porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

Regulamin korzystania z serwisu BDB


1. Definicje.
Wydawca - Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski, 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, lok 307, NIP 5421004216, REGON 050296310, wpis w CEIDG, działalność gospodarcza od 29.07.1994 r.
Serwis BDB - internetowa platforma informacyjna o charakterze konsultingu technicznego w budownictwie - stworzona przez Wydawcę. 
Użytkownik - osoba, która korzysta z zasobów serwisu BDB.

Uczestnik wykładów - osoba, która wykupiła i otrzymała od Wydawcy kody dostępu do wykładów szkoleniowych serwisu BDB przez internet.
Wykłady szkoleniowe BDB - wykłady opracowane i prowadzone w serwisie BDB przez Wydawcę.

Abonament Producenta - okres, na jaki Producent wykupił prezentację swoich wyrobów w serwisie BDB.

Zamawiający - osoba lub firma zamawiająca u Wydawcy książkę lub broszurę.

Nabywca książki - osoba lub firma, która nabyła u Wydawcy książkę lub broszurę.

Rabat - specjalny bonus od producenta na swoje wyroby - przyznawany użytkownikom Serwisu BDB.


2. Korzystanie z serwisu BDB.

2.1. Serwis BDB zawiera zasoby ogólnie dostępne, płatne oraz dostępne nabywcom książek z serii "Sekrety ..." (jako bonus).

2.2. Wykłady szkoleniowe BDB są dostępne po wniesieniu opłaty przelewem bankowym na konto Wydawcy i późniejszym zalogowaniu otrzymanym od Wydawcy loginem i hasłem.

2.3. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim - pod rygorem natychmiastowego i nieodwołalnego zablokowania dostępu - bez prawa do reklamacji, zwrotu wniesionych opłat oraz jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań z tego powodu.

2.4. Dostęp do płatnych lub bonusowych zasobów serwisu BDB kontrolowany jest przez System Kontroli Użytkowania Serwisu.

2.5. Na usługi płatne, Wydawca każdorazowo wystawia faktury i przesyła je e-mailem lub listem.

 

3. Brak dostępu do Serwisu BDB.

3.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy Serwisu BDB (awarie, problemy techniczne, wyłączenia sieci itp.).

3.2. Planowane konserwacje Serwisu BDB przerywające jego pracę są przeprowadzane w godzinach późnych nocnych.

 

4. Odpowiedzialność serwisu BDB.
4.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasobów serwisu BDB bez uprzedzania.

4.2. Zasoby serwisu BDB są opracowywane i uaktualniane wg najnowszej dostępnej wiedzy technicznej i w najlepszej wierze, ale nie jest gwarantowane, że wiedza ta jest kompletna i najnowsza na dany dzień.

4.3. Wydawca nie ma wpływu na konkretne wykorzystania zasobów, porad i instrukcji zawartych w serwisie BDB, dlatego nie udziela żadnych gwarancji, że sprostają one oczekiwaniom i z tego powodu Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani materialnej za efekty ich wykorzystania.

4.4. Zawartości serwisu BDB nie stanowią projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego ani rzeczoznawstwa, ale mogą być wykorzystane w praktyce projektowej i wykonawczej - po zatwierdzeniu rozwiązań przez osobę uprawnioną.
4.5. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane informacje, reklamy i ogłoszenia pochodzące od osób trzecich.

4.6. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane wypowiedzi Uczestników, ale zaznacza, że obraźliwe, reklamowe, nic nie wnoszące oraz mające charakter polityczny albo łamiące polskie prawo - będą usuwane.

 

5. Prawa własności intelektualnej.
5.1. Cała zawartość serwisu BDB (układ funkcjonalny, udzielane porady, rysunki i technologie) są chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie zawartości w części lub całości, przesyłanie innym osobom, publikowanie lub rozpowszechnianie
w jakiejkolwiek formie i postaci - bez zgody Wydawcy na piśmie, jest zabronione.
5.2. Przesyłający do Wydawcy lub zamieszczający w serwisie BDB zapytania lub problemy, wyrażają tym samym zgodę na nieograniczone wykorzystanie przez Wydawcę
w serwisie BDB tych treści, rysunków i fotografii. Wydawca nie ujawnia przy tym danych identyfikacyjnych obiektu, ani osobowych, ale może podpisywać fotografie imieniem i nazwiskiem ich autora - chyba, że pytający wniesie zastrzeżenie.

 

6. Ochrona prywatności.
6.1.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - Administratorem danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularza zamawiającego książkę „Sekrety ..” lub zakupu płatnych porad, rysunków, korzystania z procedur obliczeniowych oraz wykładów - jest: Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski z siedzibą: 15-124 Białystok, ul. Gen.Andersa 5 lok. 307, tel. 602330355, zembrowski@bdb.com.pl 

6.2. Serwis BDB używa cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz dla zapewnienia poprawnego działania serwisu. Nie są używane programy i procedury śledzące zachowania użytkowników.

6.3. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników Serwisu BDB jak też kupujących książki z serii "Sekrety ..." nie są przekazywane osobom trzecim (za wyjątkiem upoważnionych organów państwowych i na ich życzenie), a służą wyłącznie do wystawienia dokumentów sprzedaży i przesłania zamawianej książki na wskazany w zamówieniu adres oraz umożliwienia logowania w Serwisie BDB.

6.4. Dane obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail - służą Administratorowi do identyfikacji upoważnionych do udzielanych przez Wydawcę bonusów oraz legalności korzystania z płatnych i bezpłatnych zasobów Serwisu BDB.

6.5. Użytkownikom Serwisu BDB zabrania się w wypowiedziach używać nazw firm oraz nazwisk uczestników procesów budowlanych, a także nazw handlowych produktów - za wyjątkiem zawartych pod zakładką "produkty i technologie".

6.6. Osoby zainteresowane - na jednoznaczne życzenie - mogą w każdej chwili  żądać od Administratora zweryfikowania lub zmiany swoich danych a także zaprzestania ich przetwarzania. W tej sprawie zobowiązane są one do zgłoszenia żądania drogą pisemną lub korzystając z panelu użytkownika klikając odpowiednie pole wyboru. W takim przypadku, Administrator ma prawo dokonać identyfikacji osoby wnoszącej zanim spełni żądanie.  


7. Zakup publikacji.

7.1. Wydawca prowadzi wysyłkową sprzedaż książek i broszur technicznych przez siebie wydawanych.

7.2. Zamówienia książek i broszur składać należy przez wypełnienie formularza zamówienia, zaś opłaty wnosić wyłącznie przelewem lub przekazem pieniężnym na konto bankowe Wydawcy - z podaniem numeru zamówienia w tytule zapłaty.

7.3. Wysyłka książek i broszur jest dokonywana w terminie do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu opłaty - na adres wskazany w zamówieniu - w specjalnych opakowaniach ochronnych.

7.4. Jeśli Zamawiający książkę lub broszurę nie wniesie wymaganej opłaty w ciągu 30 dni od daty zamówienia, zostanie ono tym samym - anulowane.

7.5. Po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu "kupuję z obowiązkiem zapłaty", do Zamawiającego jest wysyłane e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z nadanym jego numerem. 

7.6. W przypadku braku w magazynie Wydawcy zamówionej książki lub broszury, Zamawiający otrzyma e-mailem powiadomienie o tym fakcie i propozycję zwrotu wniesionej opłaty lub zaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

7.7. Do każdej przesyłanej książki lub broszury Wydawca dołącza fakturę VAT.

7.8. Zmiany danych w formularzu zamówienia Nabywca dokonać może e-mailem na adres biuro@bdb.com.pl tylko w ciągu pierwszych 24 godzin od zamówienia. Po tym terminie, Wydawca przyjmie korektę danych i wystawi fakturę korygującą, ale prześle ją Nabywcy na jego koszt. Jeśli zmiana danych dotyczy adresu wysyłki, wszelkie koszty związane ze zwrotem książki oraz ponownym jej wysłaniem na zmieniony adres - ponosi Zamawiający.

7.9. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma w przesyłce książkę lub broszurę uszkodzoną dyskwalifikującą jej normalne użycie, zobowiązany jest do spisania Protokołu Szkody podpisanego przez Nabywcę i dostarczającego przesyłkę, wykonania zdjęcia uszkodzenia i przesłania ich niezwłocznie na adres biuro@bdb.com.pl - za potwierdzeniem otrzymania. Po tym fakcie, Wydawca rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia i powiadomi Zamawiającego o decyzji.

7.10. Nabywcy przysługuje prawo zwrotu książki lub broszury bez podania przyczyn, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki - pod warunkiem, że publikacja nie jest opatrzona autografem autora oraz nie nosi żadnych śladów używania. Zwrot powinien być dokonany w tym samym opakowaniu na adres Wydawcy. Koszt i ubezpieczenie przesyłki zwracanej pokrywa Nabywca.

7.11. Po upływie 14 dni od daty odebrania książki lub broszury przez Nabywcę, dane adresowe podane w formularzu zamówienia, są usuwane z bazy Administratora - za wyjątkiem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

7.12. Przy dokonywaniu wpłat z zagranicy, należy używać opcji OUR. W przypadku przelewu w opcji SHA należy wartość przelewu powiększyć o 15 zł.  W każdym innym przypadku wpłata nie będzie księgowana, lecz zostanie zwrócona na konto wpłacającego - z potrąceniem pobranej prowizji bankowej oraz z obciążeniem kosztami bankowymi w opcji BEN. Dla wpłat z zagranicy w walucie obcej należy używać kodu SWIFT: BPKOPLPW

7.13. Jeśli książka lub broszura ma być wysłana na adres za granicą, wymaganą opłatę należy powiększyć o 150,- zł (dla krajów Unii Europejskiej) oraz o 200,- zł (dla krajów pozostałych) - tytułem ubezpieczenia przesyłki i jej przesłania za granicę.

7.14. Przy zamawianiu większej ilości egzemplarzy książek, należy wypełniać formularz zamówienia jeden raz, a ilość egzemplarzy wpisać w odpowiednim polu.


8. Uzyskiwanie rabatów przy zakupie produktów.

8.1. W serwisie BDB można bez trudu wybrać produkty niezbędne dla rozwiązania danego problemu - w tym celu należy w odpowiedziach, opisach technologii lub pod rysunkami kliknąć wskazywany aktywny link do grupy produktów.

8.2. Produkty, na które producent przewidział rabat (jeśli rozwiązanie jest konsultowane w serwisie BDB) są wskazane pod zakładką "produkty i technologie" napisem produkt objęty rabatem. Możesz uzyskać rabat nawet 20% i więcej jeśli skonsultujesz problem wysyłając zgłoszenie na adres rabaty.bdb@bdb.com.pl

8.3. Wydawca nie pośredniczy w zakupach ani rozliczeniach między Użytkownikami serwisu BDB a Producentami.


9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie - bez powiadamiania kogokolwiek.

9.2. Użytkownicy serwisu BDB zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

--------------------------------


(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. aktualizacja 01.01.2019 r.)

2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.