porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

przepisy prawne w budownictwie


PRAWO BUDOWLANE

aktualne na dzień 08.06.2017 r. zamieszczono:
2018-04-19
tekst jednolity

Streszczenie:

Ustawa normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. zamieszczono:
2018-01-14
na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570

Streszczenie:

Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. zamieszczono:
2017-12-23
zmiany z 21.09.2013 r. oraz 22.09.2015 r.

Streszczenie:

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.

Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

z dnia 2 grudnia 2015 r. zamieszczono:
2017-12-23
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Streszczenie:

Rozporządzenie określa: rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego; wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego; sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub jego części

Rozporządzenie z dnia 18 marca 2015 r. zamieszczono:
2017-05-16
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Streszczenie:

Rozporządzenie określa: metodologię obliczania charakterystyki energetycznej, sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, wzory świadectw charakterystyki energetycznej – budynku lub części budynku.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 05.07.2013 r. zamieszczono:
2017-05-16
tekst jednolity opracowany przez BDB

Streszczenie:

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

obowiązuje od 01.03.2015 r. zamieszczono:
2017-05-16

Streszczenie:

Ustawa określa: zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach; zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków; sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Dyrektywa (nowelizacja Dyrektywy EPBD) 2010/31/UE

Parlament Europejski i Rada zamieszczono:
2017-05-11
z dnia 19 maja 2010 r.

Streszczenie:

Dyrektywa ustanawia wymagania w zakresie: wspólnych ram ogólnych dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków i modułów budynków; zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej wobec nowych budynków i nowych modułów budynków; zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, krajowych planów mających na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii; certyfikacji energetycznej budynków lub modułów budynków; regularnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach oraz niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądu.

Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ zamieszczono:
2012. 25.

Streszczenie:

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Podaje sposób ustalania kategorii geotechnicznej oraz zakres badań geotechnicznych i opracowywania opinii geotechnicznej.

Od redakcji:

Jak wynika z przepisów, projektant jest zobowiązany do określenia kategorii geotechnicznej projektowanego budynku. On też decyduje czy sam zleci opracowanie opinii geotechnicznej, czy zażąda od inwestora. Opinię opracowuje geolog i on w zależności od kategorii geotechnicznej podanej przez projektantem - ustala zakres czynności (badań lub oparcia się na sąsiednich obiektów).
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.