znajdź w serwisie min. 3 znaki


aktualizacja: 2017-04-20


strona główna > domy energooszczędne > tworzenie

Informacje techniczne niezbędne do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów o jak najniższym zużyciu energii oraz jak najniższych kosztach budowy i eksploatacji.


Uwaga: Pliki są w formacie PDF i wymagają przeglądarki Adobe Reader, jeśli nie masz jej, zainstaluj klikając poniżej.
pobierz bezpłatnie 

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych
Rozporządzenie z dnia 06 listopada 2008 r. zamieszczono:
2013-11-26
Minister Infrastruktury
Streszczenie:
Od 01 stycznia 2009 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o certyfikacji energetycznej budynków zgodnie z Dyrektywą EPBD 2002/91 Rady i Parlamentu Europejskiego.
pełny tekst  722 kB
Od redakcji:
W związku z nowelizacją Dyrektywy EPBD 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r., ulegnie zmianom także Rozporządzenie o metodologii obliczania charakterystyki energetycznej i będzie obowiązywać od 01.01.2014 r. Jak tylko nowelizacja się ukaże, zamieścimy je i my. Już zapowiadamy sporo zmian!

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 05.07.2013 r. zamieszczono:
2013-11-26
tekst jednolity opracowany przez BDB
Streszczenie:
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane.
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych.
pełny tekst  1272 kB
Od redakcji:
Jako pierwsi w kraju zamieszczamy tekst jednolity Rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. zamieszczono:
2013-11-26
21.06.2013 r. w zw. z nowelizacją Dyrektywy EPBD 2010/31/UE z 19.05.2010 r.
Streszczenie:
Wszystkie elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego w projekcie, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego, w szczególności instalacje i urządzenia: sanitarne, ogrzewcze, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodnicze, klimatyzacji - muszą zawierać nie tylko dobrane i zwymiarowane parametry techniczne urządzeń ale także określone wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami.
Projekt musi zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii jej obliczania.
Projekt musi zawierać zestawienie właściwości cieplnych wszystkich przegród zewnętrznych.
Projekt musi zawierać wykaz parametrów sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych.
Projekt, w opisie technicznym oraz rysunkach, musi zawierać konkretne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród.
pełny tekst  156 kB
Od redakcji:
Jako pierwsi w kraju zamieszczamy tekst jednolity Rozporządzenia.

DYREKTYWA 2002/91/EC
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA EUROPY zamieszczono:
2013-11-27
z dnia 16 grudnia 2002 r.
Streszczenie:
Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć.
Zasoby naturalne obejmujące produkty naftowe, gaz ziemny i paliwa stałe, stanowią podstawowe źródło energii, ale są także źródłami emisji dwutlenku węgla.
Zarządzanie popytem na energię jest ważnym narzędziem umożliwiającym Wspólnocie wpływ na światowy rynek energii, a w efekcie zabezpieczającym dostawy energii w średnim i długim przedziale czasowym.
Sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, obejmujący większość wszystkich budynków we Wspólnocie, pochłania ponad 40% energii jako odbiorca końcowy i wartość ta stale rośnie w wyniku rozwoju sektora, a co za tym idzie rośnie zużycie energii i emisja dwutlenku węgla.
Kompleksowe podejście do procesu oceny, przeprowadzanej przez wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów, których niezależność będzie zagwarantowana na podstawie obiektywnych kryteriów, przyczyni się do podniesienia poziomu w danej dziedzinie, jako widoczny wysiłek państwach członkowskich w zakresie oszczędności energii w budynkach oraz sprawi, że jakość energetyczna budynków będzie jasna dla przyszłych właścicieli i użytkowników rynku budowlanego Wspólnoty...
pełny tekst  78 kB

PRAWO BUDOWLANE
aktualne na dzień 12.11.2010 r. zamieszczono:
2012-03-01
tekst jednolity
Streszczenie:
Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach ...
pełny tekst  212 kB

Ceny paliw i energii dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
aktualne na dzień 27.07.2012 r. zamieszczono:
2012-07-27
BDB
Streszczenie:
Dane o cenach paliw i energii takich jak: olej opałowy, en. elektryczna, węgiel kamienny, gaz płynny, gaz ziemny, drewno opałowe, pellety - niezbędnych do sporządzania analiz kosztów eksploatacyjnych obiektów oraz charakterystyk energetycznych budynków w Polsce.
pełny tekst  73 kB

Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 23 czerwca 2003 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
pełny tekst  253 kB

Dyrektywa (nowelizacja Dyrektywy EPBD) 2010/31/UE
Parlament Europejski i Rada zamieszczono:
2013-11-27
z dnia 19 maja 2010 r.
Streszczenie:
Od 1 stycznia 2009 r., kiedy została wprowadzona w życie Dyrektywa EPBD 2002/91 Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wydawało się że tworzenie budynków o niskim zużyciu energii będzie na tyle powszechne, że stanie się normą europejską. Już pierwsze lata doświadczeń, przyniosły znaczne rozczarowania. Praktyka pokazała bowiem, że w większości przypadków działania środowiska budowlanego w zakresie tworzenia budynków tzw. energooszczędnych, były pozorowane albo ograniczone do minimum - dalece odbiegającego od szczytnych założeń Dyrektywy.
pełny tekst  931 kB
Od redakcji:
Dotychczasowe wdrożenie Dyrektywy EPBD kompletnie zawiodło! Liczne wnioski i propozycje płynące ze wszystkich krajów UE, doprowadziły do potrzeby wprowadzenia pilnych zmian. Wprowadzono wiele uszczegółowień, nowych wymagań oraz wyeliminowano błędy i usterki w treści. Tak oto, powstała nowelizacja tej Dyrektywy, którą tutaj zamieszczamy. Będzie ona obowiązywać już od 01.01.2014 r. i zrewolucjonizuje dotychczasowy rynek budowlany - to nie przesada!

Koniec pozorowanej energooszczędności!
Jerzy B. Zembrowski zamieszczono:
2014-03-23
Biuro Doradztwa Budowlanego
Streszczenie:
Od kilku lat, coraz wyraźniej i coraz częściej pojawiał się problem projektowania budynków o niskim zużyciu energii – popularnie określanych mianem „energooszczędnych”. Problem polegał na tym, iż projektowane i wznoszone budynki wcale nie były energooszczędne, zaś wprowadzanie odnawialnych źródeł energii (OZE) było sporadyczne i zależało raczej od kaprysu autora projektu, bo nie wynikało z przepisów. Od 01 stycznia 2014 r. mamy rewolucję w projektowaniu wszelkich budynków - także jednorodzinnych ...
pełny tekst  193 kB

DYREKTYWA (ErP) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 2009/125/WE zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 21 października 2009 r.
Streszczenie:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Dyrektywa ErP ustanawia ramy ustalania wymogów Wspólnoty dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w celu zapewnienia swobodnego przepływu takich produktów na rynku wewnętrznym. Ustala wymogi, jakie muszą spełniać produkty związane z energią, aby mogły zostać wprowadzone do obrotu lub użytkowania. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i poziomu ochrony środowiska przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa dostaw energii.

Celem dyrektywy ErP jest przyjazne środowisku kształtowanie produktów mających wpływ na zużycie energii, tj:
• Tworzenia produktów (konstrukcji i produkcji).
• Eksploatacji produktów (emisji zanieczyszczeń i sprawności energetycznej).
• Wykorzystania i oceny wyrobu (recyklingu i wizualizacji dla klienta oceny produktu).

Dyrektywa ErP obejmuje trzy główne obszary:
• Wymagania dla produktu (ekoprojekt).
• Obowiązek stosowania etykiet energetycznych.
• Obowiązek udostępniania danych technicznych produktu (kart produktu).
pełny tekst  1125 kB

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 2010/30/UE zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 19 maja 2010 r.
Streszczenie:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 20101 r.
w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów poprzez produkty związane z energią.

Dyrektywa ustanawia ramy dla harmonizacji krajowych przepisów dotyczących informacji dla użytkownika końcowego, w szczególności w formie etykiet oraz standardowych informacji o produkcie, dotyczącej zużycia energii i w miarę potrzeb innych podstawowych zasobów podczas użytkowania oraz informacji dodatkowych o niektórych produktach związanych z energią, umożliwiając tym samym użytkownikom końcowym wybór bardziej efektywnych produktów.
Dyrektywa obejmuje produkty związane z energią wywierające znaczący bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii oraz, w stosownych przypadkach, innych podstawowych zasobów podczas użytkowania.
pełny tekst  832 kB

Ustawa z 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii
wdrożenie krajowe dyrektywy 2010/30/UE zamieszczono:
2015-12-31
Dz.U. z 2012 r., poz. 1203
Streszczenie:
Ustawa z 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r., Poz. 1203) – wdrożenie krajowe dyrektywy 2010/30/UE

Celem dyrektywy 2010/30/UE (która zastąpiła dyrektywę 92/75/EWG) jest rozszerzenie etykietowania ograniczonego dotąd do urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, piekarniki, lampy, zmywarki), do wszystkich produktów związanych z energią (urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, wentylatory, pompy obiegowe, klimatyzatory, itd.). Etykiety energetyczne za pomocą czytelnych znaków graficznych informują o efektywności energetycznej danego urządzenia. Dzięki temu następuje oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii oraz wpływanie na decyzje zakupów urządzeń energooszczędnych.
pełny tekst  229 kB

Rozporządzenie nr 811/2013
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 18 lutego 2013 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania efektywności energetycznej i dostarczania uzupełniających informacji o produkcie dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych o znamionowej mocy cieplnej ≤ 70 kW, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń ≤ 70 kW, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny ≤ 70 kW, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for zdjecia/domye/201512312103440.pdf in D:\wamp\www\main\domye.php on line 266
pełny tekst  0 kB

Rozporządzenie nr 812/2013
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 18 lutego 2013 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie nr 812/2013 ustanawia wymogi dotyczące etykietowania efektywności energetycznej i dostarczania uzupełniających informacji o produkcie dla podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW, zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności magazynowej < 500 litrów oraz zestawów zawierających podgrzewacz wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW i urządzenie słoneczne.
pełny tekst  8963 kB

Rozporządzenie nr 813/2013
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 2 sierpnia 2013 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojketu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych

Rozporządzenie nr 813/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW, z uwzględnieniem ogrzewaczy stanowiących część zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
pełny tekst  1351 kB

Rozporządzenie nr 814/2013
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 2 sierpnia 2013 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.

Rozporządzenie nr 814/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW i zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności < 2000 litrów, w tym wchodzących w skład zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.
pełny tekst  1276 kB

Rozporządzenie nr 641/2009
w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 22 lipca 2009 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących lipca 2009 r. w sprawie ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami wprowadzonych na rynek nie później niż dnia 1 stycznia 2020 r. jako produkt zamienny dla identycznych pomp cyrkulacyjnych zintegrowanych z produktami wprowadzonych na rynek nie później niż dnia 1 sierpnia 2015 r. Produkt zamienny lub jego opakowanie musi zawierać wyraźną informację o produkcie (produktach), dla którego jest przeznaczony.
pełny tekst  777 kB

Rozporządzenie nr 622/2012
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zamieszczono:
2015-12-31
z dnia 11 lipca 2012 r.
Streszczenie:
Rozporządzenie nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

Rozporządzenia nr 641/2009 i 622/2012 ustanawiają wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. Zgodnie z tymi wymogami od 1 sierpnia 2015 r. współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych nie może przekroczyć wartości 0,23.
pełny tekst  774 kB2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©