Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Korzystając z serwisu BDB zobowiązuję się przestrzegać regulaminu
projektuj i buduj bez błędów!

Regulamin korzystania z serwisu BDB


1. Definicje.
Wydawca - Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski, 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, lok 307, NIP 5421004216, REGON 050296310, wpis w CEIDG, działalność gospodarcza od 29.07.1994 r.
Serwis BDB - internetowa platforma informacyjna o charakterze konsultingu technicznego w budownictwie - stworzona przez Wydawcę. 
Użytkownik - osoba, która korzysta z zasobów serwisu BDB.

Uczestnik wykładów - osoba, która wykupiła i otrzymała od Wydawcy kody dostępu do wykładów szkoleniowych serwisu BDB przez internet.
Wykłady szkoleniowe BDB - wykłady opracowane i prowadzone w serwisie BDB przez Wydawcę.

Abonament Producenta - okres, na jaki Producent wykupił prezentację swoich wyrobów w serwisie BDB.

Nabywca książki - osoba lub firma nabywająca u Wydawcy książkę lub broszurę.

Rabat - specjalny bonus od producenta dla użytkowników serwisu BDB.


2. Korzystanie z serwisu BDB.

2.1. Serwis BDB zawiera zasoby ogólnie dostępne, płatne oraz dostępne nabywcom książek z serii "Sekrety ..." (jako bonus).

2.2. Wykłady szkoleniowe BDB są dostępne po wniesieniu opłaty przelewem bankowym na konto Wydawcy i późniejszym zalogowaniu otrzymanym od Wydawcy loginem i hasłem.

2.3. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim - pod rygorem natychmiastowego i nieodwołalnego zablokowania dostępu - bez prawa do reklamacji, zwrotu wniesionych opłat oraz jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

2.4. Dostęp do płatnych lub bonusowych zasobów serwisu BDB kontrolowany jest non-stop przez System Kontroli Użytkowania Serwisu.

2.5. Na usługi płatne Wydawca wystawia faktury i przesyła je e-mailem lub listem.

 

3. Brak dostępu do Serwisu BDB.

3.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy Serwisu BDB (awarie, problemy techniczne, wyłączenia sieci itp.).

3.2. Planowane konserwacje Serwisu BDB przerywające jego pracę są przeprowadzane w godzinach późnych nocnych.

 

4. Odpowiedzialność serwisu BDB.
4.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasobów serwisu BDB bez uprzedzania.

4.2. Zasoby serwisu BDB są opracowywane i uaktualniane wg najnowszej dostępnej wiedzy technicznej i w najlepszej wierze - dla jak najwyższej ich jakości, ale nie jest gwarantowane, że wiedza ta jest kompletna i najnowsza.

4.3. Wydawca nie ma wpływu na konkretne wykorzystania zasobów serwisu BDB, dlatego nie udziela żadnych gwarancji, że sprostają one oczekiwaniom i dlatego Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani materialnej za efekty ich wykorzystania.

4.4. Zawartości serwisu BDB nie stanowią projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego ani rzeczoznawstwa, ale mogą być wykorzystane w praktyce projektowej i wykonawczej - po zatwierdzeniu rozwiązań przez osobę uprawnioną.
4.5. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane informacje, reklamy i ogłoszenia pochodzące od osób trzecich.

4.6. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane wypowiedzi Uczestników, ale zaznacza, że obraźliwe, reklamowe, nic nie wnoszące oraz mające charakter polityczny albo łamiące polskie prawo - będą usuwane.

 

5. Prawa własności intelektualnej.
5.1. Cała zawartość serwisu BDB, a także układ funkcjonalny, chronione są prawem autorskim. Kopiowanie zawartości w części lub całości, przesyłanie innym osobom, publikowanie lub rozpowszechnianie
w jakiejkolwiek formie i postaci - bez zgody Wydawcy na piśmie, jest zabronione.
5.2. Przesyłający do Wydawcy lub zamieszczający w serwisie BDB zapytania o porady lub zgłaszający problemy, wyrażają tym samym zgodę na nieograniczone wykorzystanie przez Wydawcę
w serwisie BDB tych treści, rysunków i fotografii z tym związanych. Wydawca nie ujawnia przy tym danych identyfikacyjnych problemu, obiektu ani osobowych, ale może podpisywać fotografie imieniem i nazwiskiem ich autora - chyba, że pytający wniesie zastrzeżenie.

 

6. Ochrona prywatności.
6.1. Wydawca nie gromadzi, nie udostępnia ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników i Uczestników wykładów, a wykorzystuje je wyłącznie do dokumentów księgowych i skarbowych.

6.2. Serwis BDB używa cookies w celach statystycznych oraz zapewnienia poprawnego jego działania. Nie są używane programy i procedury śledzące użytkowników.

6.3. Korzystającym z serwisu BDB nie wolno w wypowiedziach używać nazw firm, nazwisk osób trzecich, np. uczestników ich procesów budowlanych, autorów lub pracowni projektowych ani nazw handlowych produktów.


7. Zakup publikacji.

7.1. Wydawca prowadzi wysyłkową sprzedaż książek i broszur technicznych o tematyce budowlanej, a przez siebie wydawanych.

7.2. Zamówienia książek i broszur składać należy przez wypełnienie formularza zamówienia, zaś opłaty wnosić przelewem na konto bankowe Wydawcy z podaniem numeru zamówienia w tytule zapłaty.

7.3. Wysyłka książek i broszur jest dokonywana przez Pocztę Polską w terminie do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu opłaty - na adres wskazany w zamówieniu - w specjalnych opakowaniach tekturowych.

7.4. Jeśli Nabywca książki nie dokona opłaty w ciągu 30 dni od daty zamówienia, zostanie ono tym samym - anulowane.

7.5. Po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu "kupuję z obowiązkiem zapłaty", Nabywca otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z nadanym numerem zamówienia. 

7.6. W przypadku braku zamówionej książki lub broszury w magazynie Wydawcy, Nabywca otrzyma e-mailem powiadomienie o tym fakcie i propozycję zwrotu wniesionej opłaty lub zaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

7.7. Do każdej przesyłanej książki lub broszury Wydawca dołącza fakturę VAT.

7.8. Zmian danych w wysłanym formularzu zamówienia Nabywca dokonać może e-mailem na adres biuro@bdb.com.pl tylko w ciągu pierwszych 24 godzin. Po tym terminie, Wydawca przyjmie korektę danych i wystawi fakturę korygującą, ale prześle ją Nabywcy na jego koszt. Jeśli zmiana danych dotyczy adresu wysyłki, wszelkie koszty związane ze zwrotem książki oraz ponownym jej wysłaniem na nowy adres - ponosi Nabywca.

7.9. W przypadku, gdy Nabywca otrzyma w przesyłce książkę uszkodzoną dyskwalifikującą jej normalne użycie, zobowiązany jest do spisania Protokołu Szkody podpisanego przez Nabywcę oraz dostarczającego przesyłkę, wykonania zdjęcia uszkodzenia i przesłania ich niezwłocznie na adres biuro@bdb.com.pl - za potwierdzeniem otrzymania. Po tym fakcie, Wydawca w porozumieniu z Pocztą Polską rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia i powiadomi Nabywcę o decyzji.

7.10. Nabywcy przysługuje prawo zwrotu książki lub broszury bez podania przyczyny, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki - pod warunkiem, że publikacja nie jest opatrzona autografem autora oraz nie nosi żadnych śladów używania. Zwrot musi być dokonany w tym samym opakowaniu na adres Wydawcy. Koszt i ubezpieczenie przesyłki zwracanej pokrywa Nabywca.

7.11. Po upływie 14 dni od daty odebrania książki lub broszury przez Nabywcę, jego dane osobowe podane w formularzu zamówienia są trwale usuwane z bazy Wydawcy, gdyż są używane jedynie do wystawienia dokumentu sprzedaży i realizacji zamówienia.

7.12. Przy dokonywaniu wpłat z zagranicy, należy używać opcji OUR. W przypadku przelewu w opcji SHA należy wartość przelewu powiększyć o 15 zł.  W każdym innym przypadku wpłata nie będzie księgowana lecz zostanie zwrócona na konto wpłacającego z potrąceniem pobranej prowizji bankowej oraz z obciążeniem kosztami bankowymi Nabywcy w opcji BEN. Dla wpłat z zagranicy w walucie obcej należy używać kodu SWIFT: BPKOPLPW

7.13. Jeśli książka lub broszura ma być wysłana na adres za granicą, opłatę należy powiększyć o 150,- zł (dla krajów Unii Europejskiej) oraz o 200,- zł (dla krajów pozostałych) - tytułem ubezpieczenia przesyłki i jej przesłania.

7.14. Przy zamawianiu większej ilości egzemplarzy książek, należy zamawiać jeden raz, a ilość egzemplarzy wpisać w odpowiednim polu lub w uwagach formularza.


8. Uzyskiwanie rabatów przy zakupie produktów.

8.1. W serwisie BDB można bez trudu wybrać poprawnieprodukty niezbędne dla rozwiązania swojego problemu. Wystarczy w odpowiedziach,opisach technologii lub pod rysunkami kliknąć aktywny link.

8.2. Produkty,na które przewidziano rabaty od producentów, są wskazane ikonką zapytaj o rabat. Po jej kliknięciu, informacja jest lokowana do schowka Użytkownika, który może zgłosić chęć uzyskania rabatu - klikając odpowiednie pola w swoim schowku. Wówczas poprosimy o kilka informacji o problemie i rozwiązaniach - po czym wyślemy formularz z informacją do producenta o nadanie uzgodnionego acz istotnego rabatu.

8.3. Dalej Użytkownik ma kontaktować się z producentem na typowych zasadach - bez naszego udziału. Nie pośredniczymy w zakupach ani rozliczeniach.


9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie - bez powiadamiania kogokolwiek.

9.2. Użytkownicy serwisu BDB zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

--------------------------------


(obowiązuje od dnia 19 maja 2017 r.)

2007-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski, Białystok. All rights reserved.
wykonanie choruzy.pl ©