porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 2364

 
 
238
   ...  
215
 
214
 
213
 
212
 
211
   ...  
1
 
 
Clavo

dział 308
temat nr 2126

Dom podpiwniczony czy bez piwnicy?


Dzień dobry,
jesteśmy na etapie decyzji, czy projektujemy dom z piwnicą czy parterowy powiększony o część piwnicy aby zmieścić wszystkie pomieszczenia. Ważny element to grunty, opisane w opinii geotechnicznej, której podsumowanie jest na końcu wpisu.

Zastanawiamy się teraz nad trzema rozwiązaniami:
1. Piwnice całkowicie wkopane w grunt. Tutaj będą na pewno dodatkowe koszty a również ze względu na glinę i poziom wód gruntowych nie wiadomo czy będzie to możliwe. Piwnicę myśleliśmy mieć na wysokość 2,5m aby można było zmieścić tam siłownię.
2. Piwnice częściowo wkopane w ziemię (np 1,6m) i 1m podsypać działkę. Kosztowo powinna to być najlepsza opcja, ale przy naszym projekcie nie łatwo będzie o to, aby to ładnie wyglądało ze względu na duże przeszklenie z jednej strony, podjazd do garażu, pewnie kilka schodków do wejścia do domu.
3. Dom parterowy, z dodatkowym przyklejonym pomieszczeniem gospodarczym lub osobnym budynkiem, w którym pomieścimy to, co miało by być w piwnicy (chłodnia, siłownia, pomieszczenie na sprzęty ogrodowe, warsztat, pralnia na górze a nie w piwnicy).

Dylemat polega na tym, że architekt twierdzi, że koszt piwnicy będzie dużo większy niż powiększenie domu i zostawienie go bez piwnic (koszt ścian fundamentowych, hydroizolacji, itp.). Wykonawca dokładnie odwrotnie, że koszt piwnicy jest dużo mniejszy niż tego dodatkowego pomieszczenia ze względu na ściany/okna/dach. Wykonawca robiłby ściany fundamentowe z bloczków, architekt z pełnej ściany.

Z naszego punktu widzenia przyzwyczajenie kierowało by nas ku temu, aby mieć piwnicę, ale nie chcemy sobie narobić problemów z wilgocią, z drugiej strony może rozwiązanie bez piwnicy również będzie ciekawe...

Jeśli można to chcielibyśmy prosić o opinię czy będzie bezpiecznie i sensownie pakować się w piwnicę czy lepiej w naszej sytuacji gruntowej sobie ją odpuścić? Jeżeli decydowalibyśmy się na piwnicę to ława fundamentowa czy płyta fundamentowa?

Jeśli trzeba coś dopowiedzieć to chętnie uzupełnię wpis.

Podsumowanie opinii geotechnicznej:
1) Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w sierpniu 2021 roku.
2) Odwiercono 3 otwory geotechniczne do głębokości 6,0 m p.p.t. oraz wykonano jedno sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL do głębokości 4 m p.p.t.
3) Na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badań geotechnicznych
stwierdzono, że powierzchnię terenu pokrywa gleba o miąższości do 50 cm. Podłoże rodzime wykształcone zostało w postaci utworów holoceńskich – mułków i piasków rzecznych tarasów zalewowych i den dolinnych.
4) Wykonane rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych ma charakter punktowy. W związku z powyższym nie można wykluczyć możliwości występowania w podłożu innych osadów niż stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej opinii, dotyczy to również miąższości poszczególnych warstw geotechnicznych.
5) Warunki wodne opisano w rozdziale 5 niniejszej opinii geotechnicznej. Z
powyższego, bez względu na sposób posadowienia inwestycji budowlanej, należy bezwzględnie zastosować odpowiednią izolację hydrotechniczną fundamentów (najlepiej przeciwwodną) oraz zastosować odpowiedni system odprowadzania wód, poprzez zastosowanie np. drenażu opaskowego (obwodowego). Nadmiarową wodę (jako wodę deszczową), najlepiej odprowadzić poza granicę opiniowanej działki inwestycyjnej (po otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia), np.: do rowu chłonnego – odwadniającego, kanalizacji ściekowej, burzowej lub (jeżeli istnieje) ogólnospławnej. Również w trakcie prowadzenia prac ziemnych, należy przewidzieć konieczność
zastosowania odpowiedniej technologii odwadniania dna wykopu fundamentowego (uwaga dotyczy również posadowienia projektowanej inwestycji w wariancie bez podpiwniczenia – na podstawie punktu 5 niniejszej opinii geotechnicznej).
6) W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych projektowany budynek proponuje się posadowić bezpośrednio na gruntach rodzimych poniżej normowej głębokości przemarzania równej 1,0 m p.p.t. Z uwagi na płytko zalegającą wodę gruntową – posadowienie budynku z podpiwniczeniem, będzie wiązało się z trudnościami w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz budowlanych. Ponadto, fundamenty projektowanej inwestycji będą narażone, na ciągłe oddziaływanie ze strony infiltrującej wody gruntowej. Powyższe niesie za sobą, konieczność wykonywania dodatkowych prac ziemnych (zabezpieczenie i odwadnianie wykopu fundamentowego), ponadto zachodzi konieczność zastosowania odpowiedniej hydroizolacji przeciwwodnej (ciężkiej). Z powyższego, nie zaleca się posadowienia obiektu w systemie z tradycyjną kondygnacyjną piwnicą. Jedyną opcją, jest maksymalnie wyniesienie kondygnacji piwniczej ponad tradycyjny poziom „0” budynku, jeżeli nie zostaną przekroczone stany graniczne nośności w-w geteochnicznych Ic i Id. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na fakt, iż poziom zwierciadła wody gruntowej, może ulec wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych i pory roku.
7) Dla konkretnych obliczeń statycznych, podaje się w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 6) wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy. Do wartości charakterystycznych należy zastosować współczynniki częściowe, aby zapewnić bezpieczeństwo projektowania zgodnie z Eurokod 7.
8) Zgodnie z pismem o warunkach geologiczno-górniczych (załącznik nr 9) z 2013 r., analizowana działka znajduje się w granicach terenu górniczego. W przedmiotowym rejonie nie prowadzono i nie planuje się (w okresie ważności koncesji) prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby opiniowany teren. Wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą, mogą generować drgania gruntu o przyśpieszeniach do 120 mm/s 2 . Zaleca się wystąpić do przedsiębiorcy górniczego z wnioskiem o aktualną sytuację geologiczno-górniczą dla analizowanej parceli. Obiekt należy zabezpieczyć odpowiednio do stwierdzonych warunków górniczych.
9) Zgodnie z informacją uzyskaną od Projektanta planowana inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza się do I kategorii geotechnicznej obiektu. W świetle rozpoznania geotechnicznego, warunki gruntowo-wodne można uznać jako proste, przy zachowaniu wymogu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego powyżej zwierciadła wód gruntowych oraz nieprzekraczaniu stanów granicznych nośności w-w geotechnicznych Ic i Id.
10) Ostateczna ocena warunków gruntowo-wodnych i zaklasyfikowanie obiektu do kategorii geotechnicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] należy do
Projektanta, w odniesieniu do rozpoznania geotechnicznego oraz w oparciu o
wybrany sposób i głębokość posadowienia projektowanego obiektu, a także biorąc pod uwagę stwierdzone warunki górnicze. Projektant zadecyduje również o wartościach przyjmowanych obciążeń dopuszczalnych na grunty podłoża i
wielkościach dopuszczalnych osiadań.
11) Należy pamiętać, że grunty spoiste należą do gruntów bardzo wysadzinowych, które są podatne na rozmakanie i wpływ sprzętu budowlanego (drgania, wibracje). Nie należy pozostawiać niezabezpieczonego wykopu fundamentowego na niekorzystne wpływy atmosferyczne. Wzrost wilgotności może spowodować szybkie uplastycznienie się gruntów gliniastych, czego następstwem będzie stopniowe pogarszanie ich parametrów geotechnicznych. Nie należy używać sprzętu mechanicznego na odsłoniętym wykopie fundamentowym. Zaleca się unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac.
12) Wg PN-81-B-03020 głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
13) Dla potrzeb wykonania prac ziemnych należy przyjąć kategorię urabialności gruntu III (dla piasków, pyłów i gruntów organicznych) oraz IV (dla glin) – wg normy PN-B-06050 [9].
komentarze: 16
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne domy murowane projekty budowlane projektowanie porady inwestorom

Tomasz2019

dział 308
temat nr 2125

Błędnie wykonana podlewka betonowa pod okna w murze z silikatów


Witam, Panie Jerzy
ekipa wykonała z betonu b30 podproże pod okno aluminiowe. Na środku jednego podproża i drugiego pojawiła się głęboka rysa. W zaznaczonym miejscu nadlewka się rusza razem z Silką która się pod nią znajduje.

Pytanie 1 – Czy murarz nie powinien wykonać wiązania murarskiego w zaznaczonych miejscach?
Pytanie 2 – Czy nadlewka nie powinna być dozbrojona prętami zbrojeniowymi?
Pytanie 3 – Czy ewentualne pręty nie powinny być zakotwiczone w Silce oraz słupie betonowym który znajduje się miedzy otworami okiennymi (np. kotwą chemiczną)?
Pytanie 4 – Z czego najlepiej wylać takie podproże, teraz ma 5 cm ale z powodu błędu wykonawcy docelowo powinno mieć 11 cm.

Proszę o pomoc, czy najlepiej to skuć i zalać jeszcze raz…? Nie bawić się w kolejne nadlewki itd…

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
komentarze: 2
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego stolarka aluminiowa porady inwestorom porady wykonawcom

Maciej Kulesza

dział 308
temat nr 2124

Napowietrzacz w instalacji kanalizacyjnej w domu


Posiadam 3 łazienki. Dwie z nich są na parterze, oddalone od siebie o ponad 10m i nie mają pionów wyprowadzonych ponad dach.
Chciałbym zastosować napowietrzacze zabudowane pod obudową stelaży wc. W samych stelażach przewiduję kratkę wentylacyjną umożliwiającą swobodny dostęp powietrza do wnętrza zabudowy stelaża wc.
Czy przy pojedynczej misce ustępowej i jednej umywalce napowietrzacz powinien mieć średnicę 110mm i przepustowość rzędu 30 l/s czy można go zredukować do np. 50 mm i przepustowości 14 l/s?

nr 1 Napowietrzacz 110 mm - 30 l/s
autor: MCALPINE
nr 2 Napowietrzacz 50 mm - 14 l/s
autor: MCALPINE
komentarze: 4
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego instalacje kanalizacyjne porady architektom porady inwestorom porady wykonawcom

Bary

dział 308
temat nr 2123

Folia pod podłogą


Witam,

chciałbym się zapytać i tym samym rozwiać moje wątpliwości na temat użycia foli paroizolacyjnej na poddaszu użytkowym z "podłogówką" pod podkład do paneli (kwarcowy).

Czy folię należy stosować zawsze pod podkład do paneli, bez znaczenia czy jest to parter czy piętro / poddasze użytkowe?

Pozdrawiam

komentarze: 2
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe paroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

Mar-ek

dział 308
temat nr 2122

Czarna fundamentowa folia PE z rolki pod ścianami


Witam
Na rynku jest sporo takich czarnych grubych folii gładkich lub karbowanych sprzedawanych w rolkach. Producenci reklamują je do stosowania jako izolacja pod ścianami. Moim wykonawcy właśnie chcą taką zastosować. Czy to poprawne? Czy da się ją potem połączyć z hydroizolacją nanoszoną na beton podkładowy?
Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego hydroizolacje murłaty porady inwestorom porady wykonawcom

Artur Solti

dział 308
temat nr 2121

Fuszerka w wykonaniu żelbetowej płyty garażu


Dzień dobry

Budowlańcy wyłożyli szalunek płyty fundamentowej garażu dwoma warstwami foli budowlanej 0,3 mm. Następnie został wylany beton. Po rozszalowaniu okazało się że w narożnikach folia się popodwijała i powchodziła w strukturę betonu szatkując go na mniejsze kawałki. Na płycie zostały już wymurowane ściany z silikatu. W jaki sposób możnaby to naprawić? Użyć jakiejś żywicy itp.?

Pozdrawiam serdecznie,
Artur Sołtysiak

nr 1
nr 2
Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze naprawa żelbetu cokoły fundamenty płytowe hydroizolacje porady inwestorom porady wykonawcom

Linebaker

dział 308
temat nr 2120

Wyprowadzenie rury spalinowej od pieca typu koza w warsztacie typu blaszak


Dzień dobry.
W przydomowym warsztacie pokrytym blachą trapezową chciałbym wstawić piec typu koza, aby czasem podczas majsterkowania w zimowe weekendy zapewnić temperaturę odpowiednią do pracy. Warsztat ten nie jest ocieplony. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób rozwiązać przejście rury od kozy przez blachę i membranę która jest pod blachą, tak aby nie doszło do uszkodzeń od nagrzanej rury ani też deszcz nie zaciekał do środka? Dodam jeszcze że nachylenie połaci (dach jednopołaciowy) jest dość małe i wynosi około 25 stopni.
Pozdrawiam

komentarze: 4
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budynki gospodarcze piece porady inwestorom kanały spalinowe

damiankordas

dział 308
temat nr 2119

Taras wykonany z koszmarnymi błędami projektowymi i wykonawczymi


Witam,
Zwracam się z zapytaniem odnośnie tarasu. Deweloper wykonał taras zgodnie z przekrojem z załącznika. Podczas mojej wizyty w mieszkaniu okazało się że w środku jest woda, po rozebraniu płytek okazało się że na papie stoi woda jak na zdjęciach. Tłumaczenie dewelopera to "WODA POWSTAŁA W WYNIKU MYCIA OKNA, ZAGŁĘBIENIE W IZOLACJI Z PAPY POWSTAŁE NA SKUTEK POPRAWNEGO WYKONANIA ZAKŁADÓW KOLEJNYCH PASÓW Z PAPY.". Nie wierzę w takie tłumaczenie dlatego proszę Pana o opinię

nr 1 detal
autor: dk
nr 2 zd1
autor: dk
nr 3 zd2
autor: dk
nr 4 zd3
autor: dk
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe błędy projektowe błędy wykonawcze domy murowane domy jednorodzinne tarasy porady inwestorom

Michał Es

dział 308
temat nr 2118

Folia paroizolacyjna czy adaptacyjna?


Dzień dobry

Po przeczytaniu rozdziałów Pana książki gdzie są poruszane zagadnienia paroizolacji w dachach, stropodachach i tarasach wreszcie zrozumiałem na czym polega problem z przenikaniem pary wodnej przez te elementy budynku. Przyznaję, że do tej pory ja jak też cała nasza pracownia w ogóle tego tematu nie uwzględnialiśmy w projektach. Ot wskazywaliśmy na folie i na tym koniec. Żeby lepiej zrozumieć, prosimy o wyjaśnienie jakie rodzaje folii paroizolacyjnych są lepsze: klasyczne o stałym oporze dyfuzji Sd czy folie aktywne?

Dziękujemy za przystępne i nieustające poszerzanie wiedzy w tak trudnej dziedzinie jaką jest fizyka budowli. Dodam, że odnaleźliśmy chyba wszystkie Pana publikacje, je wydrukowaliśmy i spięliśmy w skoroszyt, który jest przez nas czytany i przechodzi z rąk do rąk jako biblia. Każdy u nas zatrudniany absolwent w ramach praktyki zaczyna od tej biblii. Czekamy też na dalsze Pana e-wykłady.

Pozdrawiamy,

Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe fizyka budowli folie dachowe porady architektom porady inwestorom porady inżynierom projekty budowlane projektowanie procesy cieplne i wilgotnościowe projekty wykonawcze ściany szkieletowe tarasy dachy stropodachy

damiankordas

dział 308
temat nr 2117

Błędy projektowe i wykonawcze w ociepleniu dachu


Witam,
Zwracam się z zapytaniem. Wykonawca na budynku deweloperskim (tzw. zabudowa jednorodzinna dwulokalowa) wykonał mocowanie sufitu podwieszanego jak na zdjęciu w załączniku. Twierdzi, że: "WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. WYKONANA PODKONSTRUKCJA DREWNIANA UMOŻLIWIA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ Z IZOLACJI CIEPLEJ, OGNIOWEJ PŁYTY G-K ORAZ SYSTEMOWEGO STELAŻA. PRZY TEGO TYPU OBCIĄŻENIACH MONTAŻ STELAŻA NA CIĘGNACH SYSTEMOWYCH (STALOWYCH DRUTACH) NIE PRZENOSI OBCIĄŻEŃ I POWODUJE ZSUWANIE SIĘ WIESZAKÓW ZE STALOWYCH CIĘGIEN." dodatkowo "WENTYLACJA PIONÓW SANITARNYCH BRAK MOŻLIWOŚCI SKRAPLANIA SIĘ WODY. PO KONSULTACJI Z PSP IZOLACJA Z PIANY (RÓŻNE OPINIE NT. OGNIOODPORNOŚCI) WYMIENIONA NA WEŁNĘ MINERALNĄ (LEPSZA OGNIOODPORNOŚĆ ). BRAK KONIECZNOŚCI WYKONANIA 2 WARSTWY PŁYTOWANIA".
Moje wątpliwości budzi sposób podwieszenia i bezpieczeństwo konstrukcji (jej stateczność), na tym stelażu jest rozłożona wełna, od spodu jest folia paroizolacyjna i jednokrotne płytowanie gk. Dodatkowo "puszczenie" rury odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego bez ocieplenia ponad przestrzenią ogrzewaną wg mnie może rodzić kłopot z punktem rosy "poceniem się rury" i zaciekami na suficie. Proszę o konsultację problemu.

nr 1 konstrukcja
autor: dk
nr 2 przekrój
autor: dk
nr 3 warstwy sufitu
autor: dk
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy projektowe błędy wykonawcze ocieplenia dachy porady inwestorom


 
 
238
   ...  
215
 
214
 
213
 
212
 
211
   ...  
1
 
 
© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są wyłącznie doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być jednak wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów oraz budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement.
baner_BORNIT_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_DMD_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.