porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

Regulamin korzystania z serwisu BDB


1. Definicje. 
Wydawca - Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Bogdan Zembrowski; do dnia 28.02.2021 r. pod adresem 15-124 Białystok, ul. Gen. Andersa 5, lok 307; od dnia 01.03.2021 r. pod adresem 16-070 Porosły Kolonia, ul. Owocowa 20. NIP 5421004216, REGON 050296310, działalność gospodarcza od 29.07.1994 r. wpisana w CEIDG.
Serwis BDB - internetowa platforma informacyjna o charakterze konsultingu technicznego dla budownictwa - stworzona i prowadzona przez Wydawcę. 
Użytkownik - osoba, która korzysta z zasobów serwisu BDB.

Uczestnik wykładów - osoba, która wykupiła lub otrzymała jako bonus od Wydawcy dostęp do e-wykładów w serwisie BDB.
Wykłady - e-wykłady prowadzone w serwisie BDB przez Wydawcę.

Abonament Producenta - okres, na jaki Producent wykupił prezentację i wdrożenia swoich wyrobów poprzez serwis BDB.

Zamawiający - osoba lub firma zamawiająca u Wydawcy książkę SEKRETY ....

Nabywca - osoba lub firma, która nabyła u Wydawcy książkę SEKRETY....

Rabat - specjalny bonus od Producentów - przyznawany użytkownikom serwisu BDB.


2. Korzystanie z serwisu BDB.

2.1. Serwis BDB zawiera zasoby ogólnie dostępne, płatne oraz bezpłatne (jako bonus) - dostępne tylko pierwotnym nabywcom książki SEKRETY ... .

2.2. E-wykłady są dostępne po wniesieniu opłaty przelewem bankowym na konto Wydawcy i zalogowaniu otrzymanym od Wydawcy loginem i hasłem. Niektóre e-wykłady są (w ramach promocji) udostępniane bezpłatnie wszystkim Użytkownikom serwisu BDB.

2.3. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła dostępu do e-wykładów lub serwisu BDB osobom trzecim - pod rygorem natychmiastowego i nieodwołalnego zablokowania dostępu - bez prawa do reklamacji, zwrotu wniesionych opłat oraz jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

2.4. Dostęp do płatnych lub bonusowych zasobów serwisu BDB kontrolowany jest automatycznie poprzez autorski system KUS.

2.5. Na wszystkie usługi płatne oraz sprzedawane książki Wydawca wystawia faktury - niezależnie od potrzeb kupujących.

2.6. Podczas korzystania z serwisu BDB nie należy stosować na ekranie bezczynności dłuższej niż 23 minuty, gdyż po tym czasie system serwera przerywa połączenie z urządzeniem odbiorczym Użytkownika - w ramach ochrony przed wrogami.

 

3. Brak dostępu do serwisu BDB.

3.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy serwisu BDB spowodowane przypadkami losowymi (awarie, problemy techniczne, brak internetu itp.).3.2. Planowane konserwacje serwisu BDB przerywające jego pracę są przeprowadzane tylko w godzinach 3:00-5:00 w nocy.

 

4. Odpowiedzialność Wydawcy.
4.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do ciągłego, bez uprzedzania, uaktualniania zasobów serwisu BDB.

4.2. Zasoby serwisu BDB są opracowywane wg najnowszej wiedzy technicznej i w najlepszej wierze, ale nie jest gwarantowane, że wiedza ta jest kompletna i najnowsza na dany dzień.

4.3. Wydawca nie ma wpływu na konkretne wykorzystania zasobów, porad i instrukcji zawartych w serwisie BDB, dlatego nie udziela żadnych gwarancji, że sprostają one oczekiwaniom kogokolwiek i z tego powodu Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani materialnej za efekty ich wykorzystania.

4.4. Zawartość serwisu BDB nie stanowi projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa w rozumieniu Prawa Budowlanego, ale może być wykorzystana w praktyce projektowej i wykonawczej - po zatwierdzeniu rozwiązań przez osobę uprawnioną.
4.5. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane informacje, reklamy i ogłoszenia pochodzące od osób trzecich.

4.6. Wydawca serwisu BDB nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane wypowiedzi użytkowników. Treści obraźliwe, marketingowe, nie wnoszące merytoryki oraz mające charakter polityczny albo dotykające prywatności kogokolwiek - są usuwane.

 

5. Prawa własności intelektualnej.
5.1. Cała zawartość serwisu BDB, tj. układ funkcjonalny, treści, porady, rysunki, zdjęcia, filmy, technologie i algorytmy obliczeniowe - chronione są prawem autorskim Wydawcy. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie ich w części lub całości, przesyłanie innym osobom, publikowanie lub rozpowszechnianie
w jakiejkolwiek formie i postaci - bez zgody Wydawcy na piśmie, jest zabronione i podlega karze.
5.2. Przesyłający do Wydawcy lub zamieszczający w serwisie BDB zapytania, opisy, zdjęcia, rysunki lub inne treści, wyrażają tym samym zgodę na ich nieograniczone wykorzystanie przez Wydawcę
. Wydawca nie ujawnia przy tym danych identyfikacyjnych obiektu ani danych osobowych autora. Wydawca może podpisywać zdjęcia i filmy imieniem i nazwiskiem ich autora - chyba, że zamieszczający wniesie wcześniej zastrzeżenie.

 

6. Ochrona prywatności.
6.1.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - administratorem danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularza zamawiającego książkę „SEKRETY ...” lub e-wykłady, lub podawanych przy zakupie płatnych porad, rysunków i korzystania z procedur obliczeniowych - jest: Biuro Doradztwa Budowlanego mgr inż. Jerzy Zembrowski z siedzibą: 16-070 Porosły Kolonia, ul. Owocowa 20, tel. 602-330-355,  zembrowski@bdb.com.pl 

6.2. Serwis BDB sporadycznie używa cookies - wyłącznie w celach statystycznych oraz dla zapewnienia poprawnego korzystania z serwisu. Są stosowane procedury śledzące ruch użytkowników, ale bez lokowania czegokolwiek na komputerach i urządzeniach mobilnych Użytkowników.

6.3. Administrator oświadcza, że dane osobowe wg p. 6.1. nie są i nie będą przekazywane osobom trzecim (za wyjątkiem upoważnionych organów państwowych na pisemne ich żądanie), a służą wyłącznie do wystawienia dokumentów sprzedaży i przesłania zamawianej książki na wskazany w zamówieniu adres.

6.4. System KUS stale sprawdza legalność korzystania z serwisu BDB i w tym celu może do Użytkowników wysyłać SMS-y kontrolne.

6.5. Użytkownikom serwisu BDB nie ogranicza się wypowiedzi.

6.6. Osoby zainteresowane - na jednoznaczne swoje życzenie - mogą w każdej chwili  żądać od administratora poprawienia lub zmiany swoich danych, a także ich nieodwracalnego usunięcia. W tej sprawie zobowiązane są one do żądania drogą pisemną listem lub e-mailem. W takim przypadku, administrator ma prawo dokonać sprawdzenia identyfikacji osoby wnoszącej.  


7. Zakup książki.

7.1. Wydawca prowadzi sprzedaż książki SEKRETY ... wyłącznie wysyłkowo.

7.2. Zamówienie książki polega na wypełnieniu formularza zamówienia. Opłatę należy wnosić wyłącznie przelewem bankowym na konto bankowe Wydawcy - podając w tytule zapłaty przyznany w potwierdzeniu numer zamówienia.

7.3. Wysyłka książki jest dokonywana na adres wskazany w zamówieniu - w terminie 24 godzin od zaksięgowania opłaty.

7.4. Jeśli Zamawiający książkę nie wniesie opłaty w ciągu 30 dni od daty zamówienia, zostaje ono tym samym - nieodwracalnie anulowane.

7.5. Po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu "kupuję z obowiązkiem zapłaty", do Zamawiającego jest niezwłocznie wysyłane e-mailem automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.  Jeśli po 15 minutach takie potwierdzenie nie dotrze, Zamawiający powinien ten fakt zgłosić na adres biuro@bdb.com.pl lub na nr tel. 602330355 lub 608686744 w godzinach 11-18.

7.6. W przypadku braku w magazynie Wydawcy zamówionej książki Zamawiający niezwłocznie otrzyma e-mailem powiadomienie o tym i propozycję zwrotu wniesionej opłaty lub do zaakceptowania nowy terminu realizacji zamówienia.

7.7. Do każdej przesyłanej książki Wydawca dołącza oryginał faktury VAT oraz dane do logowania w serwisie BDB (jeśli bonus ma miejsce).

7.8. Zmiany danych do faktury oraz adresu dostawy Zamawiający dokonać może e-mailem na adres biuro@bdb.com.pl tylko w ciągu 12 godzin od chwili zamówienia. Po tym terminie, zmiana adresu dostawy nie jest możliwa, zaś ponowne wysłanie książki odbędzie się po wniesieniu przez Zamawiającego dodatkowej opłaty za przepakowanie i ponowne przesłanie książki. Wydawca, na życzenie, wystawia fakturę korygującą i prześle ją Zamawiającemu na jego koszt.

7.9. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma w przesyłce książkę uszkodzoną lub dyskwalifikującą jej normalne używanie, zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera i z jego podpisem, wykonania zdjęcia uszkodzenia i przesłania protokołu i zdjęć niezwłocznie na adres biuro@bdb.com.pl - za potwierdzeniem otrzymania. Po tym fakcie, Wydawca rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia i powiadomi Zamawiającego tą samą drogą o swojej decyzji.

7.10. Nabywcy przysługuje prawo zwrotu książki i odstąpienie od kupna bez podania przyczyn, nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania przesyłki przez kuriera - pod warunkiem, że książka nie jest opatrzona autografem autora oraz pod warunkiem, że nie nosi żadnych śladów jej używania. Prawo to nie przysługuje w przypadku odbioru książki w siedzibie Wydawcy. Odstąpienie od kupna należy złożyć w postaci oświadczenia na piśmie i przesłać je e-mailem lub listownie do Wydawcy - z czytelnym własnoręcznym podpisem Zamawiającego. Zwrot książki powinien być dokonany w tym samym opakowaniu na adres Wydawcy. Koszt i ubezpieczenie przesyłki zwracanej pokrywa Zamawiający. Po zwrocie książki Wydawca rozpatrzy wniosek i w przypadku uznania zwraca Nabywcy koszt książki pomniejszony o koszt prowizji bankowej i koszt pakowania i wysłania - na konto, z którego dokonano wpłaty za książkę. Podstawa prawna: art. 32, 34 ust. 1 i 3, art. 37 ustawy o prawach konsumenta.

7.11. Książka nie jest wysyłana za granicę, a wyłącznie na terenie Polski.

7.12. Jeśli książka ma być wysłana za granicę, zaleca się najpierw nabycie jej dla wybranej osoby w Polsce, a potem indywidualne jej wysłanie za granicę.

7.13. Przy zamawianiu większej ilości egzemplarzy książki należy wypełniać formularz zamówienia jeden raz, a ilość egzemplarzy wpisać w odpowiednim polu.

7.14. Zamawiający podczas zamawiania może zaznaczyć w polu "uwagi" specjalne wymagania i do ceny książki dopłacić: 50,- zł za doręczenie do godziny 9:00; 40,- zł za doręczenie do godziny 12:00; 40,- zł za doręczenie po godzinie 17:00; 40,- zł za doręczenie do rąk własnych; 80,- zł za doręczenie we wskazanym dniu; 100,- zł za doręczenie w sobotę.


8. Uzyskiwanie rabatów przy zakupie produktów.

8.1. W serwisie BDB Użytkownicy mogą uzyskać kupon rabatowy na niektóre produkty, które są oznaczone pod zakładką "produkty i technologie". W celu uzyskania rabatu od producenta, należy pobrać kupony rabatowe PDF i przesłać je e-mailem na adres rabaty@bdb.com.pl podając jednocześnie dane do faktury i adres do przesłania produktów oraz ich ilość. Wydawca niezwłocznie przygotuje formularz zamówienia i prześle go do danego producenta z powiadomieniem Zamawiającego.

8.2. Wydawca nie pośredniczy w zakupach produktów ani innych rozliczeniach między Użytkownikami serwisu BDB, a Producentami.


9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie - bez powiadamiania.

9.2. Użytkownicy serwisu BDB zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

--------------------------------


(obowiązuje od dnia 06 kwietnia 2007 r. ostatnia aktualizacja 25 kwiecień 2024 r.)

1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.