Regulamin korzystania z serwisu BDB

(obowiązuje od dnia 19 maja 2017 r).

1. Definicje.
Wydawca - Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski, 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, lok 307, NIP 5421004216, REGON 050296310, wpis CEIDG, działalność gospodarcza od 29.07.1994 r.
Serwis BDB - internetowa platforma informacyjna o charakterze konsultingu technicznego w budownictwie - stworzona przez Wydawcę. 
Użytkownik - osoba, która odpłatnie korzysta z zasobów serwisu BDB.

Gość - osoba, która nieodpłatnie korzysta z zasobów serwisu BDB.

Uczestnik wykładów - osoba, która otrzymała od Wydawcy dostęp do wykładów szkoleniowych BDB przez internet.
Wykłady szkoleniowe BDB - wykłady opracowane i prowadzone w Serwisie BDB przez Wydawcę.

Abonament Producenta - okres, na jaki Producent wykupuje wykorzystanie swoich wyrobów w płatnych i nieodpłatnych zasobach poradnikowych Serwisu BDB (rysunkach detali, opisach technologii robót, odpowiedziach, poradach itp.).

Kupujący książkę - osoba lub firma zamawiająca i płacąca za książkę sprzedawaną przez Wydawcę.


2. Kody dostępu Użytkowników i Uczestników.
2.1. Użytkownik, po zarejestrowaniu w serwisie BDB i wniesieniu opłaty za wybrane zasoby płatne, otrzymuje e-mailem kody dostępu: login i hasło, które umożliwiają dostęp do wybranych zasobów serwisu. Termin ważności kodów wyświetlany jest w prawym górnym okienku schowka. 

2.2. Uczestnik wykładu, po wniesieniu opłaty przelewem bankowym za wybrany wykład, otrzymuje e-mailem imienne kody dostępu do wykładu. 

2.3. Wszyscy zobowiązani są do bezpiecznego przechowywania kodów dostępu oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim - pod rygorem natychmiastowego i nieodwołalnego anulowania kodów dostępu - bez prawa do reklamacji, zwrotu wniesionych opłat oraz jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

2.4. Dostęp do płatnych zasobów serwisu BDB kontrolowany jest przez System SKUS przez 24 godziny na dobę.

2.5. Faktury za wniesione opłaty są do pobrania w schowku Użytkowników i Uczestników wykładów - po zalogowaniu. Na życzenie przesłane e-mailem, mogą też być przesłane pocztą w wersji papierowej.

 

3. Kody dostępu Producentów.

3.1. Producent, po wykupieniu Abonamentu Producenta, otrzymuje fakturę pocztą oraz kody dostępu: login i hasło upoważniające do wprowadzania i edycji danych o swoich produktach. Termin ważności Abonamentu Producenta jest wyświetlany w górnym pasku administracyjnym - widocznym po zalogowaniu.

3.2. Producent zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania kodów dostępu oraz do nie udostępniania ich osobom nieupoważnionym.

 

4. Brak dostępu do Serwisu BDB.

4.1. W przypadku przerw w pracy Serwisu BDB (awarie, wyłączenia sieci itp.), terminy ważności kodów dostępu są automatycznie przedłużane o czas przerw.

4.2. Ponieważ przerwy w pracy Serwisu BDB są niezależne od Wydawcy, reklamacje z tego powodu nie są przyjmowane.

4.3. Planowane konserwacje Serwisu BDB przerywające jego pracę są przeprowadzane w godzinach późnych nocnych oraz w niedziele i święta państwowe.

 

5. Odpowiedzialność serwisu BDB.
5.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w zasobach serwisu BDB - bez uprzedzania kogokolwiek.

5.2. Zasoby serwisu BDB są opracowywane i uaktualniane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej Wydawcy i w najlepszej wierze - dla jak najwyższej ich jakości.

5.3. Wydawca nie ma wpływu na konkretne wykorzystania zasobów serwisu BDB przez kogokolwiek, dlatego też nie udziela żadnych gwarancji, że sprostają one oczekiwaniom oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zastosowanie. 

5.4. Zawartości Serwisu BDB nie stanowią projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego ani rzeczoznawstwa, ale mogą być wykorzystane w praktyce - po zatwierdzeniu rozwiązań przez osoby uprawnione wg Prawa Budowlanego.
5.5. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za informacje, reklamy i ogłoszenia pochodzące od Producentów.

 

6. Prawa własności intelektualnej.
6.1. Wszystkie zasoby serwisu BDB, a także układ funkcjonalny, chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, wprowadzanie zmian merytorycznych, przesyłanie innym osobom, publikowanie lub rozpowszechnianie zasobów serwisu BDB - w części lub całości i w jakiejkolwiek formie jest zabronione - bez zgody Wydawcy na piśmie.
6.2. Przesyłający do Wydawcy zapytania o porady lub zgłaszający problemy do rozwiązania, wyrażają tym samym zgodę na nieograniczone wykorzystanie
w serwisie BDB treści, rysunków i fotografii z tym związanych. Wydawca nie ujawnia przy tym danych identyfikacyjnych, adresowych ani osobowych - jeśli przesyłający tego nie życzy.

 

7. Ochrona prywatności.
7.1. Wydawca nie gromadzi, nie udostępnia ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników i Uczestników wykładów, a wykorzystuje je wyłącznie do dokumentów księgowych.

7.2. Serwis BDB nie używa cookies do zbierania danych, ani nie używa programów i procedur szpiegujących.


8. Zakup książek.

8.1. Wydawca prowadzi także wyłącznie wysyłkową sprzedaż swoich książek i broszur technicznych o tematyce budowlanej.

8.2. Zamówienia książek i broszur składać można wyłącznie przez formularz zamówienia książki, zaś opłaty wnosić należy wyłącznie przelewem na konto bankowe Wydawcy.

8.3. Wysyłka książek jest dokonywana przez Pocztę Polską w terminie do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty - na adres wskazany w zamówieniu - w specjalnych opakowaniach tekturowych zabezpieczających książkę przed uszkodzeniem.

8.4. Jeśli Zamawiający książkę nie dokona opłaty w ciągu 30 dni - licząc od daty złożenia zamówienia, zostanie ono tym samym - anulowane.

8.5. Po wypełnieniu formularza zamówienia książki i kliknięciu "kupuję z obowiązkiem zapłaty", Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z nadanym automatycznie numerem identyfikacyjnym, który należy wpisać w tytule przelewu.

8.6. W przypadku braku zamówionej książki w magazynie Wydawcy, Kupujący otrzyma e-mailem powiadomienie o tym fakcie i propozycję zwrotu wniesionej opłaty lub zaakceptowania nowego terminu wysłania przesyłki.

8.7. Do każdej przesyłanej książki Wydawca dołącza fakturę VAT.

8.8. Zmian danych przedstawionych w formularzu zamówienia książki Kupujący dokonać może wyłącznie e-mailem na adres biuro@bdb.com.pl, ale tylko do dnia dokonania przelewu bankowego. Po tym terminie, Wydawca przyjmie korektę danych i wystawi fakturę korygującą, ale prześle ją Kupującemu na jego koszt. Jeśli zmiana danych dotyczyć będzie adresu do wysyłki, wszelkie koszty związane ze zwrotem książki oraz ponownym jej wysłaniem na nowy adres - ponosi Kupujący książkę.

8.9. W przypadku, gdy Kupujący otrzyma w przesyłce książkę uszkodzoną dyskwalifikującą jej normalne użycie, zobowiązany jest do spisania Protokołu Szkody wraz z osobą dostarczającą przesyłkę, wykonania zdjęcia uszkodzenia i przesłania ich niezwłocznie na adres biuro@bdb.com.pl za potwierdzeniem otrzymania. Po tym fakcie, Wydawca w porozumieniu z Pocztą Polską rozpatrzy tę reklamację niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia i powiadomi Kupującego o decyzji.

8.10. Kupującemu książkę przysługuje prawo zwrotu książki bez podania przyczyny, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki - pod warunkiem, że książka nie jest opatrzona autografem autora książki - jeśli autograf został dokonany na życzenie kupującego (złożone na formularzu zamówienia książki). Zwracana książka nie może w żadnym miejscu nosić śladów używania, zaś zwrot musi być dokonany w tym samym opakowaniu, w jakim była dostarczona i na adres Wydawcy. Koszt przesyłki zwracanej pokrywa Kupujący.

8.11. Po upływie 14 dni od daty odebrania książki przez Kupującego, dane osobowe podane w formularzu zamówienia książki, zostaną trwale usunięte z bazy Wydawcy, gdyż są potrzebne jedynie do wystawienia dokumentu sprzedaży i wysyłki paczki z książką.

8.12. Przy dokonywaniu wpłat z zagranicy, należy używać opcji OUR. W przypadku przelewu w opcji SHA lub BEN, należy wartość przelewu powiększyć odpowiednio o prowizje bankowe, aby na nasze konto wpłynęła kwota 378 zł.  W przeciwnym razie wpłata nie będzie księgowana lecz zostanie zwrócona na konto wpłacającego z potrąceniem już pobranej prowizji bankowej oraz z obciążeniem kosztami bankowymi w opcji BEN, zaś zamówienie zostanie anulowane.

Uwaga: Jeśli książka będzie wysyłana na adres za granicą, oprócz powyższego, wpłatę należy dodatkowo powiększyć o 150,- zł (dla krajów z Unii Europejskiej) oraz o 200,- zł (dla krajów pozostałych) - jest to opłata za przesyłkę poza granicami Polski obejmująca ubezpieczenie książki.

Dla wpłat z zagranicy w walucie obcej należy używać kodu SWIFT: BPKOPLPW


9. Postanowienia końcowe.
9.2. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie - bez wcześniejszego powiadamiania kogokolwiek.

9.3. Wszyscy korzystający z serwisu BDB zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

--------------------------------

2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©