znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-08-17


strona główna > poradnik > ABC fizyki budowli

Objaśnienia ważniejszych pojęć fizyki budowli w zakresie encyklopedycznym (ogólnodostępne) oraz w zakresie rozszerzonym (wyłącznie dla posiadaczy książek z serii "Sekrety ... ").

Znalezionych pojęć  23

Destrukcja materiałów przez lód
Destrukcja materiałów przez lód W zamkniętych i całkowicie wypełnionych wodą porach lód naciska z siłą aż 250 MPa tj. z naciskiem 2500 kG na 1 cm2. Z tego powodu nasiąkliwe a mokre materiały budowlane w większości nie wytrzymują ujemnych...


Dyfuzja pary wodnej
Dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrówna...


Hydrofobowość
Jest to zdolność materiału do nie łączenia się z wodą (odpychania wody). Istotą hydrofobizacji materiałów jest zmniejszanie ich zwilżalności poprzez zwiększanie ich kąta zwilżania z jednoczesnym zapewnieniem niezmienionej przepuszczalności dla ...


Kapilarne podciąganie wody
Jest to zjawisko przemieszczania się wody w materiale kanalikami złożonymi z por - wywołane działaniem sił kapilarnych (skierowanych przeciwnie do kierunku ciążenia). Zjawisko to występuje tylko w kapilarach całkowicie wypełnionych wodą. Przemi...


Kapilary
Kapilary to mikrokanaliki w strukturze materiału budowlanego - o różnych średnicach i długościach, połączone ze sobą i przebiegające w różnych kierunkach. W materiale suchym są one wypełnione powietrzem. Jeżeli przyjąć, że wymiarem charakteryst...


Kondensacja pary wodnej w przegrodach
Zjawisko kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych związane jest z osiąganiem przez parę wodną ciśnienia cząstkowego równego lub wyższego niż ciśnienie w stanie nasycenia pary przy tej samej temperaturze. Rozpoczęty proces konde...


Korozja biologiczna materiałów
Budynki wznosimy w najróżniejszych technologiach i z najróżniejszych materiałów. Ponadto, stosujemy całą gamę materiałów termoizolacyjnych. Niezależnie od materiałów i technologii zawsze mamy do czynienia z mikroorganizmami w budynkach, takimi ja...


Mikroklimat i komfort cieplny
Całokształt warunków otoczenia człowieka we wnętrzu pomieszczenianazywa się mikroklimatem i stanowiszereg czynników fizycznych oddziaływujących na straty cieplne organizmu isposób oddychania człowieka tj.: temperatura i wilgotność powietrza, pr...


Napór wody deszczowej na elewację
W przypadku, gdy ukośnie padający deszcz na ścianę wywoła nasączanie wodą skrajnej warstwy materiału ściany, jednoczesne działanie wiatru od strony nawietrznej przyczyni się do powstania ciśnienia naporu i swoistego „wtłaczania” wody deszczowej...


Pełzanie betonu
Pełzanie betonu jest to przyrost jego odkształceń w wyniku stałego w czasie naprężenia przy niezmienionej temperaturze - spowodowanego stałym obciążeniem. Pełzanie jest zależne od: klasy betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, wilgotności środo...


Potencjał wilgotności materiałów
Niejednorodny charakter występowania wilgoci w przegrodach budowlanych (dyfuzja pary, kondensacja kapilarna, trzy fazy skupienia wody), konieczność stosowania wydzielonych równań matematycznych dla różnych faz i wynikająca stąd niemożliwość zbudo...


Powietrze wilgotne
Tematyka powietrza wilgotnego jest najtrudniejszą w całej dziedzinie fizyki budowli. Bierze się to stąd, iż powietrze zachowuje się w pewnym zakresie ciśnień i temperatur jak gaz do­skonały i podlega znanym prawom odnoszącym się do gazów doskon...


Rozkład wilgoci w przegrodzie
Każda przegroda posiada w swoim wnętrzu jakąś zawartość wilgoci (w postaci cieczy lub pary wodnej). Ilość wilgoci nie jest stała, a ulega ciągłym zmianom spowodowanym zmiennymi parametrami powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, jak i zmiennym d...


Rozszerzalność termiczna materiałów
Wszystkie materiały budowlane podlegają właściwości wykazującej zmiany wymiarów wraz ze zmianami ich temperatury, tj. wraz ze spadkiem temperatury wymiary maleją, zaś wraz ze wzrostem temperatury rosną. Podczas projektowania i wykonawstwa zawsze ...


Skurcz materiałów budowlanych
Naprężenia skurczowe, podobnie jak cieplne, należą do wewnętrznych naprężeń materiałów budowlanych. Ich występowanie nie jest wywołane działaniem sił zewnętrznych. Powstanie naprężeń skurczowych podczas wysychania wywołane jest zmianami kształt...


Struktura materiałów budowlanych
Materiały stosowane w budownictwie dzielą się pod względem swojej struktury wewnętrznej na: kapilarno-porowate, włókniste, komórkowe. Wyroby mające strukturę kapilarno-porowatą (np. ścienne materiały ceramiczne, beton zwykły, drewn...


Wilgotne materiały budowlane
W technice przyjęto nazywać materiały budowlane jako „wilgotne”, gdy ich wilgotność jest większa niż maksymalna sorpcyjna. Wilgoć zawartą w ciałach stałych w postaci ciekłej lub stałej, stanowi w zasadzie woda lub roztwory wodne. Roztwory mogą mi...


Wilgoć kapilarna
Na drodze bezpośredniego kontaktu materiału porowatego z wodą, może wystąpić całko­wite zapełnienie makrokapilar.W przypadku zwilżania materiału wodą powstają siły napięcia powierzchniowego, a na granicy styku trzech faz: stałej, ciekłej i gazowe...


Wilgoć sorpcyjna
Sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania wilgoci przez materiał hydrofilowy (mający tendencję do przyłączania wody) z otaczającego powietrza. Im struktura materiału jest bardziej kapilarno-porowata, tym sorpcja wilgoci jest większa. Sorpcja ...


Wilgoć w materiałach budowlanych
Wilgoć zawarta w materiałach wbudowanych jest charakterystyczna dla każdego rodzaju materiału i zależna od procesu ich produkcji, sposobu magazynowania na budowie oraz stosowanych technologii prac podczas wznoszenia obiektu. Już od momentu wbudow...


Woda chemicznie związana
W obliczeniach inżynierskich i fizyce budowli woda chemicznie związana jest zwykle pomijana, gdyż w materiałach budowlanych znajduje się w ścisłych stosunkach ilościowych - głównie w postaci jonów OH- w siatce krystalicznej lub w związkach typu...


Wykwity i zasolenia
Występowanie wykwitów, nalotów i zasoleń w budownictwie jest powszechnie znane, bowiem dotyczy niemal każdej budowy, niemal każdego domu jednorodzinnego, niemal każdego zespołu budynków wielorodzinnych. Walka z tymi, niewątpliwie szpecącymi, obja...


Wysychanie materiałów budowlanych
Jeżeli materiał przegrody, począwszy od momentu jej zbudowania, wchłonie w siebie wilgoć w ilości przekraczającej stan równowagi sorpcyjnej, natychmiast po ustaniu wsiąkania zostanie poddany procesowi suszenia. Wysychanie przeważnie przebiegać ...
2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©