porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

Regulamin korzystania z serwisu BDB


1. Definicje.
Wydawca - Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski, 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, lok 307, NIP 5421004216, REGON 050296310, wpis w CEIDG, działalność gospodarcza od 29.07.1994 r.
Serwis BDB - internetowa platforma informacyjna o charakterze konsultingu technicznego dla budownictwa - stworzona przez Wydawcę. 
Użytkownik - osoba, która korzysta z zasobów serwisu BDB.

Uczestnik wykładów - osoba, która wykupiła lub otrzymała jako bonus od Wydawcy kody dostępu do e-wykładów szkoleniowych serwisu BDB.
Wykłady szkoleniowe BDB - e-wykłady prowadzone w serwisie BDB przez Wydawcę.

Abonament Producenta - okres, na jaki Producent wykupił prezentację swoich wyrobów w serwisie BDB.

Zamawiający - osoba lub firma zamawiająca u Wydawcy książkę SEKRETY ....

Nabywca książki - osoba lub firma, która nabyła u Wydawcy książkę SEKRETY....

Rabat - specjalny bonus od Producenta - przyznawany użytkownikom Serwisu BDB.


2. Korzystanie z serwisu BDB.

2.1. Serwis BDB zawiera zasoby ogólnie dostępne, płatne oraz dostępne nabywcom książki z serii "Sekrety ..." (jako bonus).

2.2. E-wykłady szkoleniowe BDB są dostępne po wniesieniu opłaty przelewem bankowym na konto Wydawcy i zalogowaniu otrzymanym od Wydawcy loginem i hasłem.

2.3. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim - pod rygorem natychmiastowego i nieodwołalnego zablokowania dostępu - bez prawa do reklamacji, zwrotu wniesionych opłat oraz jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań z tego powodu.

2.4. Dostęp do płatnych lub bonusowych zasobów serwisu BDB kontrolowany jest automatycznie przez System KUS.

2.5. Na wszystkie usługi płatne Wydawca wystawia faktury.

 

3. Brak dostępu do Serwisu BDB.

3.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy Serwisu BDB (awarie, problemy techniczne, wyłączenia sieci itp.).

3.2. Planowane konserwacje Serwisu BDB przerywające jego pracę są przeprowadzane w godzinach późnych nocnych.

 

4. Odpowiedzialność Wydawcy.
4.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do ciągłego uaktualniania zasobów serwisu BDB bez uprzedzania.

4.2. Zasoby serwisu BDB są opracowywane wg najnowszej wiedzy technicznej i w najlepszej wierze, ale nie jest gwarantowane, że wiedza ta jest kompletna i najnowsza na dany dzień.

4.3. Wydawca nie ma wpływu na konkretne wykorzystania zasobów, porad i instrukcji zawartych w serwisie BDB, dlatego nie udziela żadnych gwarancji, że sprostają one oczekiwaniom i z tego powodu Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani materialnej za efekty ich wykorzystania.

4.4. Zawartość serwisu BDB nie stanowi projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego ani rzeczoznawstwa, ale może być wykorzystana w praktyce projektowej i wykonawczej - po zatwierdzeniu rozwiązań przez osobę uprawnioną.
4.5. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane informacje, reklamy i ogłoszenia pochodzące od osób trzecich.

4.6. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane wypowiedzi Uczestników. Treści obraźliwe, reklamowe, nic nie wnoszące oraz mające charakter polityczny albo dotykający osób - będą usuwane.

 

5. Prawa własności intelektualnej.
5.1. Cała zawartość serwisu BDB, tj. układ funkcjonalny, porady, rysunki, technologie i algorytmy obliczeniowe - są chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie ich w części lub całości, przesyłanie innym osobom, publikowanie lub rozpowszechnianie
w jakiejkolwiek formie i postaci - bez zgody Wydawcy na piśmie, jest zabronione.
5.2. Przesyłający do Wydawcy lub zamieszczający w serwisie BDB zapytania, problemy, zdjęcia, rysunki lub inne treści wyrażają tym samym zgodę na ich nieograniczone wykorzystanie przez Wydawcę
. Wydawca nie ujawnia przy tym danych identyfikacyjnych obiektu ani osobowych, ale może podpisywać fotografie imieniem i nazwiskiem ich autora - chyba, że zamieszczający wniesie zastrzeżenie.

 

6. Ochrona prywatności.
6.1.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - Administratorem danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularza zamawiającego książkę „Sekrety ..” lub zakupu płatnych porad, rysunków i korzystania z procedur obliczeniowych oraz e-wykładów - jest: Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski z siedzibą: 15-124 Białystok, ul. Gen.Andersa 5 lok. 307, tel. 602330355, zembrowski@bdb.com.pl 

6.2. Serwis BDB używa cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz dla zapewnienia poprawnego działania serwisu. Nie są używane programy i procedury śledzące zachowania użytkowników.

6.3. Administrator oświadcza, że dane osobowe wg p. 6.1. nie są przekazywane osobom trzecim (za wyjątkiem upoważnionych organów państwowych i na ich życzenie), a służą wyłącznie do wystawienia dokumentów sprzedaży i przesłania zamawianej książki na wskazany w zamówieniu adres oraz użytkowania Serwisu BDB.

6.4. System KUS stale sprawdza legalność korzystania z Serwisu BDB i w tym celu może wysyłać SMS do wybranych użytkowników.

6.5. Użytkownikom Serwisu BDB nie zabrania się w wypowiedziach używać nazw firm i produktów zawartych pod zakładką "produkty i technologie".

6.6. Osoby zainteresowane - na jednoznaczne swoje życzenie - mogą w każdej chwili  żądać od Administratora zweryfikowania lub zmiany swoich danych, a także zaprzestania ich przetwarzania. W tej sprawie zobowiązane są one do żądania drogą pisemną lub korzystając z panelu użytkownika klikając w nim odpowiednie pole wyboru. W takim przypadku, Administrator ma prawo dokonać identyfikacji osoby wnoszącej żądanie.  


7. Zakup książki.

7.1. Wydawca prowadzi wysyłkową sprzedaż książki SEKRETY ....

7.2. Zamówienie książki polega na wypełnieniu formularza zamówienia, zaś opłatę wnosić wyłącznie przelewem lub przekazem pieniężnym na konto bankowe Wydawcy - podając numer zamówienia w tytule zapłaty.

7.3. Wysyłka książki jest dokonywana na adres wskazany w zamówieniu - w terminie do 2 dni roboczych od zaksięgowania opłaty.

7.4. Jeśli Zamawiający książkę nie wniesie opłaty za nią w ciągu 30 dni od daty zamówienia, zostaje ono tym samym - anulowane.

7.5. Po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu "kupuję z obowiązkiem zapłaty", do Zamawiającego w ciągu kilku minut jest wysyłane e-mailem automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.  Jeśli po 15 minutach takie potwierdzenie nie dotrze, Zamawiający powinien ten fakt zgłosić na adres biuro@bdb.com.pl

7.6. W przypadku braku w magazynie Wydawcy zamówionej książki Zamawiający otrzyma e-mailem powiadomienie o tym i propozycję zwrotu wniesionej opłaty lub do zaakceptowania nowy terminu realizacji zamówienia.

7.7. Do każdej przesyłanej książki Wydawca dołącza oryginał faktury VAT oraz dane do logowania w Serwisie BDB (jeśli taki bonus ma miejsce).

7.8. Zmiany danych do faktury Nabywca dokonać może e-mailem na adres biuro@bdb.com.pl tylko w ciągu pierwszych 24 godzin od zamówienia. Po tym terminie, Wydawca wystawi fakturę korygującą i prześle ją Nabywcy na jego koszt. Jeśli zmiana danych dotyczy adresu wysyłki, wszelkie koszty związane ze zwrotem książki oraz ponownym jej wysłaniem na zmieniony adres - ponosi Zamawiający.

7.9. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma w przesyłce książkę uszkodzoną dyskwalifikującą jej normalne używanie, zobowiązany jest do spisania Protokołu Szkody podpisanego przez dostarczającego przesyłkę, wykonania zdjęcia uszkodzenia i przesłania ich niezwłocznie na adres biuro@bdb.com.pl - za potwierdzeniem otrzymania. Po tym fakcie, Wydawca rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia i powiadomi Zamawiającego o decyzji.

7.10. Nabywcy przysługuje prawo zwrotu książki i odstąpienie od kupna bez podania przyczyn, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki - pod warunkiem, że książka nie jest na życzenie kupującego opatrzona autografem autora oraz nie nosi żadnych śladów używania. Prawo to nie przysługuje w przypadku odbioru książki w siedzibie Wydawcy. Odstąpienie od kupna należy złożyć w postaci oświadczenia na piśmie i przesłać drogą e-mail lub listownie do Wydawcy z czytelnym podpisem osoby zamawiającej książkę. Zwrot książki powinien być dokonany w tym samym opakowaniu na adres Wydawcy. Koszt i ubezpieczenie przesyłki zwracanej pokrywa Nabywca. Po zwrocie książki Wydawca zwraca Nabywcy koszt książki pomniejszony o koszt przesłania na konto, z którego dokonano wpłaty za książkę. Podstawa prawna: art. 32, 34 ust. 1 i 3, art. 37 ustawy o prawach konsumenta.

7.11. Po upływie 14 dni od daty dostarczenia książki dane adresowe podane w formularzu zamówienia są usuwane z bazy Administratora - za wyjątkiem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail, bowiem te służą systemowi KUS do kontroli obsługi serwera.

7.12. Książka nie jest wysyłana za granicę, a wyłącznie na terenie Polski.

7.13. Jeśli książka ma być wysłana za granicę, zaleca się najpierw nabycie jej dla osoby w Polsce, a potem indywidualne jej wysłanie za granicę.

7.14. Przy zamawianiu większej ilości egzemplarzy książki należy wypełniać formularz zamówienia jeden raz, a ilość egzemplarzy wpisać w odpowiednim polu.


8. Uzyskiwanie rabatów przy zakupie produktów.

8.1. W serwisie BDB można wybrać produkty niezbędne dla rozwiązania danego problemu - w tym celu należy w odpowiedziach, opisach technologii lub pod rysunkami kliknąć wskazywany aktywny link do grupy produktów.

8.2. Produkty, na które producent przewidział rabat dla Użytkowników Serwisu BDB są oznaczone pod zakładką "produkty i technologie" napisem rabat

8.3. Wydawca nie pośredniczy w zakupach ani rozliczeniach między Użytkownikami serwisu BDB, a Producentami.


9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie - bez powiadamiania.

9.2. Użytkownicy serwisu BDB zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

--------------------------------


(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. aktualizacja 01.01.2019 r.)

baner_BORNIT_2021.webp
baner_STO_2021.webp
baner_DMD_2021.webp
baner_TERRAIN_2021.webp
baner_ceresit_2021.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
2007-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.