porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

wiedz wicej

Warte przeczytania!


Long-term performance of external thermal insulation systems (ETICS)

Helmut Künzel, Hartwig M. Künzel, Klaus Sedlbauer
Fraunhofer-Institute for Building Physics, Holzkirchen, Germany

Streszczenie:

Od wczesnych lat 60-tych ubiegłego wieku zastosowano w Niemczech ponad 500 mln m² bezspoinowego systemu dociepleń budynków tzw. ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems (w Polsce nazywanego BSO - przyp. redakcji). W ostatniej dekadzie system ETICS stał się popularnym sposobem poprawy termicznych własności budynków oraz zabezpieczenia fasad zewnętrznych przed niekorzystnym wpływem czynników klimatycznych. Naturalne jest więc pojawienie się pytania o trwałość tego systemu w porównaniu z innymi metodami ociepleń. W Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli przeprowadzono, poczynając od 1975 roku, szereg badań budynków wielopiętrowych ocieplonych systemem bezspoinowym. Wyniki tych badań można podsumować następująco. Uszkodzenia oraz degradacja fasad z systemem ETICS nie występuje częściej niż w budynkach z tradycyjnymi tynkami ścian murowanych. Stwierdzono jednak nieco większą podatność na zagrożenie mikrobiologiczne z powodu deszczu czy wilgoci kondensacyjnej. Koszty oraz częstotliwość prac związanych z utrzymaniem systemu ETICS są porównywalne z tradycyjnymi systemami przegród. To samo dotyczy pozostałych aspektów trwałości fasad.

Od redakcji:

Zamieszczono za zgodą autorów.

Opracowanie i walidacja modelu obliczeniowego mikroklimatu pomieszczeń

Jan Radoń
Akademia Rolnicza w Krakowie

Streszczenie:

W artykule przedstawiono nowy program komputerowy o nazwie WUFI+ służący do obliczeń niestacjonarnych przepływów ciepła i wilgoci w całych budynkach. Opisano w skrócie model obliczeniowy, działanie programu oraz niektóre wyniki obliczeń walidacyjnych wykonanych w ramach projektu „IEA Annex 41”.

Od redakcji:

Zamieszczono za zgodą autora.

Preventing moisture problems in retrofitted pitched roofs

Andreas Kaufmann (1), Hartwig M. Künzel (1), Jan Radoń (2)
(1) Fraunhofer-Institute for Building Physics, Holzkirchen, Germany (2) Akademia Rolnicza w Krakowie

Streszczenie:

Ze względu na łatwość wykonania, docieplenie połaci dachowych wykonuje
się często bez uwzględnienia warstwy wentylacyjnej, umieszczając izolację termiczną w całej wolnej przestrzeni pomiędzy krokwiami. Rozwiązanie takie może powodować akumulację wilgoci w dachu ze szczelnym, nieprzepuszczającym pary wodnej, poszyciem. Ewentualne zawilgocenie może w takim przypadku wysychać jedynie do wnętrza poddasza. Za pomocą obliczeń numerycznych analizowano zjawiska cieplnowilgotnościowe zachodzące w niewentylowanych dachach ze szczelnym pokryciem. Uwzględniano wpływ klimatu zewnętrznego, orientacji, nachylenia jak również wewnętrznych warunków mikroklimatycznych. Obliczenia pokazały, że najmniej korzystny, ze względu na możliwość wysychania, jest stromy dach o wystawie północnej. Zastosowanie wilgotnościowej folii adaptacyjnej rozwiązuje w pełni problem zawilgocenia we wszystkich analizowanych przypadkach. Stwierdzono również, że w niektórych sytuacjach, zadawalającym rozwiązaniem może być również zwykła paroizolacja o małym oporze dyfuzyjnym.

Od redakcji:

Zamieszczono za zgodą autora.

Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego

Jan Radoń (1), Hartwig Künzel (2)
(1) Akademia Rolnicza w Krakowie, (2) Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen, Niemcy

Streszczenie:

Budynki z muru pruskiego stanowią znaczną część zabytkowej architektury w wielu krajach europejskich. Ich stan techniczny i użytkowy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, jest przeważnie niezadowalający. W Instytucie Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen (Niemcy) przeprowadzono w ostatnich 15 latach wiele badań tego rodzaju budowli. Różnorodne systemy ramowe i wypełnienia badano laboratoryjnie oraz w warunkach oddziaływania rzeczywistego klimatu. Procesy cieplne i wilgotnościowe, zachodzące w badanych komponentach, symulowano również obliczeniowo za pomocą, wszechstronnie zweryfikowanego, programu komputerowego WUFI®.
Badania pozwoliły na określenie podstawowych problemów występujących przy termomodernizacji istniejących obiektów. Renowacja musi być kompromisem między koniecznością zachowania zabytkowego charakteru budynków a doprowadzeniem ich do współczesnych standardów cieplnych i użytkowych. Na podstawie wieloletnich badań sformułowano propozycje możliwych rozwiązań, spełniających te wymagania.

Od redakcji:

Zamieszczono za zgodą autora.

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

dr inż. Robert Geryło
ITB Warszawa

Streszczenie:

Widocznym efektem występowania znaczących mostków cieplnych w obudowie budynku, występującym na ogół przy niedostosowaniu intensywności wentylacji do emisji wilgoci w pomieszczeniach, jest kondensacja pary wodnej i zagrzybienie na wewnętrznej powierzchni przegród. Wyniki licznych ekspertyz w budynkach wzniesionych w ostatnich latach potwierdzają, że o ile zwykle stwierdza się zadowalającą izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów, stropodachów), o tyle często występują błędy rozwiązań izolacji cieplnej w połączeniach przegród i węzłach konstrukcyjnych.
W przypadku przegród z mostkami cieplnymi i węzłów konstrukcyjnych (zwłaszcza naroży zewnętrznych ścian i stropów lub połaci dachu) konieczne jest sprawdzenie, czy ...

Od redakcji:

Zamieszczono za zgodą autora.

Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Budynki energooszczędne są nakazem czasu. Konieczne jest przestawienie się na inną metodykę projektowania. Swoboda wykonawców w wyborze technologii w takich obiektach jest wykluczona! Praktyka wskazuje, że kwestia ocieplania fundamentów czy podłóg na gruncie jest mało rozpoznana. Jedni na podłogi stosują ocieplenia tej samej grubości, co na ściany - inni nieco mniej. Jedni ocieplają fundamenty od zewnątrz, inni od środka - zdania są jak zwykle - podzielone. Obliczenia grubości warstw ociepleń podłóg na gruncie oraz fundamentów w budynkach energooszczędnych należy wykonywać dla każdego projektu indywidualnie, gdyż klasa energetyczna budynku musi być zawsze zweryfikowana ilością stopniodni dla danej miejscowości, tj. musi uwzględniać położenie danego budynku na terenie kraju.

Nowy wymiar energooszczędności w budownictwie

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Podstawowym celem nowelizacji Dyrektywy EPBD jest troska o istniejące jeszcze w Ziemi, ale ograniczone zasoby kopalnianych paliw naturalnych i jednocześnie zmuszenie do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Aby cel ten zrealizować podjęto działania bardziej radykalne niż dotąd. Wprowadza się mechanizm kontroli rzetelności projektowania, jakości świadectw charakterystyki energetycznej oraz przeglądów kontrolnych budynków i ich instalacji energetycznych. Dla zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wprowadzono „karne” mnożniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w > 1 dla energii z paliw naturalnych oraz „promocyjne” w < 1 dla źródeł odnawialnych ...

Od redakcji:

Artykuł ukazał się w NR 1/2014 miesięcznika MATERIAŁY BUDOWLANE.

Beton żywiczny - nowy materiał w budownictwie

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

W ciągu ostatnich lat napłynęło do Polski wiele nowych technologii dla budownictwa. Najczęściej są to gotowe komponenty lub całe systemy doskonale rozpracowane przez producenta i przystosowane do poszczególnych zakresów zastosowań. Są też produkty, które można modyfikować podczas wykonawstwa - doprowadzając do stworzenia materiału zaspokajającego indywidualne potrzeby. Jednym z takich nowych materiałów jest beton żywiczny - znakomicie rozszerzający wachlarz zastosowań oraz dość dużą swobodę rozwiązań inżynierskich. Jak powstaje beton żywiczny?

Beton odporny na mróz

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

W krajowym budownictwie już od wielu lat - niestety aż do dzisiaj - pokutuje przekonanie, że najłatwiejszym w zastosowaniu materiałem budowlanym jest ... beton zwykły. Przyczyn należy szukać w przestarzałym programie nauczania w szkołach i uczelniach, powszechnym przekonaniu o łatwości prac budowlanych i zakorzenionej zasadzie "zrób to sam". Jednym z podstawowych mankamentów zwykłego betonu, jest całkowity brak jego odporności na mróz. Cecha ta jest szczególnie istotna w strefie klimatycznej obszaru Polski: niskie temperatury zimą, gorące lata, a także przejścia temperatury powietrza przez 0 oC.

Balkony - trudny element w budownictwie

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Balkony, od wielu lat są nieodłącznym elementem każdego niemal budynku: od najmniejszego domu jednorodzinnego, po największy kompleks mieszkaniowy. Jednakże, od samego początku - do dzisiaj - często sprawiają sporo kłopotów takich jak: zacieki, spękania, korozja stali i betonu lub odpadające płytki. Zacieki - czyli rozpływy wody w sposób niekon¬trolowany, powodują największe spustoszenia w strukturze balkonu. Spływająca bowiem po balkonie woda deszczowa niesie ze sobą szereg rozpuszczonych zanieczyszczeń chemicznych takich jak: chlorki, siarczany, azotany itd., a te działają destrukcyjnie na cement wchodzący w skład betonu, zapraw fugowych i klejowych. W balkonach istniejących kilka lat i wię¬cej, rozpuszczone w wodzie sole potęgują rozpoczęte już procesy korozyjnego niszczenia betonu i stali.

Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców niezwykle starannego podejścia, bowiem jakiekolwiek błędy prowadzą do niezwykle kosztownych prac naprawczych - zwłaszcza przy budynkach znacznie zagłębionych lub o intensywnym zagospodarowaniu przyległego terenu. Coraz częściej projektuje się głęboko posadowione garaże i parkingi aut, lokalizując je na najniżej położonych kondygnacjach podziemnych. Dotyczy to zarówno obiektów o wydzielonym przeznaczeniu, jak też użyteczności publicznej czy zespołów mieszkaniowych. Obserwując eksploatację tych obiektów można stwierdzić, że zapewnienie należytej szczelności hydroizolacji w obszarze podziemnym zależy w jednakowym stopniu od starannego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wokół obiektu i związanego z tym doboru technologii przez projektanta, jak też od prawidłowego przygotowania podłoża i niezwykle starannego przestrzegania technologii robót przez wykonawcę. Nadal popełnia się błędy zarówno w projektowaniu, jak i wykonawstwie.

Hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych są zadaniami wymagającymi od projektantów i wykonawców jeszcze większej staranności niż hydroizolacje pionowe, bowiem w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć, ich naprawa jest niezwykle kosztowna a czasami niemożliwa - niezależnie od tego czy budynek posadowiono na ławach czy na płycie. Podstawowym warunkiem każdej hydroizolacji musi być spełniony zarówno przy projektowaniu, jaki i podczas wykonawstwa warunek zapewnienia ciągłości wszystkich trzech składowych hydroizolacji:
 pionowej na powierzchni ścian fundamentowych od strony gruntu,
 poziomej pod ścianami fundamentowymi (na ławie lub płycie),
 poziomej pod najniższą posadzką.
niezależnie od rodzaju budynku, przeznaczenia czy warunków gruntowo-wodnych otaczających budynek. Niestety, w kraju - właściwie od zawsze - często nie przestrzega się tej zasady. Winę za ten stan ponoszą w większości przypadków projektanci. Skutki błędów projektowych są zwielokrotnione przez wykonawstwo, bowiem tylko nieliczni znają i stosują opisaną zasadę. Efektem tego, są zawilgocenia ścian fundamentowych a także zalewanie wodą najniższych posadzek i stropów.

Schody wejściowe - element lekceważony

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Schody wejściowe do budynków są najczęściej projektowane i wykonywane z błędami. Widać to chociażby po spękanych i odspojonych płytkach czy innych elementach schodów. Uszkodzenia widoczne są w całej Polsce - niezależnie od regionu, a nasilają się szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz w środku lata. Szpecą i są utrapieniem dla użytkowników i inwestorów, a zmagania z usuwaniem błędów zwykle przypominają „walkę z wiatrakami”.

Powszechnie przyjęło się, że schody wejściowe projektuje i wykonuje się jako betonowe wyłożone potem płytkami ceramicznymi lub kamiennymi - tak jest od lat. Jeżeli przyjrzymy się schodom zbudowanym w zamierzchłych czasach, to zauważymy, że mimo upływu kilkuset nawet lat, zachowują niemal nienaganny stan - pomijając fizyczne zużycie czy zniszczenia powierzchni wynikające z upływu lat. Jeżeli jednak ocenie poddamy schody wykonywane zaledwie kilkanaście lat temu, z łatwością zauważymy, że niemal powszechnym obrazkiem są wspomniane na wstępie uszkodzenia i zeszpecenia, których jawnym przykładem niechaj będą prezentowane fotografie. Pojawia się pytanie: dlaczego tak jest i czy tak być musi?

Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Świat budownictwa w Polsce staje obecnie przed nowym podejściem do projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. Już obowiązuje nowelizacja Dyrektywą EPBD 2010/31/UE z 15.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisy wykonawcze w Polsce obowiązujące od 01.01.2014 r., 03.10.2014 r. oraz 01.02.2015 r. - rewolucjonizujące dotychczasowy rynek budowlany. Dyrektywy te wynikają z dwóch ważnych aspektów współczesnego świata: powstrzymanie efektu cieplarnianego wokół naszej planety oraz oszczędności zużycia energii z powodu wyraźnie kurczących się naturalnych zasobów energetycznych Ziemi.
Wchodzimy w erę wznoszenia wyłącznie budynków o niskim i najniższym zapotrzebowaniu na energię, co wymusza przestawienie się projektantów na zupełnie nową metodykę projektowania. Nastaje też czas mocno ograniczonej swobody wykonawców i inwestorów w wyborze technologii i materiałów budowlanych. Współczesne projekty budowlane muszą precyzować parametry fizyczne materiałów i technologii. Muszą być przemyślane w całym zakresie fizyki budowli z odpowiednią ilością rysunków detali potrzebnych wykonawcom. Jeśli podczas budowy wykonawca samowolnie odstąpi od rozwiązań projektowych, może się narazić na wydatki pokrycia zwiększonych kosztów eksploatacji jeśli budynek nie uzyska zakładanej charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej wskaże na ile solidnie budynek zaprojektowano i wybudowano.
Producenci materiałów budowlanych muszą w szybkim tempie wykonać badania określające brakujące dzisiaj dane fizyczne takie jak: funkcje zmian współczynnika oporu dyfuzyjnego μ oraz współczynnika l od zmian wilgotności materiałów a także współczynnik rozszerzalności termicznej k.

Tarasy - współczesne rozwiązania

Jerzy B. Zembrowski
Biuro Doradztwa Budowlanego, Białystok

Streszczenie:

Tarasy są trudnym elementem budynków, bowiem najmniejsze niedociągnięcia projektowe czy wykonawcze, wcześniej czy później ujawniają się w postaci uciążliwych usterek takich jak: odpadanie czy pękanie płytek, przecieki i zacieki, przemarzanie, korozja okapów z betonu itd. Usuwanie usterek jest zawsze kosztowne i uciążliwe. Jest wiele przykładów wielokrotnych napraw tych samych tarasów bez pozytywnego efektu.
W naszym klimacie tarasy podlegają zmiennym obciążeniom pochodzącym od warunków atmosferycznych (słońce i zmiany temperatur, szoki termiczne po opadach deszczu latem, niska temperatura, deszcze, wiatry). Dochodzą także zmienne obciążenia użytkowe. Tarasy nadziemne (przykrywające pomieszczenia) muszą spełniać przede wszystkim wymagania ochrony cieplnej oraz sprostać zjawisku dyfuzji pary wodnej. W tarasach naziemnych (leżących na gruncie) uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu oraz na zabezpieczenie przed wnikaniem wody opadowej. Istotne jest też zapewnienie ruchów termicznych poszczególnym warstwom. Tajemnica poprawności rozwiązań tarasów tkwi w zrozumieniu zjawisk fizycznych w nich zachodzących.

7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.