Serwis w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.


Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!
ABC fizyki budowli - znaleziono 37

dyfuzja pary wodnej
dyfuzja pary wodnej, to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili wyrównania się tych ciśnień.zjawisko dyfuzji pary wodnej ...

wilgoć sorpcyjna
sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania pary wodnej z otaczającego powietrza przez materiał hydrofilowy (mający tendencję do przyłączania wody). im struktura materiału jest bardziej kapilarno-porowata, tym sorpcja wilgoci jest większa. sorpcja wilgoci ustaje z chwilą osiągnięcia przez ma...

wilgoć w materiałach budowlanych
wilgoć zawarta w materiałach wbudowanych jest charakterystyczna dla każdego rodzaju materiału i zależna od procesu ich produkcji, sposobu magazynowania na budowie oraz stosowanych technologii prac podczas wznoszenia obiektu. już od momentu wbudowania materiałów w przegrodach zachodzi nieustają...

struktura materiałów budowlanych
materiały stosowane w budownictwie dzielą się pod względem swojej struktury wewnętrznej na: kapilarno-porowate, włókniste, komórkowe. wyroby mające strukturę kapilarno-porowatą (np. ścienne materiały ceramiczne, beton zwykły, drewno) charakteryzują się istnieniem por o różnych śre...

wilgoć kapilarna
na drodze bezpośredniego kontaktu materiału porowatego z wodą, może wystąpić całko­wite zapełnienie makrokapilar. w przypadku zwilżania materiału wodą powstają siły napięcia powierzchniowego, a na granicy styku trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej, powstaje menisk wklęsły lub wypukły cieczy. ...

potencjał wilgotności materiałów
niejednorodny charakter występowania wilgoci w przegrodach budowlanych (dyfuzja pary, kondensacja kapilarna, trzy fazy skupienia wody), konieczność stosowania wydzielonych równań matematycznych dla różnych faz i wynikająca stąd niemożliwość zbudowania uniwersalnego modelu matematycznego opisuj...

napór wody deszczowej na elewację
w przypadku, gdy ukośnie padający deszcz na ścianę wywoła nasączanie wodą skrajnej warstwy materiału ściany, jednoczesne działanie wiatru od strony nawietrznej przyczyni się do powstania ciśnienia naporu i swoistego „wtłaczania” wody deszczowej do głębszych warstw przegrody. ilość wody wciskan...

kapilary
kapilary to mikrokanaliki w strukturze materiału budowlanego - o różnych średnicach i długościach, połączone ze sobą i przebiegające w różnych kierunkach. w materiale suchym są one wypełnione powietrzem. występują jako mikrokapilary i makrokapilary.całkowite zapełnienie makrokapilar może zajść j...

kondensacja pary wodnej w przegrodach
zjawisko kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych związane jest z osiąganiem przez parę wodną ciśnienia cząstkowego równego lub wyższego niż ciśnienie w stanie nasycenia pary przy tej samej temperaturze. rozpoczęty proces kondensacji pary wodnej jeszcze bardziej przyśpiesza ...

kapilarne podciąganie wody
jest to zjawisko przemieszczania się wody w materiale kanalikami złożonymi z por - wywołane działaniem sił kapilarnych (skierowanych przeciwnie do kierunku ciążenia). zjawisko to występuje tylko w kapilarach całkowicie wypełnionych wodą. przemieszczanie się wilgoci, to proces trwający w czasie, ...

wilgotne materiały budowlane
w technice przyjęto nazywać materiały budowlane jako „wilgotne”, gdy ich wilgotność jest większa niż maksymalna sorpcyjna. wilgoć zawartą w ciałach stałych w postaci ciekłej lub stałej, stanowi w zasadzie woda lub roztwory wodne. roztwory mogą mieć charakter krystaliczny lub koloidalny. w zale...

woda chemicznie związana
w obliczeniach inżynierskich i fizyce budowli woda chemicznie związana jest zwykle pomijana, gdyż w materiałach budowlanych znajduje się w ścisłych stosunkach ilościowych - głównie w postaci jonów oh- w siatce krystalicznej lub w związkach typu hydraty i z tego powodu nie mamy większego wpły...

wysychanie materiałów budowlanych
jeżeli materiał przegrody, począwszy od momentu jej zbudowania, wchłonie w siebie wilgoć w ilości przekraczającej stan równowagi sorpcyjnej, natychmiast po ustaniu wsiąkania zostanie poddany procesowi suszenia. wysychanie przeważnie przebiegać będzie dwustronnie, tj. część wody odparowywać będ...

skurcz materiałów budowlanych
naprężenia skurczowe, podobnie jak cieplne, należą do wewnętrznych naprężeń materiałów budowlanych. ich występowanie nie jest wywołane działaniem sił zewnętrznych. powstanie naprężeń skurczowych podczas wysychania wywołane jest zmianami kształtu ciała pod wpływem zmiany masy zawartej w nim wil...

rozkład wilgoci w przegrodzie
każda przegroda posiada w swoim wnętrzu jakąś zawartość wilgoci (w postaci cieczy lub pary wodnej). ilość wilgoci nie jest stała, a ulega ciągłym zmianom spowodowanym zmiennymi parametrami powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, jak i zmiennym działaniom człowieka podczas eksploatacji obiektu. ...

hydrofobowość
jest to zdolność materiału do nie łączenia się z wodą (odpychania wody). istotą hydrofobizacji materiałów jest zmniejszanie ich zwilżalności poprzez zwiększanie ich kąta zwilżania z jednoczesnym zapewnieniem niezmienionej przepuszczalności dla pary wodnej i innych gazów. jak wykazały badania, ...

pełzanie betonu
pełzanie betonu jest to przyrost jego odkształceń w wyniku stałego w czasie naprężenia przy niezmienionej temperaturze - spowodowanego stałym obciążeniem. pełzanie jest zależne od: klasy betonu, wieku betonu w chwili obciążenia, wilgotności środowiska otaczającego, miarodajnego wymiaru element...

destrukcja materiałów przez lód
w zamkniętych i całkowicie wypełnionych wodą porach lód naciska z ciśnieniem 25 mpa tj. z naciskiem 250 kg na 1 cm2. z tego powodu nasiąkliwe a mokre materiały budowlane w większości nie wytrzymują ujemnych temperatur, bowiem zamarzająca woda przekształcając się w lód rozsadza ich strukturę. t...

korozja biologiczna materiałów
budynki wznosimy w najróżniejszych technologiach i z najróżniejszych materiałów. ponadto, stosujemy całą gamę materiałów termoizolacyjnych. niezależnie od materiałów i technologii zawsze mamy do czynienia z mikroorganizmami w budynkach, takimi jak: grzyby, bakterie czy glony. mikroorganizmy te...

rozszerzalność termiczna materiałów
wszystkie materiały budowlane podlegają właściwości wykazującej zmiany wymiarów wraz ze zmianami ich temperatury, tj. wraz ze spadkiem temperatury wymiary maleją, zaś wraz ze wzrostem temperatury rosną. podczas projektowania i wykonawstwa zawsze należy przewidzieć zakres ruchów termicznych pos...

powietrze wilgotne
tematyka powietrza wilgotnego jest najtrudniejszą w całej dziedzinie fizyki budowli. bierze się to stąd, iż powietrze zachowuje się w pewnym zakresie ciśnień i temperatur jak gaz do­skonały i podlega znanym prawom odnoszącym się do gazów doskonałych (boyle-mariotte’a, gay-lussac’a, clapeyron...

wykwity i zasolenia
występowanie wykwitów, nalotów i zasoleń w budownictwie jest powszechnie znane, bowiem dotyczy niemal każdej budowy, niemal każdego domu jednorodzinnego, niemal każdego zespołu budynków wielorodzinnych. walka z tymi, niewątpliwie szpecącymi, objawami często przypomina walkę z wiatrakami. ...

przenikanie ciepła
ciepło przepływa zawsze od ośrodka o temperaturze wyższej do ośrodka o temperaturze niższej. podczas ucieczki ciepła z wnętrza budynku poprzez przegrody do otoczenia, mamy do czynienia z przypadkami złożonej wymiany ciepła - nazywanej przenikaniem ciepła. odbywa się ono kilkoma ...

przewodzenie ciepła
zjawisko przewodzenia ciepła zachodzi w obrębieciała zawsze z miejsc o temperaturze wyższej do miejsc o temperaturze niższej.zgodnie z prawem fourier’a, przewodzona ilość ciepła jest wprost proporcjonalnado czasu, gradientu temperatury mierzonego wzdłużkierunku przepływu ciepła i ...

mikroklimat i komfort cieplny
całokształt warunków otoczenia człowieka we wnętrzu pomieszczenia nazywa się mikroklimatem i stanowi szereg czynników fizycznych oddziałujących na straty cieplne organizmu i sposób oddychania człowieka tj.: temperatura i wilgotność powietrza, prędkość przepływu, temperatura promieniowania otac...

promieniowanie cieplne
promieniowanie cieplne występuje w każdym zakresie długości fal (od 0 do ), ale dla celów wymiany ciepła znaczenie mają tylko zakresy długości:od 0,38 mm do 0,77 mm (promieniowanie widzialne), od0,77 mm do 25 mm (bliska podczerwień) oraz od 25 mm do1000 mm (daleka pod...

przejmowanie ciepła
przejmowanie ciepła zachodzi na styku powierzchni ciała z otaczającym płynem (gazem lub cieczą) - jeśli tylko między nimi występuje różnica temperatur. ruch ciepła na styku płynu z powierzchnią ciała powstaje na skutek konwekcji naturalnej (wywołanej różnicą gęstości płynu) lub wymuszonej (wy...

szczelina zamknięta w przegrodzie
szczeliny zamknięte w przegrodach budowlanych mogą mieć ukształtowanie poziome lub pionowe. ponieważ gaz wypełniający szczelinę ma znacznie mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła niż materiały budowlane ścienne i stropowe to warstwę gazu w szczelinie zamkniętej traktujemy jako termoizolac...

szczelina wentylowana w przegrodzie
szczeliny w przegrodach mogą być wentylowane na skutek sił wyporu naturalnego (grawitacyjnie), na skutek działania wiatru lub skutkiem działania wymuszonego (mechanicznego) - niezależnie od tego czy szczelina jest pozioma, pionowa, ukośna czy dowolnie ukształtowana. prędkość powietrza w szczel...

korozja stali i betonu
elementy betonowe i zbrojone stalą (żelbet) zastosowane w budynkach służą głównie do przenoszenia naprężeń ściskających i zginających. z tego powodu, powinny być tak zaprojektowane i wykonane, by spełniały swoją rolę przez przewidywany czas eksploatacji (użytkowania) domu, który wynosi przynaj...

przegrody niejednorodne
w praktyce budowlanej, tylko sporadycznie mamy do czynienia z płaskimi i jednorodnymi przegrodami, by bez przeszkód stosować proste równania wymiany ciepła w warunkach ustalonych. najczęściej jednak mamy do czynienia z przypadkami przegród niejednorodnych - zarówno co do materiałów, jak...

mostki cieplne
w praktyce budowlanej generalnie, mamy do czynienia z bardziej lub mniej zniekształconymi polami temperatur w przegrodach tracących ciepło w każdym bez wyjątku budynku. wynika to z samego ukształtowania elementów budynków lub niejednorodności zastosowanych materiałów budowlanych w przegrodach. m...

przenikanie ciepła do gruntu
zjawiska wymiany ciepła zachodzące w przegrodach budowlanych stykających się bezpośrednio lub pośrednio z gruntem, są niezwykle istotne,gdyż:> podczas projektowania budynku,konieczne jest określenie poprawnej mocy cieplnej urządzeń grzejnych w pomieszczeniach, jak też mocy cieplnej dla ca...

optymalizacja rozwiązań projektowych
z ostatniej nowelizacji dyrektywy epbd oraz zasad sztuki budowlanej, jednoznacznie wynika konieczność podczas projektowania architektoniczno-budowlanego sporządzania następujących analiz optymalizacyjnych: 1. optymalizacja wartości współczynników przenikania ciepła u poszczególnych pr...

spalanie paliw
rozróżnia się paliwa stałe, ciekłe i gazowe. składnikami palnymi paliw są: węgiel, wodór oraz siarka. najbardziej szkodliwym składnikiem jest siarka, gdyż powstające przy jej spalaniu tlenki siarki wchodzą w reakcje z parą wodną i tworzą związki nie tylko trujące, ale także działające korodując n...

stan cieplny pomieszczeń zimą
celem zapewnienia higienicznych warunków życia dla człowieka, konieczne jest ciągłe dostarczanie do pomieszczeń pewnej ilości powietrza świeżego. może być ono dostarczone skutkiem istnienia różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz oraz skutkiem różnicy ciśnień dynamicznych wiatru przed i za bud...

stan cieplny pomieszczeń latem
o ile zimą (od jesieni do wiosny) promieniowanie słoneczne i jego przenikanie przez przegrody do pomieszczeń jest korzystne, bo odciąża system ogrzewania, to latem zyski ciepła obciążają klimatyzację (jeśli jest) albo uciążliwie podnoszą temperaturę wewnątrz budynku - poważnie zakłócając komfort...

cechy fizyczne - znaleziono 51

ogniotrwałość
ogniotrwałością nazywa się zdolność materiału do zachowania kształtu przy długotrwałym działaniu wysokiej temperatury. ...

ognioodporność
ognioodpornością nazywa się zdolność materiału do zachowania cech fizycznych przy działaniu ognia podczas pożaru. ...

wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na rozciąganie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego rozciągania. ...

ciągliwość
ciągliwością nazywa się zdolność materiału do znacznych odkształceń plastycznych pod wpływem działania sił rozciągających. do materiałów ciągliwych należą np. asfalty i folie polietylenowe.  ...

elastyczność
elastyczność - właściwość materiałów do odwracalnej zmiany kształtu po ustąpieniu działania zewnętrznych sił odkształcających. materiały zdolne do odkształceń elastycznych z zachowaniem ciągłości struktury, nazywane są elastomerami. do elastomerów należy np. guma oraz silikon. ...

gęstość
gęstością materiału nazywa się stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości bez porów (objętości technicznie absolutnej). jednostki gęstości: g/cm3, kg/dm3 ...

gęstość pozorna
gęstością pozorną materiału nazywa się stosunek masy wysuszonej próbki do jej objętości w stanie nienaruszonym. jednostki gęstości pozornej: g/cm3, kg/dm3. ...

higroskopijność
higroskopijnością materiału nazywa się jego zdolność do wchłaniania wilgoci w postaci pary wodnej (z otoczenia) lub cieczy (przez kontakt) - przez wszelkie ciała nie koniecznie zawierające wolne komórki powietrzne. ...

pełne wysychanie
pełne wysychanie, jest to czas, po którym warstwa powłoki całkowicie wysycha w całej swojej grubości. przykładowo:farby lateksowe wymagają ok. 20 dni, farby alkidowe ok. 30 dni, zaś farby akrylowe tylko 24 godziny - zanim osiągną stan pełnego wyschnięcia. ...

paroprzepuszczalność
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się jej cząstek (będących gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. paroprzepuszczalność jest określana jak...

pyłosuchość
pyłosuchość, jest to istotny parametr podczas wykonywania robót wykończeniowych związanych z nanoszeniem powłok malarskich i lakierniczych. pyłosuchość, to czas od naniesienia powłoki, po którym pyły i kurz już nie przylegają do powłoki, co oznacza że lekki dotyk ręki na powłoce nie pozos...

ścieralność
ścieralnością materiału nazywa się podatność na zmniejszenie masy, objętości lub grubości na skutek czynników ścierających. ...

kapilarność
kapilarnością (włoskowatością) materiału nazywa się jego zdolność do podciągania wody przez pory zawarte w materiale. zjawisko kapilarności występuje w materiałach porowatych o otwartych komórkach oraz w materiałach sypkich - także w glebie ponad zwierciadło wody podziemnej. ...

kruchość
kruchość, to zjawisko polegające na pękaniu materiału na skutek naprężeń. w przypadku materiałów ceramicznych istnieje sprzeczność między ich bardzo wysoką wytrzymałością, wynikającą z charakteru wiązań chemicznych, a kruchością związaną z budową chemiczną oraz mikrostrukturą. ...

lepkość
lepkość, jest to tarcie wewnętrzne (dotyczy płynów, np. farb, lakierów) do przenoszenia naprężeń stycznych przy wzajemnym przemieszczaniu elementów płynu. lepkość ma ścisły związek z gęstością płynu, bowiem im wyższa jego lepkość, tym gęstość jest także większa. ...

mrozoodporność
mrozoodpornością nazywa się odporność materiału na wielokrotne zamarzanie i odmrażanie po pełnym nasączeniu materiału wodą. zwykle bada się i ujawnia zakres najniższej temperatury, przy której materiał jeszcze zachowuje swoje własności fizyczne. ...

nasiąkliwość
nasiąkliwością materiału nazywa się zdolność wchłaniania i utrzymywania wody przy ciśnieniu atmosferycznym, przy maksymalnej zawartości wilgoci. wartość liczbową nasiąkliwości materiału oblicza się ze stosunku masy wody wchłoniętej do masy lub objętości próbki tego materiału w stanie suchym. ...

odporność na korozję
odpornością materiału na korozję nazywa się jego zdolność do przeciwstawienia się oddziaływaniu środowiska agresywnego. dla odróżnienia, odporność materiału na oddziaływanie czynników chemicznych nazywa się chemoodpornością materiału. odporność materiału na środowisko agresywne jest głównie uw...

odporność na uderzenia
odpornością na uderzenia nazywa się zdolność materiału do przejmowania nagłych uderzeń dynamicznych. miarą odporności na uderzenie jest praca mierzona w nm potrzebna do uszkodzenia badanej próbki. ...

opór dyfuzji wobec pary wodnej
dyfuzja pary wodnej jest to przemieszczanie się cząstek pary (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. często stosowanym międzynarodowy...

pełzanie
pełzanie, jest to cecha materiału rozpatrywana w nauce o płynięciu materii - zdefiniowana ogólnie jako ruch jednych cząsteczek ciała względem drugich na skutek istnienia naprężeń zewnętrznych. w mechanice, reologia zwana teorią pełzania, pozwala przede wszystkim opisywać procesy zmian składowy...

plastyczność
plastyczność jest to zdolność ciała do zachowania odkształceń trwałych po usunięciu siły, która to odkształcenie spowodowała. plastyczność jest jedną z zasadniczych i najbardziej charakterystycznych właściwości surowców ilastych stosowanych w produkcji ceramiki. pozwala ona przeprowadzić stosu...

podatność na rozmiękanie
podatnością materiałów na rozmiękanie określa wpływ wody na spadek jego cech wytrzymałościowych. spadek ten określamy ilorazem wytrzymałości na ściskanie w stanie mokrym do wytrzymałości w stanie suchym. ...

pojemność cieplna
pojemnością cieplną materiału nazywa się zdolność do kumulowania ciepła po jego podgrzaniu. ...

porowatość
z porowatością mamy do czynienia w przypadku materiałów zawierających oprócz tkanki materiału, także przestrzenie wypełnione gazem (porów). porowatością materiału nazywa się procentową objętość wolnych przestrzeni w tym materiale. ...

przesiąkliwość
przesiąkliwością materiału nazywa się jego podatność na przepuszczanie wody pod ciśnieniem. przesiąkliwość wyraża się ilością wody przepuszczanej w ciągu 1 godziny przez powierzchnię 1 m2 pod stałym określonym ciśnieniem. przesiąkliwość jest tym mniejsza, im większa jest szczelność materiału. ...

przewodność cieplna
przewodnością cieplną materiału nazywa się jego zdolność do przewodzenia strumienia cieplnego w wyniku różnicy temperatur po obu stronach materiału. przewodność cieplna zależy od: porowatości, wilgotności i gęstości pozornej materiału. miarą przewodności cieplnej jest współczynnik przewodzenia...

radioaktywność
radioaktywność, to zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma (promieniowanie elektromagnetyczne o bardzo dużej energii). ...

relaksacja
relaksacja, jest to cecha materiału rozpatrywana w nauce o płynięciu materii - zdefiniowana ogólnie jako ruch jednych cząsteczek ciała względem drugich na skutek istnienia naprężeń. w mechanice, reologia zwana teorią pełzania, pozwala przede wszystkim opisywać procesy zmian składowych stanu na...

rozlewność
rozlewność, jest to zdolność farby lub lakieru do samoistnego wyrównywania śladów po przejściu pędzla czy wałka malarskiego. farba lub lakier o dużej rozlewności szybko niweluje ślady po pędzlu, zaś o małej rozlewności, powoli. ...

rozszerzalność cieplna
rozszerzalnością cieplną materiału nazywa się wielkość jego zmian wymiarów geometrycznych po podgrzaniu. wielkością charakterystyczną jest współczynnik rozszerzalności liniowej oraz współczynnik rozszerzalności objętościowej. ...

skład chemiczny
składem chemicznym materiału określa się skład jakościowy oraz ilościowy. skład ten podaje się jako:- pierwiastkowy,- tlenkowy,- mineralny....

sorpcja
sorpcja wilgoci jest to zjawisko pochłaniania wilgoci przez materiał hydrofilowy w swoich porach (mający tendencję do przyłączania wilgoci w postaci pary wodnej) z otaczającego powietrza. ...

sprężystość
sprężystością materiału nazywamy jego zdolność do przyjmowania pierwotnej postaci po usunięciu siły zewnętrznej zmieniającej kształt materiału. sprężystość jest czasami utożsamiana z elastycznością. między tymi właściwościami jednakże istnieją wyraźne różnice - zarówno ilościowe, jak i mechanizm...

stopień nasycenia
stopień nasycenia materiału wilgocią określa zawartość masy wody w materiale w danym stanie w stosunku do masy wody w stanie nasyconym (pełnej nasiąkliwości). ...

stopień połysku
stopień połysku farby czy lakieru, to cecha określająca wielkość odbicia światła padającego na malowaną powierzchnię. im wyższa jest ilość światła odbitego, tym stopień połysku powłoki jest większy. wraz ze zwiększaniem stopnia połysku powłoki wzrasta jej odporność na zmywanie i ścieranie. ...

suchość na dotyk
suchość na dotyk, jest to czas od naniesienia farby lub lakieru, po jakim palec dłoni dotknięty do powłoki już nie wykazuje śladów (jest suchy). trzeba zauważyć, że ta właściwość jeszcze nie zezwala na normalne użytkowanie powłoki (mycie, chodzenie itp.). ...

szczelność
szczelnością materiału nazywa się stosunek gęstości pozornej do gęstości tego materiału. ...

szorstkość
szorstkość powierzchni wyróżnia współczynnik tarcia posuwistego oraz opór nawierzchni przeciwko poślizgowi. ...

szybkość wysychania
szybkość wysychania materiału wyraża się ilością wody, jaka odparowana z materiału do otoczenia w ciągu pierwszej doby po osiągnięciu nasycenia wilgocią. ...

trwałość
trwałość farby czy lakieru, jest to odporność powłoki na szorowanie, zmywanie oraz promieniowanie uv. im wyższa odporność  powłoki na szorowanie, tym dłuższa jest jej trwałość. odporność na szorowanie jest podawana w cyklach szorowania na sucho lub mokro. ...

twardość
twardością materiału nazywamy odporność na odkształcenia trwałe pod wpływem sił skupionych działających na jego powierzchnię. dla poszczególnych grup materiałów stosuje się różne metody pomiaru twardości. ...

wilgotność
wilgotnością materiału nazywa się procentową zawartość w nim wody w danych warunkach, tj. ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze i wilgotności względnej powietrza. wartość liczbową wilgotności materiału oblicza się ze stosunku ilości wody wchłoniętej do masy lub objętości tego materiału w...

wytrzymałość na skręcanie
wytrzymałość na skręcanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego skręcania osiowego. ...

wytrzymałość na zginanie
wytrzymałość na zginanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego zginania. ...

wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na ściskanie jest to wielkość naprężeń niszczących próbkę materiału podczas jego ściskania. ...

zawartość wilgoci
każdy materiał zawierający otwarte pory, bardziej lub mniej chłonie wilgoć w postaci gazowej (pary wodnej zawartej w powietrzu) lub ciekłej (wody). zawartością wilgoci w materiale nazywa się bezwzględną zawartość w nim wody w danych warunkach. wartość liczbową zawartości wilgoci materiału...

zdolność krycia
zdolność krycia, jest to zdolność do zastępowania koloru podłoża kolorem farby. im zdolność krycia jest mniejsza, tym więcej warstw farby należy nanieść, aby uzyskać jednolity i bez prześwitów kolor nowej nawierzchni. zdolność krycia jest związana z rozlewnością, gdyż farby o dużej rozlewności...

zmywalność
zmywalność, jest to odporność powłoki farby lub lakieru na zmywanie wodą ciepłą z dodatkiem słabych detergentów. ...

odczyn ph
odczyn ph jest cechą roztworów zależną od stężenia jonów wodorowych. odczyn może być kwaśny, obojętny lub zasadowy. ...

chemoodporność
chemoodporność - pojęcie, które dotyczy zwykle nawierzchni, powłok farb lub lakierów. jest to klasyfikowana i badana odporność na różne chemikalia o różnym ich stężeniu oraz czasie kontaktu: od krótkotrwałego po stały. ...

materiałoznawstwo- znaleziono 34

beton hydrotechniczny
...

beton polimerowy pcc
...

beton zwykły
beton stosuje się od czasu wynalezienia cementu portlandzkiego w roku 1825 w anglii. produkcję cementu w niemczech i francji rozpoczęto w roku 1850, zaś w polsce w roku 1853. pod pojęciem beton zwykły rozumie się mieszankę cementu, wody i kruszywa także dodatków i domieszek - jeśli w stanie su...

papy bitumiczne
papy bitumiczne należą do grupy hydroizolacji i stosowane są w takich obszarach jak: dachy płaskie i stropodachy, dachy strome, dachy użytkowe, dachy zielone, paroizolacje, mosty drogowe i kolejowe. generalnie, papy bitumiczne dzielą się na: nawierzchniowe (z grubą posypką kolorową...

farby lakiery bejce - uwagi o stosowaniu
...

styropiany
produkcja styropianu ma na celu uzyskanie materiału o korzystnych właściwościach termoizolacyjnych. wykorzystuje się do tego trwałe zamknięcie powietrza w kulistych komórkach styropianu, bowiem powietrze cechuje niska przewodność cieplna - jeśli tylko wielkość komórek wyklucza jego konwekcję. ...

drewno - właściwości techniczne
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną. właściwości techniczne drewna okr...

drewno - wady tarcicy i klasy zagrożeń
tarcicą nazywa się materiał uzyskany z przetarcia wzdłużnego pni drzew. dzieli się na obrzynaną (4 płaszczyzny równoległe) i nieobrzynaną (2 płaszczyzny równoległe). wady tarcicy mogą pochodzić z wad drewna rodzimego, jak i z dalszej obróbki. wady te opisane są w normie pn-en 844-9: 2000 i obe...

drewno konstrukcyjne
drewno jest jednym z najstarszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. właściwości techniczne drewna konstrukcyjnego określają: gęstość pozorna, wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścinanie i moduł sprężystości. drewno konstrukcyjne dzieli się na klasy.   ...

drewno - gatunki
drewno jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych w budownictwie. drewno może być ścinane latem lub zimą, ale cięte latem musi być bezwzględnie niezwłocznie pozbawione kory - ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez korozję biologiczną i szkodniki. z wielu gatunków drzew kra...

drewno klejone
drewno klejone warstwowo jest materiałem przeznaczonym na konstrukcje. powstaje przez sklejenie przynajmniej 4 warstw lameli. w konstrukcjach nośnych drewno klejone nie tylko speł­nia rolę głównego elementu konstrukcyjnego, ale także nadaje całej budowli unikalny charakter.   ...

drewno termiczne - thermowood
terminem „thermowood” określa się drewno poddane specjalnej obróbce termicznej, polegającej na podgrzewaniu, suszeniu, podgrzewaniu, nawilżaniu i chłodzeniu - bez udziału środków chemicznych. drewno to ma znacznie ciemniejszą barwę niż drewno pierwotne przed obróbką. ...

drewno - normowe wyroby
normowe wyroby z drewna to: okrąglaki, tarcica, wyroby podłogowe, gonty. okrąglaki są drewnem stanowiącym część okorowanego pnia po odcięciu wierzchołków, gałęzi i sęków. drewno pocięte w tartaku nazywa się tarcicą, którą dzieli się na: nieobrzynaną (przetarcie jednokrotne o bokach naturalnych...

drewno - wyroby płytowe
płytowe wyroby z drewna to: płyty z drewna litego, sklejki, płyty osb, płyty wiórowe, płyty cementowo-wiórowe, płyty pilśniowe, maty i płyty z włókien drzewnych.  ...

korek naturalny - wyroby
wyroby z korka naturalnego wykonywane są na bazie kory dębu korkowego i obejmują: aglomeraty korkowe, płyty z korka ekspandowanego, prasowane płyty izolacyjne, płyty podłogowe, panele korkowe. ...

farby antykorozyjne
są to farby podkładowe, których zadaniem jest wytwarzanie powłoki zapobiegającej utlenianiu stali lub żeliwa. oprócz spoiwa, zawierają one pigmenty antykorozyjne. jako substancje błonotwórcze stosowane są żywice alkilowe, ftalowe, ftalowe akrylowane, poliuretanowe lub chlorokauczukowe. od...

farby bitumiczne
farby bitumiczne oparte są na asfaltach, smole powęglowej lub związkach pochodnych. ze względu na czarny kolor tych farb, są one głównie stosowane do ochrony części podwodnych i wnętrza zbiorników i kanałów. czasami dzięki polimeryzacji niektórych frakcji smoły powęglowej produkuje się specjal...

farby chlorokauczukowe
farby chlorokauczukowe zawierają spoiwo w postaci kauczuku chlorowanego oraz plastyfikatory, które nie ulegają zmydlaniu. farby te są stosowane jako ochrona dla różnych podłoży (metalicznych i niemetalicznych). farby chlorokauczukowe wysychają wyłącznie w wyniku odparowania rozpuszczalnika do ...

farby epoksydowe
farby epoksydowe są zawsze produktami 2-składnikowymi (barwiona żywica oraz utwardzacz), które miesza się ze sobą tuż przed użyciem w ściśle ustalonych przez producenta proporcjach. bez utwardzacza farba wysycha, ale nie następuje utwardzanie powłoki! w związku z dużym oporem dyfuzyjnym wob...

farby i lakiery poliuretanowe
farby poliuretanowe są zbudowane na bazie poliuretanów. farby te stosowane są do malowania powierzchni stalowych, metali lekkich, drewna lub betonu. występują jako 2-komponentowe (lakier właściwy i utwardzacz) lub także 1-składnikowe. jako utwardzacz w farbach 2-składnikowych, stosuje się arom...

farby klejowe
farby klejowe są produkowane w postaci proszkowej - na bazie spoiwa w postaci wodnego roztworu klejów roślinnych, zwierzęcych lub glikoceli. wypełniaczem jest kreda pławiona, zaś dodatkami pigmenty organiczne i nieorganiczne. farby te stosowane są do malowania tynków wewnątrz budynków w celach...

farby lateksowe (akrylowe)
farby lateksowe mają w składzie te same pigmenty co farby alkidowe, tj. dwutlenek tytanu, pigmenty barwne oraz pigmenty uzupełniające, a bazą jest żywica lateksowa. jako rozpuszczalnik w farbach tych stosuje się wodę. modyfikując podczas produkcji farby lateksowej proporcjami pomiędzy żywicą l...

farby ogniochronne
rolą farb ogniochronnych jest opóźnienie lub uniemożliwienie zapalenia się podłoża, a także zapobieganie przegrzewaniu się pokrytych nimi materiałów oraz rozprzestrzenianiu się ognia. farbami ognioochronnymi w praktyce pokrywa się elementy konstrukcje z drewna, betonu lub stali. powłoki ogni...

farby olejne i alkidowe
farby olejne pierwotnie wytwarzane były na bazie oleju lnianego (jako żywicy) z benzyną lakową (jako rozpuszczalnikiem). jednakże farby te dawały miękką i elastyczną powłokę po wyschnięciu, a ich główną wadą był długi czas wysychania.farby olejne współcześnie wytwarzane są na bazie oleju lnian...

farby silikatowe
farby silikatowe - inaczej nazywane krzemianowymi - produkowane są na bazie spoiwa w postaci potasowego szkła wodnego. proces wiązania szkła wodnego jest powolny, dlatego też lepkość farb silikatowych stale zmienia się podczas wysychania i zwykle ustala się po 7 - 10 dniach od naniesienia...

farby silikonowe
farby silikonowe są wytwarzane na bazie spoiwa w postaci polimerów krzemoorganicznych. są to bardzo wartościowe wyroby malarskie, bowiem łączą one w sobie zalety farb silikatowych i dyspersyjnych. charakteryzują się niskim oporem dyfuzji wobec pary wodnej i dwutlenku węgla, a także dużą odpo...

farby wapienne
farby wapienne są zbudowane na bazie roztworu mleka wapiennego, które jest zawiesiną wapna gaszonego w wodzie. reakcją zachodzącą podczas procesu wiązania i wysychania farb wapiennych jest karbonatyzacja.  ...

farby winylowe
farby winylowe (także poliwinylowe) są produkowane na bazie spoiwa w postaci kopolimerów chlorku winylu i innych związków winylowych. są wytwarzane jako farby typu hb (dające nakładać się grubą powłoką w jednym natrysku). w porównaniu do farb chlorokauczukowych, dają powłoki nieco twardsze i b...

farby - lakiery - bejce
farby są po wyschnięciu powłokami ochronnymi. niezależnie od podłoża oraz rodzaju farby, nanosi się ją w dwóch celach: ochrony powierzchni przed szkodliwym działaniem otoczenia oraz nadaniu barwy i estetyki.lakiery z połyskiem, to farby bez pigmentów barwiących, ale zawierają dodatki przyśpies...

wyprawy akrylowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy akrylowe jako spoiwo zawierają żywice akrylowe, które wiążą na...

wyprawy mineralne - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy mineralne jako spoiwo zawierają cement (biały lub szary) oraz ...

wyprawy silikatowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy silikatowe jako spoiwo zawierają szkło wodne potasowe. zawiera...

wyprawy silikonowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy silikonowe jako spoiwo zawierają żywice silikonowe, które wiąż...

wyprawy mozaikowe - tynki cienkowarstwowe
wyprawy elewacyjne mają za zadanie chronić konstrukcję ścian przed warunkami atmosferycznymi (deszcze, śnieg, promieniowanie uv, wiatry, kurz), przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, a także nadawać estetykę (barwa, struktura). wyprawy mozaikowe jako spoiwo zawierają żywice akrylowe, które wiążą n...

Błędy i usterki - znaleziono 114

zawilgocona i zasolona elewacja zabytkowego domku napoleona
od wielu już lat ściany zewnętrzne tego pięknego zabytkowego domku napoleona naprawiane są ciągle w ten sam nieudolny sposób: miejscami skuwa się odpadający i popękany tynk, a potem wykonuje nowy i maluje. po kilku latach sytuacja się powtarza jak w zegarku. przyczyna napraw cią...

wadliwa pionowa dylatacja segmentów budynku wielorodzinnego
w nowym budynku oddanym do użytkowania rok wcześniej, wielu mieszkańców ma ten sam uciążliwy problem. otóż, w mieszkaniach przyległych do dylatacji pionowej oddzielającej segmenty budynku, występuje przez cały rok podwyższone zawilgocenie ścian zewnętrznych w odległości 1 do 2 m od dylatacji,...

nietypowa podsufitka okapu dachu z płyt gk
dwa lata temu w domu jednorodzinnym (w ramach oszczędności) wykonano podsufitki na okapach pod dachem z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na wilgoć, które potem pokryto wyprawą akrylową elewacyjną grub. 1 mm - jak do ociepleń metodą bso. wykonawca wyjaśnił inwestorowi, że stosuje p...

kombinowana ścianka z płyt g-k dzieląca balkon
inwestor wpadł na "genialny" pomysł oszczędnościowy, żeby ściankę dzielącą balkon w domu bliźniaku wykonać identycznie jak klasyczną ściankę działową wewnątrz domu tj. z płyt g-k mocowanych obustronnie do stelaża. czego to ludzie nie wymyślą? w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: &...

zniszczenia elewacji hotelu ocieplonego metodą bso
  niszczejąca w zawrotnym tempie elewacja pięknego hotelu. wyprawa elewacyjna pęka i odstaje od termoizolacji wykonanej ze styropianu metodą bso. występują też brunatne i szare wykwity oraz złuszczenia. w górnych i dolnych narożach otworów okiennych pojawiły się wyraźne i pęknięcia...

wadliwy tynk renowacyjny na zabytkowej bramie
dwa lata temu wykonano pełną renowację elewacji bramy zabytkowej w związku z występującymi już znacznymi wykwitami solnymi oraz spękaniem tynków. niestety, w strefie cokołowej (do wys. 1,5 m ponad poziom terenu) ponownie wystąpiły spękania tynku, a w wielu miejscach tynk wydaje "głuchy" odgłos pod...

przecieki przez fundament w piwnicy domu jednorodzinnego w budowie
podczas końcowej fazy budowy domu jednorodzinnego pojawiły się poważne problemy z wilgocią w piwnicy. w dolnej części muru fundamentowego (w strefie tuż nad posadzką) pojawiły się ciemne plamy wilgoci we wszystkich ścianach fundamentowych. po większych opadach - już po 1 - 2 godzinach plamy wyraźn...

zeszpecona elewacja domu jednorodzinnego
ładny dom, ale elewacja szpeci. przykład skutków "partyzantki" w budownictwie, gdzie wykonawcy popełnili wiele błędów - zbyt wiele. brak kompetencji wykonawcy (wykonawców) widać jak na dłoni. nie zajmowaliśmy się tym domem, więc trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny popełnionych błędów, ale wi...

wadliwy komin w elewacji domu
przykład wadliwego wykonania obróbki komina w domu jednorodzinnym, a właściwie jej braku. tynk elewacyjny ze strefy ściany kończy się niczym na powierzchni komina. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. ...

zasolone ogrodzenie z murkiem z cegły klinkierowej.
przykład poważnych problemów z ogrodzeniem posesji wykonanym rok wcześniej. miało być ładnie, a już po kilku miesiącach pojawiły się silne białe wykwity, których nie daje się usunąć żadnym preparatem - mimo wielu już prób i metod. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przys...

odpadające dachówki z podmurówki ogrodzenia
  po okresie zimowym, wiosną rozpoczęło się odpadanie dachówek karpiówek z podmurówki ogrodzenia. proces narasta i praktycznie w każdym miesiącu przynajmniej jedna dachówka odpada. mur wykonano z cegły klinkierowej licowej i zaraz po tym przyklejono dachówki za pomocą najtańszego kleju do glaz...

niszczejący betonowy słupek ogrodzenia
  słupki tego ogrodzenia zostały wykonane jako betonowe zbrojone. ze względu na nierówność lica betonu po rozszalowaniu, podjęto decyzję o wyszpachlowaniu słupków zaprawą klejową używaną do przyklejania płytek ceramicznych. po czym słupki pomalowano 2-krotnie białą farbą emulsyjną. już po...

nie wentylowany stropodach wentylowany
od początku powstania tego budynku (1955) lokatorzy najwyższej kondygnacji borykają się z problemem zacieków wody przez sufit i zagrzybień. zawilgocenia występują nie po opadach deszczu, a tylko w okresie łagodnej zimy i wiosną. ustają natomiast, w okresie mroźnej zimy oraz zupełnie nie występują ...

nieudolna renowacja zabytkowej elewacji
  przykład bubla budowlanego. widać jak mocno można zepsuć wygląd i wartość obiektu zabytkowego przez niedbałe wykonawstwo i ... taki sam nadzór. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. > opis techn...

amatorska naprawa gzymsu i naroża ścian zabytkowego ratusza
  przykład wadliwie wykonanej renowacji gzymsu obiektu zabytkowego. gzyms pęka, farba łuszczy się i odpada. całość szybko niszczeje i szpeci. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zjawisk fizycznych zachodzących w omawianym przypadku. > opis technolog...

niszczejący cokół zabytkowego ratusza po renowacji
  cokół zabytkowego ratusza miejskiego wykonany z piaskowca, coraz bardziej niszczeje, pokrywa się czarnym i szarym nalotem oraz glonami. trzy lata wcześniej wykonana kompleksowa renowacja cokołu nic nie poprawia. w dalszej części wyjaśnienia znajdziesz: > przystępny opis zj...

problem z elewacją w sąsiedztwie balkonów i loggi
  od oddania nowego budynku mieszkalnego do użytkowania upłynęły zaledwie trzy lata, a już pojawiły się poważne problemy z elewacją. z elewacji odpada tynk, farba się łuszczy całymi płatami. charakterystyczne, że zniszczenia te występują jedynie w dolnej części ściany osłaniając...

nieudana elewacja nowego kościoła
  kilka lat wcześniej wybudowano piękny kościół. efekt zepsuło wadliwe wykonawstwo, którego zauważalne skutki pojawiły się zalewdie trzy lata po zakończeniu budowy: tynk pęka i odpada płatami, liczne rdzawe zacieki spod obróbki blacharskiej, przebarwienia i wykwity. w dalszej czę...

problemowe schody zewnętrzne do apteki
  po upływie dwóch lat od wykonania, na schodach wejściowych do apteki pojawiły się pierwsze pęknięcia płytek gres. nie wzbudziło to większych niepokojów u użytkownika. jednakże po dwóch następnych latach, destrukcja przybrała na tyle, że właściciel obiektu postanowił zdemontować płytki ze sch...

mokre ściany piwnic rezydencji
  właściciel pięknej rezydencji od trzech lat borykał się z problemem mokrych wszystkich ścian przy podłodze we wnętrzach pomieszczeń piwnicznych. w strefie do 40 cm ponad poziom posadzki, już po kilku miesiącach zamieszkiwania rozpoczętego późną jesienią, wystąpiły pierwsze ślady zawilgoceń w...

oblodzony dach pływalni zimą
  po kilku dniach silnych opadów śniegu, przyszło nagle ocieplenie i pojawił się poważny problem: potężne zacieki wody z dachu do wnętrza pływalni - głównie wzdłuż ścian zewnętrznych, na których znajdują się rynny. woda wdziera się na poddasze (nieużytkowe), kapie przez strop do wnętrza o...

pękające płyty gipsowo-kartonowe na poddaszu
  pewna mieszkanka zaraz po odebraniu mieszkania na nowym osiedlu domów jednorodzinnych, z niepokojem zauważyła, że niemal każdego dnia pojawiają się nowe pęknięcia w pachwinach między płytami g-k (gipsowo-kartonowymi) na poddaszu, co także słychać, gdyż towarzyszą temu głośne trzaski. reklamo...

skutki wycieku z instalacji c.o.
  ledwie nowe mieszkanie w budynku wielorodzinnym zostało zasiedlone, a już pojawiły się poważne problemy. po kilku dniach od uruchomienia ogrzewania, na jednej ze ścian za grzejnikiem pojawiły się mokre plamy przy podłodze, a kilka dni później "podniosła" się podłoga z parkietu. wez...

korozja betonowego okapu gzymsu nad basenem
  po pięciu latach od oddania do użytku basenu miejskiego, na całym gzymsie żelbetowym pojawiły się liczne spękania. otulina betonowa odstaje i odpada płatami. zniszczenia są coraz większe - koroduje stal zbrojeniowa. inwestor jest zdumiony, bo tak szybkiej potrzeby remontu się nie spodziewał....

wadliwa elewacja na restauracji
  zaledwie dwa lata wcześniej wykonano elewację na murowanym parterowym budynku restauracji, a już wystąpiły poważne problemy - szczególnie na północnej elewacji. jest to też klasyczny przykład skutków robót prowadzonych przez wykonawcę nie przygotowanego do zawodu. w dalszej cz...

karygodna renowacja cokołu zabytkowej plebanii
  przykład beztroskiej renowacji nadziemnej części kamiennego fundamentu zabytkowej plebanii. taka "renowacja" jest nie tylko niedopuszczalna, ale ponadto naraziła właściciela na niepotrzebne i nie małe wydatki na wykonanie poprawnej renowacji. po wykonaniu odkrywki, okazało się, że wykon...

wadliwie zabezpieczony strop nad piwnicami zabytkowego pałacu
  kilkanaście lat temu pewien wykonawca podjął się wykonania renowacji przeciekającej hydroizolacji leżącej na stropie przykrywającym piwnice zabytkowego pałacu. charakterystyczne jest to, że na stropie tym znajduje się dziedziniec wyłożony kostką granitową - współcześnie przeznaczony na parki...

posadzka w gmachu sądów
  dziedzina posadzkarstwa uważana jest w środowisku budowlanym jako wręcz najprostsza, bo polegająca głównie na umiejętności nanoszenia kleju packą ząbkowaną i ... w miarę równego układania płytek. z tego powodu - właśnie w tej dziedzinie - często mamy do czynienia z licznymi usterkami wynikaj...

wadliwy dach z dachówką ceramiczną nad rezydencją
  przykład bubla pochodzącego od ponoć uznanego i doświadczonego dekarza. wykonawca ów, zapytany o przyczynę usunięcia kontrłat odpowiedział, iż musiał to zrobić dla zapewnienia płaszczyznowości połaci dachu "bo krokwie są nierówne"! zapytany o możliwość wentylacji tej połaci dachu, z rozbraja...

wadliwa hydroizolacja fundamentów piwnicy
  oto skutki niedbale wykonanej hydroizolacji ścian fundamentowych domu podpiwniczonego stojącego na skarpie. jeszcze podczas budowy, w garażu - kilka godzin po ulewnym deszczu - na ścianach wystąpiły liczne mokre plamy. obraz jaki się ukazał po odkopaniu fundamentów, wzbudził grozę. w ...

niszczejący okap i gzyms zabytkowego klasztoru
  prezentujemy ten przypadek ku przestrodze inwestorów władających obiektami zabytkowymi - i nie tylko. jeżeli podczas eksploatacji stwierdzi się pierwsze zaledwie objawy zacieków na gzymsach czy okapach spowodowane nieszczelną obróbką nadrynnową czy okapową,, niezwłocznie trzeba przystąp...

typowe a wadliwe schody wejściowe na taras
  schody żelbetowe wylewane inwestor nakazał wyłożyć płytkami klinkierowymi. niby nic oryginalnego, ale ... po dwóch latach pojawiły się pod spodem biegu pierwsze białe plamy i wykwity. niby nie szpecą, bo od góry nie są widoczne, ale z boku je widać. czy tylko w samym wyglądzie jest problem? ...

powalające skutki nieszczelnego orynnowania
  w pewnej kamienicy wykonano całościowy remont elewacji i przy tym stare orynnowanie z blachy ocynkowanej wymieniono na nowe z pcv. jednakże roboty zostały wykonane niedbale, bowiem wykonawca nie zadbał o odpowiednio niski nawis fartucha pasa nadrynnowego w strefie najniższego położenia ...

wadliwa posadzka ogrzewana w rezydencji
 na pewnej budowie rezydencji doszło do tego, że różni wykonawcy bez nadzoru ze strony kierownika budowy dosłownie grasowali - często i gęsto łamiąc zasady fizyki budowli, albo ... po prostu ich nie znali. po przyjrzeniu się budowie okazało się, że kierownik też nie grzeszył wiedzą z...

rekord świata w brakoróbstwie na dachu!
  jeden z użytkowników naszego serwisu bdb (zawodowy dekarz) spotkał na swojej drodze pewien dach koło wrocławia. przesłał nam kilka fotografii ze stanu ... tuż po zakończeniu robót na dachu! pikanterii dodaje fakt, że efekt tych prac nie pochodzi od własnego „dzieła” domorosłego twó...

szpecąca elewacja. lwówek śląski
jeden z użytkowników serwisu bdb przesłał kilka zdjęć pewnej feralnej elewacji z pytaniem: co spowodowało taką degradację powłoki malarskiej na elewacji południowej budynku?w budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. rodzaj ...

pilaster kościoła. choroszcz
trzy lata temu wykonano renowację elewacji zabytkowego kościoła. przy tej okazji na pilastrach położono obróbki blacharskie. niestety, widać już zniszczenia. wykonawca popełnił zasadniczy błąd. obróbkę blacharską wykonano przed położeniem nowego tynku (i słusznie), ale potem tynk został wyk...

cokół kościoła. choroszcz
prace renowacyjne kościoła powierzono wykonawcy, który zadeklarował fachowość robót. już po dwóch latach w strefie cokołowej pojawiły się wykwity i zasolenia - identyczne jak przed remontem. co się stało? otóż, wykonawca mający zapewne spore doświadczenie w wykonywaniu tynków tradycyjnych, p...

zabytkowy mur ogrodzenia plebanii. choroszcz
stary i zabytkowy mur ogrodzenia jest wykonany z cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej. dobrych kilka lat temu, wobec sporych już zniszczeń erozyjnych cegieł, postanowiono mur otynkować - zachowując pierwotny charakter i kształt muru. wykonawca wykonał po prostu cementowo-wapienn...

pęknięte ogrodzenie plebanii. choroszcz.
ogrodzenie plebanii stanowi zabytkowy mur ceglany - otynkowany zupełnie niedawno. mur ogrodzenia (łącznie z fundamentem) jest wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. brak jest hydroizolacji w części podziemnej muru. w latach budowy muru nie znano zasad wykonywania hydroiz...

brak wieńca w ścianach. białystok
podczas wznoszenia pewnego okazałej rezydencji, inwestor pozwolił na znaczną swobodę w pracach przez różnych kolejnych wykonawców - bez zatrudniania kierownika budowy. rezultat dał znać o sobie stosunkowo szybko - jeszcze podczas budowy. w tym przypadku, ściany zewnętrzne zostały wykon...

błędnie osadzone okna. warszawa
dwa lata temu jesienią do wielorodzinnego budynku wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. już po pierwszej zimie pojawiły się pierwsze "kwiatki". wokół okien i drzwi balkonowych wystąpiła lokalnie pleśń i zawilgocenia, co widać na załączonych fotografiach. jak wynikło z dokonanych oględzin ...

zrób to sam - siding. kielce
przykład, jak wiele szkód może wyrządzić lansowana przez pisma budowlane "dla każego" teza, że każdy sam może wykonywać np. ocieplenia. nie ma przeszkód, aby tak było, ale nie bez przygotowania! ten obrazek wystąpił jeszcze podczas wykonywania ocieplenia metodą lekką-suchą tj. sidingiem. ok...

fachowa robota instalatora w łazience. białystok
świeżo upieczony właściciel mieszkania w stanie "developerskim" przystąpił do prac wykończeniowych. okazało się, że trzeba nieco zmodernizować rozkład łazienki. wyszukał z ogłoszenia ekipę "fachowców", którzy ochoczo przystąpili do przełożenia i ułożenia nowej trasy rur wody zimnej i ciepłej w...

żelbetowe schody na trybuny kortów. warszawa
obiekt sportowy istnieje już kilkanaście lat. na trybuny prowadzą schody żelbetowe dla widzów. konstrukcja nie została w fazie budowy (ani nigdy później) niczym zabezpieczona od warunków atmosferycznych. dzięki temu swobodnie rozwija się karbonatyzacja betonu, co w efekcie doprowadziło do znac...

zewnętrzne schody wejściowe. warszawa
w ubiegłym roku oddano do użytku nowy budynek mieszkalny wielorodzinny. już po pierwszej zimie ujawniły się pierwsze usterki w obrębie murków okalających schody wejściowe na skarpie, co widać na fotografiach. wyprawa mozaikowa pęka, puchnie i ... odpada. jaki popełniono błąd? kto, projektan...

ściana klatek schodowych. warszawa
rok wcześniej oddany do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny na ursynowie w warszawie szybko pokazał buble budowlane. poniżej przedstawiamy obrazek widoczny na wszystkich czterech klatkach schodowych w strefie styku z garażami podziemnymi. biorąc pod uwagę stwierdzone zagrzybienia i zawi...

ściany i słupy garażu podziemnego. kraków
po pierwszym roku eksploatacji nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi, inwestor wniósł roszczenia reklamacyjne w stosunku do generalnego wykonawcy, bowiem na poziomie garaży w strefie przy posadzce pojawiły się masowe wykwity solne i odpadanie farby z tynku ścian i ...

strop na garażem podziemnym z dachem zielonym. warszawa
wystarczył zaledwie rok eksploatacji nowego dużego budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi i dachem zielonym, aby pokazały się potężne buble budowlane. niechaj poniższe fotografie przedstawiające obraz stropu pod dachem zielonym mówią same za siebie. ach ta woda!? tyle mamy z niej pożyt...

garaż częściowo podziemny. warszawa
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy - poprzedzonej "lekkim" podejściem projektanta. w budynku wielorodzinnym zaprojektowano garaż właściwie nadziemny (ze względu na podmokły teren), ale przewidziano wokół ścian zewnętrznych obsypanie ziemią do ok. połowy wysokości. powstała w ten sp...

mur oporowy przy kościele. białystok
kolejny przykład beztroski wykonawcy. wprawdzie na pewne usprawiedliwienie można przypisać fakt, iż mur był wykonywany ok. 40 lat temu, ale z wilgocią mamy do czynienia od wieków - o czym każdy wykonawca wie.w tym przypadku betonowy mur obsypano ziemią bez poprzedzenia hydroizolacją. w efekcie...

zabytkowe kasyno. siedlce
tym razem przykład nie tyle błędów i usterek budowlanych, co błędów w zarządzaniu obiektem bądź co bądź - zabytkowym. budynek wzniesiono w roku 1890 z przeznaczeniem na cele wojskowe. od czasów zakończenia ii wojny światowej pod zarządem wojskowym. niestety, zarządca nie wykazał nawet elementa...

nowiutki balkon - a już z błędami! białystok
jak się spogląda na ten świeżo wyremontowany balkon, wydaje się, iż wszystko jest w porządku i nie ma się czego czepiać - prawda?a jednak, to tylko pozory! zatem, przejdźmy do popełnionego błędu! otóż, zamiast zastosowania brzegowej listwy balkonowej, zastosowano znacznie tańsze i prostsze r...

wszyscy wokół sądzą, że balkon przecieka! łomża
jeden z użytkowników serwisu bdb przesłał nam fotografię swojego balkonu z obszernym opisem zmagań z tym balkonem oraz wykonawcami. balkon był 3-krotnie remontowany - zawsze w ten sam sposób: skuwano wszystkie warstwy aż do płyty, a potem wykonywano je na nowo. na płycie papa, wylewka betonowa...

żelbetowa konstrukcja trybun sportowych. warszawa
trybuny dla widowni zostały zaprojektowane i wykonane jako żelbetowe. ani wykonawcy nie zapewnili dostatecznej chociaż jakości robót, ani gospodarz obiektu nie zadbał o podstawową chociaż jego konserwację. skutkiem czego, po zaledwie kilkunastu latach destrukcja doprowadziła do określenia celo...

trybuny widowni z przykładu 55. warszawa
te same żelbetowe trybuny widziane od góry, tj. od strony siedzeń przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. jednakże i z tego obrazu daje się uzyskać budujące wnioski. oczywiście, konstrukcja otuliny na papie była złym rozwiązaniem, chociaż cel był właściwy: ochrona papy bitumicznej. zbyt cienka i...

balkony i loggie - trudny temat - od lat! warszawa
jedna z dużych firm developerskich zmagała się z zaprojektowanymi licznymi balkonami i loggiami. budynek okazały, a w każdym mieszkaniu balkony lub loggie. razem prawie 200 sztuk!podczas budowy okazało się, że wcześniej (na innych kondygnacjach) kompletnie wykonane balkony i loggie, już ciekną...

hydroizolacja super nowoczesna! białystok
jeden z naszych użytkowników zatelefonował do mnie z poważnym problemem. pojechałem i ujrzałem coś, co wprawiło mnie w zdumienie! z tego względu nie pokazujemy tego tematu w dziale o co pytali inni?, lecz tutaj w dziale błędy i usterki.  niechaj ten przypadek posłuży za przykład, jak rekl...

daszek nad balkonem potrzeba czy ozdoba? warszawa
budynek świeżutki i ledwie co oddany do użytku. na balkonach najwyższej kondygnacji po deszczach, woda zalewa ściany, rozbryzguje po oknach i drzwiach. są plamy i zacieki. a wszystko przez nieprzemyślaną konstrukcję daszku na balkonem. daszek, owszem - fantazyjny. jednakże, zbyt krótki! co sta...

balkon przecieka? wykonawca poprawia swój błąd! gdańsk
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy balkonów. po zakończeniu prac i oddaniu budynku wielorodzinnego do eksploatacji, już po kilku miesiącach okazało się, że balkony ciekną! ciekną na tyle, że do mieszkań w okolicach cokolików przesiąka woda! skoro balkony ciekną, a budynek na gwara...

dbałość o szczegóły - pięta achillesa wykonawcy! gdańsk
oto kontynuacja błędów balkonów z poprzedniego przykładu. projektant nie zauważył, iż balustrada murowana balkonu sięga wyżej niż rynny dachu. zauważył to wykonawca, więc uszczelnił pianką. jest niedopuszczalne, aby murowana balustrada balkonu sięgała wyżej niż rynna dachowa!spływająca z dachu...

próg drzwi balkonowych - problem, jak zawsze! gdańsk
wykonawca wie, że najbardziej newralgicznym miejscem balkonu, są progi drzwi balkonowych. zatem ochoczo przystąpił do uszczelniania styku papy z ościeżnicą progu. papa termozgrzewalna słabo przylega? a może się stopić plastikowy próg podczas zgrzewania papy? to dajmy papę samoklejącą.podczas e...

balustrady balkonów też wymagają przemyśleń! warszawa
projektant wymyślił balustrady balkonów murowane. można i tak, ale ... na pierwszy rzut oka, nie ma się do czego przyczepić - prawda?jak się jednak patrzy na te potężne mury na balkonach, odnosi się wrażenie, że architekt o czymś zapomniał? grubość ścianek balustrady aż 25 cm? jawna przesada i z...

koryto zamiat rynny na dachu. warszawa
przykład nieprzemyślanego rozwiązania zbierania wód opadowych z dachu. zamiast rynien, architekt zastosował koryta zbierające. nie byłoby problemu, gdyby ... koryto wykonano jako żelbetowe wyłożone w dolnej części papą, zaś na bokach i górze blachą. rzecz w tym, że projektant nie przewidział, ...

balkon niekompletny - a wydaje się, iż jest inaczej. warszawa
przykład inwencji twórczej architekta, ale nie skonsultowanej przez specjalistę fizyki budowli. będą problemy? będą! czego zabrakło na tym balkonie? dbałości o szczegóły!nie rozwiązano uszczelnienia styku płytek ceramicznych na balkonie z otoczeniem, tj. balustradą murowaną! nie wykonano także e...

efekty brygady specjalistycznej ocieplającej poddasza. warszawa
developer oddał budynek do użytku we wrześniu. przy budowie posługiwał się głównie podwykonawcami - ponoć uznanymi. już na przełomie grudnia i stycznia pojawiły się problemy z mieszkaniami na poddaszach. wokół okien połaciowych mokro, plamy i pęcherze, a woda ścieka na podłogę. mieszkańcy w sz...

schody zewnętrzne? ależ to proste! białystok
oto przykład beztroski wykonawcy i kompletnej niewiedzy zawodowej.dostał za zadanie obłożenia betonowych schodów zewnętrznych przed sklepem, więc zabrał się ochoczo do pracy i obłożył. do tej pory zajmował się układaniem glazury w mieszkaniach, ale co to za różnica - pomyślał? właściwie, to ...

schody z epoki gierkowskiej. białystok
oto przykład kompletnej beztroski inwestora (znana fabryka) oraz skutków lekkiego traktowania tematów budowlanych. przed wejściem do portierni fabryki jest taki oto podeścik. jest, trwa i nadal zaświadcza o stanie wiedzy technicznej epoki radosnego budownictwa. nie dość, że beton t...

ocieplenie bso wykonywane przez samouka. lwówek śląski
oto obrazek spartaczonej elewacji. ocieplenie metodą bso wykonano na styropianie. przy wykonywaniu tej elewacji popełniono kilka błędów:1. zastosowano kolor zbyt ciemny, tj. posiadający zbyt silną absorbcję promieniowania słonecznego. skutkiem tego intensywny kolor może ulegać przebarwieniom.2. ...

bezsensowna paroizolacja na basenie kąpielowym. warszawa
oto przykład efektów pracy wykonawcy nie mającego przygotowania zawodowego. ścianę zewnętrzną miejskiego basenu kąpielowego wykonano jako lekką stalowej konstrukcji. pomiędzy pasami okien architekt przewidział wypełnienie wełną mineralną obudowaną z dwóch stron płytami. oczywiście, przewidział...

dylatacja konstrukcyjna? rzecz zbędna? białystok
oto przykład kompletnej bezmyślności murarza. budynek mieszkalny wielorodzinny. najpierw wymurowano do wysokości 5 kondygnacji (tyle przewidywał projekt pierwotny) i murarze pozostawiali szczelinę konstrukcyjną rozdzielającą dwa sąsiednie segmenty budynku - zgodnie z projektem. potem inwestor ...

balustrada murowana z cegieł licowych. warszawa
projekt przewidywał balustradę murowaną z cegieł licowych. wykonawca nie widział żadnych problemów z takim rozwiązaniem. kierownik budowy - także.minęło zaledwie osiem miesięcy od oddania budynku do użytku i już latem (po pierwszej zimie) pojawiły się poważne problemy. po bliższym ...

skutek szczelnej stolarki okienno-drzwiowej. warszawa
mieszkańcy świeżo oddanego budynku wielorodzinnego, już w pierwszej zimie doświadczyli totalnej kondensacji pary wodnej - przede wszystkim na oknach i drzwiach balkonowych. podczas wizji lokalnej na obiekcie okazało się, iż gdy tylko temperatura na zewnątrz obniżała się poniżej zera, po kil...

murek ogrodzenia? przecież to proste! grajewo
każdy właściciel domu jednorodzinnego mocno uważa na prace podczas budowy, ale kiedy przychodzi czas na wykonanie ogrodzenia, uważa się te prace za dziecinnie proste. mały wykop i zabetonowanie podmurówki. prawda? nic bardziej mylnego. beton takiej podmurówki mając stały kontakt z wilgocią gru...

niezabezpieczony beton nadproża. białystok
tym razem przykład błędu budowlanego pochodzącego sprzed ponad 20 lat. w tamtej epoce także popełniano błędy - znacznie większe niż obecnie. oto efekty niezabezpieczonego przed karbonatyzacją betonu nadproża w chlorowni pewnej stacji uzdatniania wody wodociągowej. jedynym zabezpieczeniem nad...

mostek cieplny w ościeżnicy okna. ostrołęka
stosuje się coraz grubsze warstwy ociepleń ścian zewnętrznych - i słusznie. jednakże, zapomina się o rzetelnej analizie cieplno-wilgotnościowej oraz projekcie technicznym ociepleń - mimo, iż wymagają tego wszystkie aprobaty techniczne itb. oto przykład takiej niefrasobliwości. grube war...

dach zielony, a rury spustowe? trudna rzecz. warszawa
niektórym projektantom wydaje się, że dach zielony wystarczy pokryć szczelnie papą i nie będzie problemu. takie podejście spotyka się niemal na każdym kroku. a tymczasem ... diabeł - jak zwykle tkwi w szczegółach! oto dach zielony, który już w kilka miesięcy po oddaniu do użytku zaczął sprawia...

dach zielony z kratkami ściekowymi - niemożliwe? a jednak. warszawa
dach zielony? zawsze jest trudnym tematem. wprawdzie, niektórym się wydaje odwrotnie. oto przykład kompletnego braku przemyśleń ze strony wykonawcy. kiedy wykonano komisyjne otwarcie okolic wpustu na dachu zielonym, wszyscy osłupieli - na czele z inspektorem nadzoru. niczego niewłaściwego nie zn...

odpływ dachu zielonego, który przecieka. warszawa
jeszcze jeden przykład skutków nieprzemyślanego projektu. brak rysunków detali w projekcie wykonawczym doprowadził do tego, iż projektant tak naprawdę rysując w skali 1:100 czy 1:50 nie przeanalizował miejsc tzw. trudnych.jednym z takich miejsc, jest odpływ dachowy. zastosowany odpływ dachow...

pokrywa betonowa studzienki kanalizacyjnej. sokółka
przykład ten dotyczy błędu popełnionego 15 lat temu. zgodnie z projektem, studzienkę kanalizacyjną przykryto gotową betonową pokrywą. leży ona spokojnie do dzisiaj i czeka, aż ktoś w końcu stanąwszy na niej, spadnie razem z nią do studni. ktoś może zapytać: jaki błąd popelniono?pokrywa zakrywaj...

żelbetowa płyta wagi na przejściu granicznym.
przykład niefrasobliwości, a raczej braku wiedzy zawodowej wykonawcy. na jednym z przejść granicznych trzeba było zamontować wagę dla tir-ów. projekt niemiecki przewidywał wykonanie żelbetowej płyty wylewanej na miejscu. polska firma wykonawcza, owszem wykonała, ale .. wykonawca, chcąc ...

podmurówka ogrodzenia - pruszków
oto przykład wykonanej z betonu podmurówki pod ogrodzenie posesji. minęło równe 10 lat i mamy taki właśnie rezultat. zastosowano zwykły beton - domowej roboty. w rezultacie wsiąkająca jesienią woda z opadów oraz podciągana kalipalrnie z gruntu (patrz: kapilarne podciąganie wody), zamarza zimą i ...

basenik kąpielowy w ogrodzie? czemu nie? suwałki
przykład, gdzie inwestor zrezygnował z porady u specjalisty w sprawie baseniku przy domu w ogrodzie. uznał, że nic prostszego w wykonaniu betonowego basenu do kąpieli dzieciom. wykonał własnym sumptem nieckę z betonu, którą potem pomalował farbą chlorokauczukową w kolorze błękitnym. była siela...

podmurówka ogrodzenia obłożona lastrico. kielce
kolejny przykład skutków "samodziełki" budowlanej. właściciel, widząc niszczejące w szybkim tempie podmurówki u sąsiadów, postanowił swoją wybudować poprawnie, tj. obłożyć warstwą lastrico. jaki popełniono błąd?podstawowy, to zastosowano beton zwykły zamiast napowietrzonego z domieszką z grupy...

podest przed sklepem. białystok
najemca postanowił upiększyć wejście do swojego sklepu - i słusznie. wezwał wykonawcę, który wykonał podest z betonu i ... przykleił płytki gres. jaki błąd popełnił wykonawca?nie jeden, a cztery:1. nie wykonał betonu napowietrzonego, lecz zwykły.2. nie wykonał hydroizolacji dyfuzynej pod płytk...

daszek na wejściem, a ocieplenie bso. białystok
oto przykład bezmyślności wykonawcy ocieplenia metodą bso. najpierw wykonał ocieplenie, a potem "wykombinował" obróbkę blacharską daszku nad wejściem do budynku. ten temat ma już swoją historię. pewien wykonawca ocieplenia budynku metodą bso swoje zrobił i zainkasował zapłatę. inwestor nie zwr...

przedszkole po remoncie i ociepleniu. zambrów
budynek przedszkola wymagał docieplenia i przy okazji drobnego remontu. inwestor zlecił pewnemu projektantowi wykonanie opinii technicznej i projektu docieplenia. projekt przewidywał wykonanie ocieplenia styropianem grubości 12 cm i wyprawę akrylową, zaś w strefie cokołów tynk mozaikowy. potem...

fuszerka murarzy! gdynia
wydawać by się mogło, iż murowanie (szczególnie z pustaków porotherm) jest dziedziną, gdzie trudno o błędy? jednakże, okazuje się, że pomysłowość murarzy nie zna granic - byleby tylko sobie ułatwić życie! potem niechaj się martwi następca robót? oto przykład beztroski murarzy. po prostu, wyk...

dachówka renomowanego producenta? czasami bubel! ciechanów
jeden z naszych użytkowników serwisu bdb przesłał fotografie świeżo pokrytego dachu. zastosowano dachówkę karpiówkę znanego producenta. dach na to zasługuje, gdyż dom okazały i uroczy. wykonawca pokrycia, także markowy. jednakże, inwestorowi mina mocno zrzedła, kiedy ujrzał efekty na dachu. ...

partactwo przy budowie więźby dachowej. ciechanów
oto przykład nieudolnego wykonawstwa więżby dachowej. wykonawca zachwalający swoje usługi i doświadczenie, znalazł przychylność inwestora. praktyka jednak dowiodła, iż samochwalstwo, a zawodowstwo, to dwa bardzo odległe pojęcia. spójrzmy na kilka fotografii. majster wykonał więźbę, jak ...

bez wyobraźni majster na dachu? zgroza! ciechanów
majster wykonał więźbę dachową po swojemu - mimo, iż miał projekt w ręku! majster zupełnie nie zwrócił uwagi, że lokalizacja słupków w projekcie, nie jest przypadkowa. słupki postawił tam, gdzie mu akurat wypadły. nie zwrócił nawet uwagi, że ma do czynienia ze stropem teriva 1. po prostu, postaw...

basen kąpielowy z błędnie zaprojektowaną wentylacją. warszawa
duża i znana pracownia projektowa nie ustrzegła się błędów. niewłaściwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna hali basenowej skutkuje intensywną kondensacją pary wodnej na oknach. błędy projektowe w tym przypadku polegają na niewłaściwym rozdziale powietrza nawiewanego i wywiewanego. skutkie...

schody zewnętrzne leżace na gruncie. wpadka wykonawcy. ełk
można by rzec, że nie tyle wpadka wykonawcy, co skąpego inwestora. inwestor stwierdził, iż nie stać go na drogie technologie i drogiego wykonawcę. postanowił schody betonowe obłożyć płytkami gres - najtańszym sposobem. płytki "puchną", tj. masowo odstają od podłoża. dwie zimy wystarczyły, żeby...

schody zewnętrzne betonowe pokryte lastrico. ostrów maz.
czy powinno się schody betonowe zewnętrzne pokrywać lastrico? nigdy!oto przykład braku wiedzy wykonawcy, który nie tylko wykonał, ale i zaproponował inwestorowi obłożenie lastrico na betonowych schodachw przed pawilonem handlowym. zachowanie się tych schodów jest typowe dla naszego krajowego -...

poważne problemy basenu kąpielowego. warszawa
ten przykład dowodzi, że same technologie - nawet najlepsze - nie gwarantują powodzenia ani sukcesów. podstawowym ogniwem, jest ... właściwe wykonawstwo. po kilku miesiącach od oddania basenu do eksploatacji, na podbaseniu pojawiać się zaczęły zacieki i plamy - głównie w okolicy odpływów w ryn...

mostek termiczny - skutkiem błędu projektanta. warszawa
mimo, iż o mostkach termicznych i ich skutkach pisze się dużo, brak gruntownych przemyśleń projektanta lub brak konsultacji projektów w zakresie fizyki budowli, skutkuje tu i ówdzie błędami. pół biedy, jeśli błędy te wyłapie wykonawca lub inspektor nadzoru. jeśli jednak potknięcia ujdą ich uwa...

tynk mozaikowy? tak, ale nie na każde podłoże! olsztyn
kolejny przykład bezmyślności. murek betonowy oddzielający jezdnię od chodnika postanowiono pokryć tynkiem mozaikowym. niestety, po jednej zimie okazało się, że podłoże wyraźnie "nie chce" takiej wyprawy! jaki błąd popełniono?przede wszystkim, nie wzięto pod uwagę faktu dużego oporu dyfuzyjneg...

cokół budynku magazynu też wymaga przemyśleń. wyszków
inwestor zadecydował, żeby cokół pomalować farbą olejną. zapytany o przyczynę, podał iż chciał uodpornić go na zniszczenia. już po pierwszych dwóch latach, okazało się, że nie tędy droga. farba pęka, łuszczy się i odpada. jaki popełniono błąd?otóż, farba olejna stawiając duży opór dyfuzyjny wob...

nieprzemyślane fundamenty "plomb". kudowa zdrój
oto przykład kompletnej bezmyślności projektanta. zaprojektowano budynek dobudowany do istniejącego tzw. plombę. hydroizolację fundamentów przewidziano jedynie w ... opisie technicznym, a nie na przekrojach. wykonawca, nie wykazał się wyobraźnią. kierownik budowy - także. kiedy fundament ukońc...

niewłaściwie obsadzone rynny. białystok
mimo, iż każdy poważny producent orynnowania wydaje obszerne instrukcje prac, tylko nieliczni wykonawcy je studiują. w efekcie mamy takie obrazki jak na fotografii, gdzie na skutek zbyt wysoko obsadzonych rynien w stosunku do połaci dachu, śnieg zamiast zsuwać się, zalega całymi płatami na dac...

paroizolacja czy farsa? białystok
wykonawca, który nie ma przygotowania do wykonywania zawodu, jest zagrożeniem! oto efekty partackiego wykonania paroizolacji na stropodachu wentylowanym nad pływalnią. w projekcie na przekroju pionowym stropodachu zaznaczona była paroizolacja z folii pe. wykonawca owszem ją wykonał. po roku ek...

dach zielony - nie zawsze zielony. gdynia
projekt dachu zielonego przewidywał poprawne rozwiązania, ale wykonawca nie zawsze się do nich stosował. w miejsce przewidzianej zieleni intensywnej systemowej, zastosował najzwyklejszy trawnik rolowany. wprawdzie, wykonawca położył na stropie warstwę drenażową w postaci przewidzianej projekte...

efekty pracy partaczy budujących dach. białystok
użytkownik serwisu przesłał kilka zdjęć z dachu budowanego domu z prośbą o ocenę. oto dwa z nich - jakże wymowne. właściwie, to brak słów. jedno wielkie partactwo! cóż z tego, że jedna krokiew się zapadła? dobito listwę albo dwie i poziom desek się wyrównał.o sposobie łączenia krokwi z płat...

kołkowanie styropianu na bakier z wytycznymi. białystok
oto przykład skutków, gdy "chytry" wykonawca prowadzący działalność gospodarczą, dla zmniejszenia kosztów, do wykonania ocieplenia metodą bso zatrudnia najtańszych i niewykwalifikowanych pracowników.  skrajne kołki są oddalone zaledwie kilka cm od naroża ścian wykonanych z pustaków max. j...

podjazd do przychodni. białystok
kilkanaście lat temu wykonano z betonu lanego podjazd do przychodni lekarskiej. nikt nie zwracał uwagi na pierwsze pęknięcia i wykruszenia betonu. przyszedł czas, gdy wjazd na parking graniczył z cudem! beton uległ kompletnemu zniszczeniu.jaka jest przyczyna?otóż, beton zwykły leżąc w gruncie ...

niedokończone ogrodzenie. suwałki
oto przykład braku "kropki nad i" podczas budowy ogrodzenia z cegły klinkierowej. gdyby wykonawca miał przygotowanie zawodowe, takiej fuszerki by nie było. jaki błąd popełnił wykonawca?nie wykonał impregnacji słupka i jego betonowej "czapki". na skutek nasiąkania betonu wodą oraz dodatniej tem...

taras naziemny z błędami. warszawa
oto przykład potwierdzający, iż budowa tarasu naziemnego wcale nie jest prosta. te widoki powstały zaledwie po 6 miesiącach eksploatacji. jakie błędy popełnił wykonawca?podstawowe, to:1. brak hydroizolacji podpłytkowej na schodach i tarasie.2. szpachlowanie czołówek płytek na okapie.3. brak dyla...

schody wejściowe rezydencji, waszyngton
rezydencja naszego ambasadora w waszyngtonie posiada schody wymurowane bezpośrednio na gruncie. roboty pochodzą z roku 1922, więc mozna w pewnym stopniu udzielić rozgrzeszenia tamtym wykonawcom za popełnione wówczas błędy. jednakże kilkanaście lat temu wykonywano remont sch...

zima ujawnia błędy na schodach! białystok
schody wejściowe zwykle nie sprawiają wiekszych kłopotów latem, ale z nadejściem pierwszych chłodów czy opadów śniegu, wszelkie błędy wychodzą na wierzch. oto taki właśnie przykład schodów zewnętrznych. płytki pękają i odpadają. pojawiły się wykwity solne. stopnie są tak śliskie, że wejście po...

pierwsza zima zweryfikowała nowe schody. grajewo
miały być piękne schody wejściowe przed pawilonem handlowym. istotnie prezentowały się okazale - do czasu, gdy pojawiły się pierwsze oznaki zimy.płytki gres się kruszą, pękają i odpadają! widok zaiste, szpecący. wielu zastanawia się zapewne, dlaczego zimą lub tuż po zimie wychodzą na wierzch ws...

schody wejściowe bezmyślnego wykonawcy. siedlce
przykład ten jest dowodem, że wykonanie schodów wejściowych, to nie jest tylko kwestia przyklejenia płytek antypoślizgowych. to przede wszystkim, odpowiednie przygotowanie podłoża! z obrazu pojawiającego się po odpadnięciu płytek wysnuć można jeden tylko wniosek, że przed zleceniem prac, należ...

schody na pozór poprawne. białystok
schody wejściowe wyglądają niby poprawnie, ale są jednakże z nimi problemy:1. po opadach śniegu czy śniegu z deszczem jest ślisko.2. na skraju stopni pojawiły się pęknięcia płytek gres.wezwany wykonawca nie umie wskazać przyczyny takiego stanu. wykonawca coś słyszał o potrzebie antypoślizgow...

bubel posadzkarzy. ciechanów
oto przykład kompletnej bezmyślności wykonawcy posadzek mieszkaniowych. wcześniej, wykonawca murów z jakiegoś powodu wymurował także progi pod drzwiami. teraz wykonawca posadzek układając jastrychy, nie zastanawiając się długo, wylał beton: od progu - do progu, zaś nierówności wyrównał szpachl...

bitumiczne gruntowanie fundamentów. wejherowo
podczas wykonywania gruntowania emulsją bitumiczną ścian fundamentowych wykonanych z bloczków betonowych, wykonawca nie zwrócił uwagi i nie zmierzył wilgotności murów. od strony zewnętrznej mur wyglądał na suchy, ale od środka (w piwnicy) mur był mokry dzięki wcześniejszym opadom deszczu. popr...

O co pytali inni? - znaleziono 75

Pytanie nr 1
... kupiłem dom w stanie developerskim. nie wiem jak zabezpieczone są fundamenty. wokół domu jest opaska szer. 50 cm wysypana grubym żwirem, natomiast pod rurami z rynien w opasce są zrobione niecki betonowe skąd woda miała odpływać na ogród. te niecki się zapadły i powstał spadek w kierunku d...

Pytanie nr 2
... mam podpiwniczony dom poniemiecki z roku 1910. fundamenty są kamienne. zrobiłem 3 lata temu w ścianach iniekcją krystaliczną - trochę pomogła bo na parterze nie mam już mokrych ścian, ale w domu jest wilgoć, szczególnie w jednym pokoju grzyb na ścianie oraz wilgoć w piwnicy.  dom był ...

Pytanie nr 3
... mam zamiar budować dom szkieletowy drewniany, ale czytając wypowiedzi na różnych forach w internecie mam coraz więcej wątpliwości czy mój projekt nie ma błędów. każdy pisze co innego. uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania: - czy w parterowym domu jednorodzinnym bez podpiwniczenia są jaki...

Pytanie nr 4
... obecnie buduję dom jednorodzinny i mam ostrą sprzeczkę z wykonawcą. do tego dochodzą różne niepełne i niejasne informacje, które wyczytałem w muratorze i kilku innych pismach tego typu. proszę o pomoc i szybką odpowiedź, za którą z góry dziękuję.- czy w tarasie ogrodowym przyległym bezpośr...

Pytanie nr 5
... przy większych opadach deszczu mam wodę w piwnicy - przecieka ściana fundamentowa prawdopodobnie z powodu złej izolacji (budynek z roku 1970). dom znajduje się na skarpie i to właśnie od strony stoku jest zalewana piwnica przez ścianę fundamentową. również w garażu pojawia się woda na...

Pytanie nr 6
... prowadzę roboty ogólnobudowlane. interesuję się pewnym zabytkowym ogrodzeniem pałacu w łodzi. ogrodzenie to wykonane jest z cegły pełnej i niszczy się coraz bardziej z upływem lat. odpada tynk i farba. na czapkach muru i słupków wykonanych z piaskowca porastają mchy i glony. w różnych m...

Pytanie nr 7
... w moim piętrowym domu jednorodzinnym starego typu - z lat 70-tych, ściany są murowane z cegły pełnej i bloczków siporex. w łazience mamy problem z pleśnią nad oknem oraz ściany zewnętrznej pod sufitem. mimo działania kratki wentylacyjnej w ubiegłym roku zainstalowałem dodatkowy wentyl...

Pytanie nr 8
... buduję dom jednorodzinny imam kierownika budowy tylko jak się okazało bez elementarnej wiedzy budowlanej. dlatego pojawił się poważny problem. wylewki pod podłogę zostały wykonane na niezagęszczonym gruncie tj. na 90 cm drobnego piasku, który został wsypany między ściany fundamentowe ...

Pytanie nr 9
... mieszkamy w domu parter z poddaszem użytkowym. dom jest zbudowany z bloczków ytong 400 grubości 36,5 cm. betonowe nadproża i wieńce, ocieplone styropianem 12 cm. w czasie budowy w 1999 r. na ytongu położono tynk zewnętrzny. w narożnikach okien widać skośne pęknięcia, a tam gdzi...

Pytanie nr 10
... widziałem na forum czyjeś pytanie o szybkie wysuszenie ścian w budowanym domu. były różne odpowiedzi. więc zgłaszam się o poradę. mam taki sam problem. kończę budowę domu jednorodzinnego i 2 tygodnie temu położono ostatnie tynki i wylewki na podłogi. obecnie czuje się dużą wilgotnoś...

Pytanie nr 11
... od dwóch lat eksploatuję pensjonat, który powstał w wyniku remontu i rozbudowy istniejącej kamienicy. w pierwszym roku, po zimie pojawiły się problemy z wilgocią w piwnicach gdzie mamy magazynki restauracji oraz zaplecze gospodarcze kuchni. mamy takie oto obrazy:1. na otynkowanych ścianach...

Pytanie nr 12
... pytałam na kilku forach, ale nigdzie nie ma poważnych odpowiedzi. w jednej to nawet chyba jakiś wykonawca bronił kompana "po fachu" pracującego na mojej budowie bo pisze że nic się nie stało. w czym problem? wynajęłam wykonawcę i mam wątpliwości czy to co on wykonał to jest poprawne...

Pytanie nr 13
... posiadam dom w stanie surowym, który chciałbym wykończyć w większości systemem gospodarczym. aktualny mój problem to izolacja pionowa ścian fundamentowych. fundamenty wykonane były ok. 20 lat temu, a ponieważ oprócz jakiejś czarnej emulsji na nich nic więcej nie ma, to chciałbym zrobić izo...

Pytanie nr 14
... w projekcie domu, który będę budował, ściany przewidziano z 24 cm silki ocieplonej od zewnątrz 15 cm wełny mineralnej. według firmy xella daje to w efekcie u = 0,220. chciałbym zapytać, czy warto zwiększyć grubość ocieplenia do 20 cm? mur ten z ociepleniem wełną grubości 15 cm z grupy ...

Pytanie nr 15
... eksploatujemy obiekt już po okresie gwarancji a chodzi o posadzki garażowe w dużym kompleksie mieszkaniowym z usługami i garażami podziemnymi w warszawie. wykonawca nie zastosował się do projektu budowlanego wykonawczego i zrezygnował z przewidzianej 2-warstwowej hydroizolacji na...

Pytanie nr 16
... dziękuję bardzo za poradę nr 009 - skorzystałem, bo odpowiedź fachowa i o to mnie chodziło. chciałbym zadać jeszcze kilka pytań:1. czy w każdym materiale ściany jednorodnym (np. ytong, porotherm itd.) istnieje zagrożenie powstania strefy kondensacji pary czy tylko w ścianie ocieplanej? 2...

Pytanie nr 17
... jestem inżynierem budownictwa pracującym jako kierownik budowy. chciałbym dowiedzieć się jak to jest z membraną kubełkową? jest to odwieczny problem na budowach: kubełki do fundamentu czy do gruntu? w naszym środowisku zdania są mocno podzielone. sytuowanie membran kubełkowych jest r...

Pytanie nr 18
... swego czasu w jakimś artykule zawarł pan ciekawą wypowiedź na temat nadużywania słowa ‘oddychanie ścian’ oraz konsekwencji odstępstw od projektu budowlanego. w naszej pracowni architektonicznej właśnie te tematy dyskutujemy przy okazji doboru materiałów ściennych. chciałem ten artykuł odna...

Pytanie nr 19
... kupiłam nowe mieszkanie w stanie developerskim i chcę je wykończyć, ale od tygodnia mam zalane mieszkanie. piętro wyżej hydraulik źle podłączył wannę a glazurnik ją mimo to zamurował. w kilku pokojach u mnie i na korytarzu mam zalania wodą na suficie. piętro wyżej wyciek spod wanny zo...

Pytanie nr 20
... jak się cieszę, że powstał taki serwis doradczy a w internecie same śmieci. mam 4 pytania:1. mam do wykończenia 3 balkony w moim budowanym właśnie domu i nie wiem jak to zrobić. jeden to przedłużenie stropu i jest bez spadku. jak go wykończyć, aby woda nie lała się po ścianie, jak zrobić obr...

Pytanie nr 21
... w związku z trwającą budową mojego domu jednorodzinnego mam pytania:1. jak wykonać podsypkę pod podłogę na gruncie (dom bez piwnicy) i czy można zamiast zagęszczania mechanicznego grunt polewać wodą?2. czy podkład betonowy pod posadzkę musi być czy można z niego zrezygnować i od raz...

Pytanie nr 22
... Прошу, если возможно, рассчитать толщину теплои...

Pytanie nr 23
... prowadzę firmę budowlaną i potrzebuję pilnie do rozwiązania następujący problem: budynek pochodzi z roku 1970 i ma stropy z płyt kanałowych typu żerań, ale płyty leżą bardzo nierówno (różnice w wysokości do 10 mm), natomiast na kondygnacji niższej tynk na suficie wyraźnie popękał w linii t...

Pytanie nr 24
... mam zamiar rozbudować dom o garaż z warsztatem i poddaszem z łazienką. dom zbudowała mi 6 lat temu firma i wylano od razu fundamenty pod garaż ale w wersji pierwotnej był mniejszy i bez poddasza. wtedy garażu nie budowałem. architekt teraz w projekcie narysował dylatację w miejscu&nbs...

Pytanie nr 25
... chciałabym zasięgnąć opinii o domach budowanych w technologii keramzytowej. razem z mężem jesteśmy zainteresowani kupnem upatrzonego domu, który wybudowano z bloczków keramzytowych, ale po prostu nie mamy gdzie zasięgnąć opinii, co taki dom naprawdę jest wart? - czy to faktycznie taka rewe...

Pytanie nr 26
... mieszkam w gdańsku, w starej, ale dość solidnej kamienicy wybudowanej w latach 20-tych xx w, zamieszkałej przez 6 rodzin. w związku z koniecznością wykonania remontu dachu, nasza wspólnota podpisała z właścicielem umowę, zgodnie z którą w zamian za naszą adaptację strychu na lokal m...

Pytanie nr 27
... jestem raczkującym inwestorem mającym zamiar zbudować sobie nieduży dom jednorodzinny i próbującym odnaleźć się w świecie sztuki budowlanej. jestem na etapie podejmowania decyzji o fundamentach. projektant przewidział taką budowę fundamentu: ława fundamentowa zbrojona a na niej ...

Pytanie nr 28
... muszę podjąć decyzję jak zabezpieczyć ściany domu a właściwie część znajdującą się w gruncie. dom został wybudowany 30 lat temu, parterowy, podpiwniczony. ściany piwnic zostały wykonane z cegły wapiennej 12cm + 24cm, parter z bloczków siporex 24 cm od środka + cegła kratówka 12 cm na zewną...

Pytanie nr 29
... przejąłem budowę po poprzedniku i natrafiłem na taki oto problem. w budynku restauracji z piwnicami użytkowymi fundamenty zaprojektowano monolityczne zbrojone wylewane na budowie z betonu b25 - posadowione na ławach zagłębionych 4,60 m ppt. w projekcie przewidziano hydroizolację pozio...

Pytanie nr 30
... chciałbym wykonać docieplenie domu mieszkalnego z piwnicą, wybudowanego w roku 1980 w płocku. ściany zewnętrzne otynkowane wykonane są z siporeksu:a/ bloczek 24 cm, szczelina powietrzna 3 cm, bloczek 12 cm (ściany parteru),b/ bloczek 24 cm (ściany strychu nieogrzewanego).okna mam...

Pytanie nr 31
... kilka dni temu natrafiłem na dyskusję na pewnym forum, gdzie ktoś się chwalił że do wykonania gwc (gruntowego wymiennika ciepła) wystarczy 20 m długości rur pcv 160 mm dla domu jednorodzinnego. czy to prawda? jestem tym zainteresowany, gdyż właśnie planuję w swoim domu zastosować taki...

Pytanie nr 32
... pytanie 1podłoga na gruncie: podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30 cm, płyta betonowa (klasa betonu b15) gr. 15 cm, izolacja przeciwwilgociowa, styropian eps 100 grub. 10 cm, folia budowlana, wylewka betonowa grub. 5 cm, posadzka. ściana fundamentowa z bloczków betonowych grub. 38 cm, ściana pa...

Pytanie nr 33
... pytanie dotyczy stropu teriva 4,0/2.- jak poprawnie wykonać miejsca wskazane na rysunkach? w stropach teriva, zasady wypełniania wolnych miejsc o innym rozmiarze niż gabaryty pustaków są następujące:jeżeli szerokość wolnego miejsca jest większa niż połowa szerokości pustaka, należy pu...

Pytanie nr 34
... mam taki problem: budynek mieszkalny jednorodzinny; ściany zewnętrzne gr. 25 cm z porotherm. ocieplenie metodą bso zostanie wykonane na wiosnę, tj. po pierwszym sezonie grzewczym. - jak należy prawidłowo teraz obsadzić okna - w osi ściany czy z licem zewnętrznym?- czy w wyniku ...

Pytanie nr 35
... w jaki sposób można zapobiec rozprężaniu się wełny mineralnej w przestrzeni międzykrokwiowej, aby nie dochodziło do wybrzuszania membrany dachowej, a tym samym zmniejszenia prześwitu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną a pokryciem? właściwie, to jest jedna tylko metoda: tak doc...

Pytanie nr 36
... co powoduje, że elementy więźby dachowej mają pęknięcia równoległe do włókien na całej swej długości - jak widać na załączonej fotografii? powodem występowania takich spękań jest zbyt szybkie wysychanie drewna. zapewne, ówczesny wykonawca więźby zamontował murłatę z drewna świeżo ...

Pytanie nr 37
... co powoduje, że ściana ocieplona od zewnątrz wełną mineralną szybciej wysycha z wilgoci początkowej niż ocieplona styropianem? istotnie, ściany ocieplane wełną mineralną znacznie szybciej wysychają z wilgoci początkowej niż ocieplone styropianem lub innymi materiałami, a różnica może na...

Pytanie nr 38
... pisał pan w publikacjach, że ściana nie ocieplona (jednowarstwowa) wysycha wolniej z wilgoci początkowej niż taka sama ale ocieplona wełną mineralną. dlaczego tak jest?  istotnie tak jest, że ta sama ściana jednowarstwowa (nie ocieplona) zwykle wysycha wolniej niż taka sama w tych s...

Pytanie nr 39
... kupiliśmy dom wybudowany 7 lat temu. ma okazały taras o powierzchni 40 m2 nad salonem. z tarasem mamy problem. nad salonem stale przecieka latem i zimą. taras będzie remontowany. wykonawca oglądał i chce rozebrać wszystkie warstwy a potem położyć ponownie jak były tyle, że nowymi mate...

Pytanie nr 40
... po jakim czasie od wylania wieńca można rozpocząć prace dekarskie? szalunek pod wieniec w kilku miejscach nie wytrzymał, a deski wybrzuszyły się po wylaniu betonu. czy można odstający z boku beton zeszlifować dla zlicowania wieńca ze ścianą? chodzi o 1-2 cm na długości około 1 m. wykony...

Pytanie nr 41
... jestem architektem i mam do rozwiązania ocieplenie zabytkowego domu. dom mieszkalny jednorodzinny pod wrocławiem (zasiedlenie ok. 1910 r.); poddasze użytkowe, pokoje dzienne, sypialnie, ściany szczytowe z cegły ceramicznej pełnej grub. 25 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapien...

Pytanie nr 42
... balkon: szerokość płyty 1,00 m, długość ok. 60 m, posadzka płyty balkonu - płytki lastriko grub. 2,5 cm, hydroizolacja - 2 x papa na lepiku, grub. płyty żelbetowej 15 cm.na zdjęciu są widoczne prostopadłe do elewacji budynku zarysowania i przecieki płyty balkonowej. 1. czy pod ...

Pytanie nr 43
... czy mógłby pan przybliżyć na czym polega test fenoloftaleiną badania betonu, jak rozpoznać czy wynik jest pozytywny czy negatywny? należy beton odkuć miejscowo lub nawiercić średnicą 16-20 mm na głębokość 3-4 cm. na odsłonięty beton nałożyć kilka kropel fenoloftaleiny za pomocą p...

Pytanie nr 44
... opracowuję projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego piętrowego z poddaszem użytkowym i proszę o przeprowadzenie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla docieplanej ściany o następującym układzie warstw licząc od wnętrza:- farba lateksowa wewnętrzna- tynk gipsowy 2 cm- mur z pustak...

Pytanie nr 45
... tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie leży na ociepleniu ze styropianu eps-70 grub. 15 cm. w każdym narożniku okiennym zastosowano dodatkowe zbrojenie siatką pod kątem 45 stopni. prace przeprowadzono w okresie letnim (lipiec - sierpień). wyprawę nanoszono po 3 dobach od wykon...

Pytanie nr 46
... w jaki sposób rozwiązać problem z sadzą wydostającą się z przewodu kominowego, która obniża estetykę elewacji budynku sąsiedniego? przedstawiona sytuacja jest wynikiem błędu projektanta ocieplenia (a może i budynku?), który zaniedbał fakt istnienia komina dymowego znajdującego się w bez...

Pytanie nr 47
... realizujemy aktualnie budowę. proszę o dokonanie analizy dokumentacji i wskazanie technologii zabezpieczenia fundamentu budynku. w trakcie robót ziemnych nastąpiły sączenia z boków i dna wykopu. przed usunięciem ostatniej 50-centymetrowej warstwy gruntu i wykonaniem podsypki żwirowej wraz ...

Pytanie nr 48
... w przyszłym roku zamierzam zacząć budowę mojego energooszczędnego domu. zamierzam wybudować gwc i do tego wykorzystać stojącą obok domu 10m studnię. - jak poprawić zdrowotność powietrza z tego wymiennika? chodzi o ograniczenie zarazków i grzybni w powietrzu docierającym do domu. - czy...

Pytanie nr 49
... jak wyjaśnić samozabliźnianie się powstałych rys w zaprawie murarskiej użytej do wznoszenia konstrukcji murowej, w której zastosowano wapno? w zaprawie cementowo-wapiennej każde ze spoiw przechodzi swój proces wiązania: cement - przez hydratację, zaś wapno - przez utratę wody (kryst...

Pytanie nr 50
... mur wykonany z pustaków betonowych o wymiarach 50,5 x 25,5 x 22,5 cm, gdzie w każdym pustaku znajdują się dwa otwory drążone pionowo o średnicy 17 cm. fundamenty kamienne szerokości około 60 cm, głębokość posadowienia około 50 cm, brak wieńców, więźba dachowa stanowi niezależną konstrukc...

Pytanie nr 51
... projektujemy kanał wywiewny wentylacji garażu i parkingu podziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. chcę kanał poprowadzić bezpośrednio po ścianie zewnętrznej budynku oraz izolować akustycznie i cieplnie. - czy taka wersja jak na rysunku jest możliwa? - czy ocieplenie do płyt przykl...

Pytanie nr 52
... czy pod murowaną ścianą działową należy na betonie podkładowym ułożyć folię budowlaną zapewniającą ścianie poślizg? w jakim celu ściana działowa powinna mieć zapewniony poślizg? stosowanie warstwy rozdzielającej (izolującej i jednocześnie poślizgowej) pod ściany działowe jest...

Pytanie nr 53
... czy promienie x są w stanie przenikać przez ściany budynku (cegła ceramiczna na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 51 cm) i doprowadzić do degradacji styropianu (budynek szpitala po termomodernizacji)?- czy promienie x są w stanie przenikać przez tynk cienkowarstwowy i warstwę zbrojoną or...

Pytanie nr 54
... budynek mieszkalny jednorodzinny, posadowiony na gruntach spoistych, teren płaski, brak kanalizacji deszczowej i sanitarnej. czy zachodzi potrzeba wykonania drenażu opaskowego? jeżeli ściany fundamentowe zostaną oparte na ławach zbrojonych z poprawnie wykonaną poziomą hydroizolacją oraz...

Pytanie nr 55
... kołkować czy nie kołkować w metodzie ociepleń bso - co o tym decyduje?  o konieczności stosowania kołków rozporowych czyli dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża (poza przyklejaniem) decydują:- rodzaj i nośność podłoża,- rodzaj i klasa zaprawy klejącej,- rod...

Pytanie nr 56
... zamierzam położyć panele w moim przedwojennym domu, w którym mam ok. 5 cm wylewkę betonową a pod nią wylewkę chyba wapienną na gruncie. stary parkiet zerwałem bo przeżarła go wilgoć. chciałbym ocieplić podłogę bo strasznie ciągnie od tego betonu a jakakolwiek wylewka nie wchodzi w grę, bo ...

Pytanie nr 57
... zwracam się z prośbą o poradę w sprawie muru oporowego na zboczu. na zboczu powstałym ze składowania 40 lat temu ziemi z wykopów dużego zbiornika wodnego (spadek terenu od 4 do 30 %) wykonano żelbetowy mur oporowy długości 30 m, zagłębiony na 1,8 m i grubości u podstawy 40 cm oraz 30 cm u ...

Pytanie nr 58
... mam dwa pytania:1. w przydomowym krytym basenie kąpielowym mam zainstalowaną wentylację mechaniczną, ale mam wrażenie, że jej wydajność jest zbyt mała. czy powodem może być przyjęcie temperatury wody basenowej +25 oc przez projektanta wentylacji?2. na okna dachowe typu świetliki nad base...

Pytanie nr 59
... jakie kroki należy podjąć przy porażonym glonami i mchami murze (dotyczy także dachówki ceramicznej)? w pierwszej kolejności trzeba rozpoznać przyczynę powstania glonów i mchów. nic się bowiem, nie dzieje bez przyczyny. najpierw trzeba opracować likwidację przyczyny ich powstawania...

Pytanie nr 60
... dlaczego deski na połaci dachowej należy układać stroną dordzeniową ku dołowi? nie ma takiej reguły. być może ktoś kiedyś takie zalecenia stosował obawiając się zbyt dużej nasiąkliwości desek od strony dordzeniowej, co mogło skutkować silniejszym wypaczaniem desek. w obecnych czasac...

Pytanie nr 61
... 1). jaki będzie efekt działania, w wyniku którego wykonamy tynk trójwarstwowy (obrzutka o małej wytrzymałości na ściskanie, typowy tynk i gładź o największej wytrzymałości na ściskanie)?2). jaki będzie efekt jeśli wykona się tynk o większej wytrzymałości na ściskanie niż konstrukcja muru? ...

Pytanie nr 62
... zakupiliśmy książkę "sekrety tworzenia domów bez błędów" i przesyłamy projekt budowlany do przeanalizowania pod kątem błędów w fizyce budowli. jest to projekt domu z katalogu adaptowanego przez innego architekta. widzieliśmy w grupie na fb jak dużo jest problemów z usuwaniem błędów po wybu...

Pytanie nr 63
... ulotki producentów wypraw elewacyjnych zawierają same zalety ich produktów. na forach mnóstwo ludzi pyta o pomoc w wybraniu wyprawy na elewację i każdy mówi co innego. pytaliśmy w hurtowniach i sklepach, ale sprzedawcy twierdzą że każda wyprawa się nadaje do zastosowania i nie ma różnic. k...

Pytanie nr 64
... pracuję w wydziale inżynierii i ochrony środowiska um i zajmuję się uzgadnianiem projektów pod względem zgodności z wymogami ochrony środowiska, zachowania wymaganej powierzchni zabudowy w stosunku do istniejącego planu zagospodarowania  przestrzennego, oceny wpływu na środowisko. pon...

Pytanie nr 65
mam wybudowany stan surowy domu murowanego. teraz przystępuję do wykonywania posadzek w domu i garażu. mam pytania: 1. z czego wykonać podsypkę: piasku czy żwiru? 2. czy może być kruszywo okrągłe płukane czy łamany grys? 3. przy zagęszczaniu jaka ma być grubość jednej warstwy? 4. powiedzia...

Pytanie nr 66
mam w projekcie zapisane, że pod posadzkę w garażu muszę wykonać beton chudy b7,5 -b10 na gruncie. czy jest to warstwa konstrukcyjna np. pożądana przy osiadającym gruncie? zaprzecza temu jednak zapis podany w projekcie „beton chudy” który jest chyba słabszy od dobrze ubitego gruntu? pod...

Pytanie nr 67
ze znajomym mam spór. obaj budujemy domy dla siebie sposobem gospodarczym. chodzi o to że producenci podają że folią kubełkową można zastąpić warstwę chudego betonu pod podłogi leżące na gruncie. czy tak można? czy można ją zastosować w moim przypadku w garażu: najpierw folia kubełkowa ...

Pytanie nr 68
czy część podłogi parteru na której będzie stał zbiornik c.w.u. objętości 500 litrów o masie ponad 550 kg należy dylatować od reszty podłogi? jeśli tak, to cz ma to być dylatacja na wskroś przez podłogę i beton podkładowy aż do gruntu czy tylko w podłodze? w tym przypadku możliwe są dwa ro...

Pytanie nr 69
chyba mój wykonawca coś czaruje?otóż, izolacja pozioma na ścianach fundamentowych pod murem jest wykonana z papy termozgrzewalnej - ale jak ją połączyć z izolacją poziomą podłogi parteru którą wykonawca chce wykonać z folii pe. dobrze, że pan zachował zdrowy rozsądek i pyta! istotnie,wykon...

Pytanie nr 70
chciałbym zapytać co pan sądzi o metodzie ocieplania stropodachów poprzez wdmuchiwanie granulatów wełny mineralnej, styropianu, pianki lub celulozy? metoda ocieplania czy docieplania stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania jakiegokolwiek materiału termoizolacyjnego może być stosowan...

Pytanie nr 71
proszę wyjaśnić jak można ułożyć paroizolację nad stropem ostatniej kondygnacji (stropodach wentylowany istniejący). jak zachować ciągłość paroizolacji pod murowanymi ściankami ażurowymi? jak ocieplić fragment stropu, na którym spoczywa ścianka ażurowa? porusza pan bardzo ważny problem - cz...

Pytanie nr 72
przesyłam projekt domu który zacząłem budować miesiąc temu. wykonane już są ławy fundamentowe. od jutra murarze zaczną murować ściany fundamentowe z bloczków betonowych. czy na górnej warstwie papy na fundamencie (izolacja pozioma) można pierwszą warstwę muru wykonać z tych samych bloczków bet...

Pytanie nr 73
mam wykonawcę, który na wszystko się godzi co zaproponuję. nie za bardzo mi się to podoba, zwłaszcza że kb za każdym razem nie widzi przeciwwskazań. dlatego chciałbym się upewnić jak jest naprawdę?1. jak szybko po wylaniu wieńca można układać dach?2. mam słupy podpierające taras. czy obłożyć j...

Pytanie nr 74
mam pytania:1. czy beton podkładowy podłogi gruby na 10 cm z betonu b15 musi być z suchego ubitego betonu czy ma być wylany pompą z mokrego betonu b15?2. w jakich odstępach zrobić trzeba dylatacje i czy wystarczą nacięcia tarczą? ad. 1. może to być beton tzw. z miksokreta o konsystenc...

Pytanie nr 75
obecnie mam zastosowane:- ściany nośne silka 24 cm- wieniec żelbetowy wysokość 25 cm- murłata 14 cm x 14 cm- belki stropowe 15 cm x 7 cm- krokwie 17 cm x 7 cm- dach ma pełne odeskowanie pokryte papą - dachówka ceramiczna zakładkowaprzewiduję wykonanie później podbitki okapów z desek...

Z życia wzięte- znaleziono 5

Temat nr 1
w mojej działalności zawodowej w budownictwie - zaraz na początku pracy - trafił się przypadek szczególny, bo wymagający błyskawicznej reakcji.było to przedostatniego dnia grudnia roku 1984, gdy pracowałem na politechnice białostockiej. o godzinie 2:00 w nocy zadzwonił do mnie sam rektor ...

Temat nr 2
pewien znany dziennikarz uparł się, by posiąść niewielki dom jednorodzinny znajdujący się nieopodal białowieży. nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zagadkowa konstruk­cja tego domu, która niewątpliwie wzbudziła pewne obawy u niego, skoro doszedł do wniosku, abym i ja okiem inżyniera przyj...

Temat nr 3
pewien - z kilkuletnim już stażem - wykonawca tarasu wpadł w konflikt z właścicielem domu jednorodzinnego. taras przykrywający pomieszczenie ogrzewane o wymiarach 4 x 10 m oraz werandę o wymiarach 2,5 x 2,5 m, został wykonany na monolitycznej płycie żelbetowej z nadlewką betonową nadającą spad...

Temat nr 4
muszę przyznać, że rozwiązując różne problemy budowlane czasami trafiam na nie tylko nietypowe, ale i zagadkowe. użytkownik pływalni miejskiej zwrócił się o pomoc w rozwiązaniu dziwnego problemu. otóż, w ciągu kilku dni wiosny rynny i spusty dachowe zamieniły się w górę lodową. oprócz zalegają...

Temat nr 5
oto jeden z pierwszych przykładów korzyści z wykorzystania mojej książki, która powędrowała od 1 czerwca 2017 roku „pod strzechy”. w tym przypadku do inwestora domu pod wrocławiem.  zaraz po wytyczeniu fundamentów przez geodetę, inwestor zakupił moją książkę. po kilku dniach studiowa...

prawdy i mity- znaleziono 2

Temat nr 1
często powszechnie używa się tajemniczego sformułowania, że czegoś nie wykonano lub wykonano - zgodnie ze sztuką budowlaną. o ile z potocznego używania zwrotu „sztuka budowlana” nie wynika nic konkretnego, to w wielu procesach sądowych, w których uczestniczyłem jako świadek, sędziowie jednak k...

Temat nr 2
kiedy się zbliża zima, jestem zwykle zasypywany pytaniami od inwestorów o poprawne postępowanie przy wykonywaniu fundamentów o tej porze roku. inwestorzy pytają, ponieważ są zaniepokojeni wyraźną beztroską wykonawców, którzy wylewają beton do ław mimo, iż w dzień i w nocy temperatura spada p...

miejsce
na
reklamę
2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©