porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.

doradztwo budowlane architektom, projektantom, wykonawcom, inwestorom

BDB porady budowlane i doradztwo techniczne

normy, rozporządzenia, ustawy i piśmiennictwo

13th International Conference of the International Building Performance Simulation Association14th International Conference of the International Building Performance Simulation AssociationAnderson B.R. “Calculation of the steady - state heat transfer through a slab-on-ground floor”.Arendarski Jerzy "Poprawa izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych"Babociński A. "Dyskusja czynników konwersji współczynnika przewodzenia ciepła z uwagi na zawartość wilgoci"Baggs S.A. "Remote prediction of ground temperature in Australian soils and mapping its distribution".Bahnfleth W.P. "Three-Dimensional Modelling of Heat Transfer from Slab Floors"Bahnfleth W.P., Amber J. “Algorithms for Slab-on-Grade Heat Transfer Calculations”.Bęben Damian, Mańko Zbigniew „Wpływ środków hydrofobowych na cechy wytrzymałościowe betonu komórkowego”.Biernacka Beata "Półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu w rejonie Białegostoku"Błociszewski S. "Kryteria oceny oporności zewnętrznych ścian budynków na przenikanie wody deszczowej"Bogosłowski W.N „Fizyka budowli”.Bogosłowski W.N. „Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach”.Bogosłowskij W.N. „O potencjale włażnosti”.Brunarski Lesław „Pełzanie betonu”.BSI, BS 8104 1992, British Standard Code of practice for assessing the exposure of walls to wind driven rain.Bzowska D. "Dynamika procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród"Davies Morris Grenfell „Building Heat Transfer”.Deru M. „A Model for Ground-Coupled Heat and Moisture Transfer from Buildings”.Doleżal Marta U. „Skażenie środowiska mieszkaniowego grzybami domowymi i pleśniowymi”.Duc E. “Aspekty dociepleń ścian zewnętrznych w ujęciu fizyki”.DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.Fanger P.O. „Komfort cieplny”.Flaga Kazimierz „Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w budownictwie powszechnym”.Gogół Wiesław "Wymiana ciepła. Tablice i wykresy.Grabarczyk Sławomir „Fizyka budowli - komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego”.Gundersen Per „Slab-on-grade foundation and edge wall element design - frost protection and simplified heat loss calculations”.Hagentoft Carl Eric “Heat loss to the ground from a building. Slab on the ground and cellar”.Henriksson R. "Wärmeforluster genom golv lagda direct pa mark"Hobler Tadeusz „Ruch ciepła i wymienniki”.Holm A., Krus M., Künzel H.M. „Feuchtetransport über Materialgrenzen im Mauerwerk”.Hums Dieter „Skurcz materiałów ściennych”.Januszajtis A., Kalinowski J. „Molekularna budowa ciał".Judkoff R., Polly B., Bianchi M., Neymark J. "The Building Energy Simulation. Test for Existing Homes (BESTEST-EX) Methodology"Kisilewicz T. "Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych". Kledyński Zb., Kon E.: Ocena wodoszczelności betonu studium porównawcze norm polskich i europejskich”Klemm P. (praca zbiorowa): "Budownictwo Ogólne, t.2 Fizyka budowli"Kneule Friedrich „Suszenie”.Kołodziejczyk Leon „Termodynamika”.Koprowicz Robert „Wykwity i zabielenia na cegle klinkierowej”.Kosieradzki J. "Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"Kostyrko Krystyna, Okołowicz-Grabowska Bożena „Pomiary i regulacja wilgotności w pomieszczeniach”.Krzywobłodzka-Laurów Róża „Hydrofobizacja tworzywa z gipsu syntetycznego”.Künzel H. M., Kießl K., Krus M. „Feuchtemigration und langfristige Feuchteverteilung in exponierten Natursteinmauern“Künzel H. M., Krus M. „Beurteilung des Feuchteverhaltens von Natursteinfassaden durch Kombination von rechnerischen und experimentellen Untersuchungsmethoden”Künzel H. M., Krus M. „Vergleich experimenteller und rechnerischer Ergebnisse anhand des Austrocknungsverhaltens von Ziegelwänden“Künzel H. M., Krus M., Kießl K. „Feuchtetransportvorgänge in Stein und Mauerwerk - Messung und Berechnung“Künzel H. M., Sedlbauer K., Holm A., Krus M. „Entwicklung der hygrothermischen Simulation im Bauwesen am Beispiel der Softwarefamilie WUFI“Künzel H.M. „Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components. One- and two- dimensional calculation using simple parameters”.Künzel H.M., Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components”.Kurdowski W. „Chemia cementu”.Laskowski Leszek „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku”.Łykow A.W. „Jawlenija pierenosa w kapilarnoporistych tiełach”.Machatka M. „Dodatkowe ocieplenie budynków tynkami termoizolacyjnymi”.Malicki M. "Wentylacja i klimatyzacja"Mehta P.K., Manmohan D.: "Pore size distribution and permeability of cement paste". Proc. of VII Int. Congress on the Chemistry of Cement, Paris 1980, vol.3, VII 1-5.Mielnicki Stefan J. „Przepływy ciepła przez przegrody w stanach przejściowych”.Mielnicki Stefan J., Żydanowicz W. „Przepływy ciepła przez przegrody w ustalonych stanach periodycznych”.Młodecki j., Stebnicka I. "Domieszki do betonu. Poradnik"Neville A.M. „Właściwości betonu”.Okoń P., Karolak J. "Wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych w warunkach eksploatacyjnych"Oleśkowicz-Popiel Cz., Wojtkowiak J., Prętka I. "Effect of surface cover on ground temperature season’s fluctuations"Piasta Jerzy, Piasta Wojciech Grzegorz „Beton zwykły".Piątek Zdzisław, Katzer Jacek „Skurcz, pełzanie i przyrost wytrzymałości kompozytów fibropiaskobetonowych".Pichniarczyk Paweł „Hydrofobizacja tworzywa z gipsu syntetycznego”.Piotrowski J., Stroy A., Olenets M. "Projektowanie fasad wentylowanych ze zredukowanymi stratami ciepła"Płoński W. "Buduję ciepły dom"Płoński Władysław, Pogorzelski Jerzy Andrzej „Fizyka budowli”.PN-88/B-06250 Beton zwykłyPN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowaniePN-EN ISO 10077-1:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynników przenikania ciepła. Część 1 Postanowienia ogólne.PN-EN ISO 10077-2:2003 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynników przenikania ciepła. Część 2 Metoda komputerowa dla ram.PN-EN ISO 10211-1:2005 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. cz. 1 Metody ogólne.PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. cz. 2 Liniowe mostki cieplne.PN-EN ISO 10456:2008 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarownych i obliczeniowych wartości cieplnych.PN-EN ISO 12390-8:2011 Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.PN-EN ISO 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe.PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania.PN-EN ISO 13788:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania.PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.PN-EN ISO 15459:2008 Charakterystyka energetyczna budynków. Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych w budynkach.PN-EN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termicznePN-EN ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrzaPN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.PN-EN ISO 7726:2001 Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznychPN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.Pogorzelski J.A. "Mostki cieplne w ścianach budynków z zewnętrzną izolacją cieplną"Pogorzelski Jerzy A. „Fizyka cieplna budowli”.Pogorzelski Jerzy A. „Mostki cieplne w ścianach budynków z zewnętrzną izolacją cieplną”.Pogorzelski Jerzy A. „Opłacalna grubość izolacji cieplnej przegród budowlanych w zakresie cieplno-wilgotnościowym”.Pogorzelski Jerzy A., Rudczyk-Malijewska E. „Optymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych”.Popiel C. O., Wojtkowiak J., Prętka I. "Effect of surface cover on ground temperature season’s fluctuations"Raszka H. „Skurcz betonu - geneza, objawy i przebieg w czasie”.Recknagel - Sprenger „Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik”.Robakiewicz Maciej „Optymalne izolowanie termiczne zewnętrznych ścian budynków”.Roots Peter, Hagentoft Carl Eric „Heat Loss Due to Thermal Bridges in a Foundation with Floor Heating”.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. W sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznejROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.Rubik M. "Pompy ciepła. Poradnik"Sosnowski K. "Charakterystyki statyczne mocy cieplnej wodnych nagrzewnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"Staniszewski B. "Wymiana ciepła - podstawy teoretyczne"Staniszewski Bogumił „Termodynamika”.Stasiak J., Walden H. "Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej"Stefanowski Bohdan, Jasiewicz Jan „Podstawy techniki cieplnej”.Szymański E. „Materiały budowlane”.Ściślewski Z. "Ochrona konstrukcji żelbetowych"Śliwiński Jacek „Betony o niskim skurczu, betony ekspansywne i betony o małej przesiąkliwości”.Trethowen H.A., Delsante A.E. „A four-year site measurement of heat flow in slab-on-ground floors with wet soils”.Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkówWalden Henryk, Stasiak Jerzy „Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej”.Wasilewski Witold "Straty ciepła przez przenikanie do gruntu"Ważny Jerzy i Karyś Jerzy „Ochrona budynków przed korozją biologiczną".Wiśniewski St., Wiśniewski T. "Wymiana ciepła"Witczak Konrad, Künzel Hartwig M., Gawin Dariusz „Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy przegród budowlanych w Polsce”.Wnuk R. "Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym"Wnuk Ryszard „Budowa domu pasywnego w praktyce”.Wskaźniki emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków.WUFI Wärme- und Feuchtetransport InstationärZagórski Józef „Termodynamika techniczna”.Zdzienicki St. "Aerosole biologiczne w zarysie"Zembrowski Jerzy B. "Balkony - trudny element w budownictwie"Zembrowski Jerzy B. "Beton odporny na mróz"Zembrowski Jerzy B. "Każdy budynek energooszczędny - czyli nowe wyzwania dla architekta"Zembrowski Jerzy B. "Nowoczesne izolacje piwnic"Zembrowski Jerzy B. "Nowy wymiar energooszczędności w budownictwie"Zembrowski Jerzy B. "Rola symulacji fizycznych, energetycznych i ekonomicznych w projektowaniu współczesnych budynków energooszczędnych"Zembrowski Jerzy B. "Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów"Zembrowski Jerzy B. "Tarasy naziemne - modny element budynków jednorodzinnych"Zembrowski Jerzy B. "Wilgoć w piwnicy - można tego uniknąć"Zembrowski Jerzy B. „Balkony - trudny element w budownictwie”.Zembrowski Jerzy B. „Detale hydroizolacji garaży i parkingów podziemnych”.Zembrowski Jerzy B. „Detale tarasów i balkonów”.Zembrowski Jerzy B. „Docieplając, pamiętajmy o wilgoci”.Zembrowski Jerzy B. „Hydroizolacje „plomb”.Zembrowski Jerzy B. „Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych”.Zembrowski Jerzy B. „Hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych”.Zembrowski Jerzy B. „Izolacje w strefie cokołowej”.Zembrowski Jerzy B. „Ocieplajmy świadomie - czyli o czym projektant, wykonawca i inwestor wiedzieć powinien”.Zembrowski Jerzy B. „Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych”.Zembrowski Jerzy B. „Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych”.Zembrowski Jerzy B. „Ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych”Zembrowski Jerzy B. „Opór dyfuzyjny krajowych przegród budowlanych”.Zembrowski Jerzy B. „Posadzki pomieszczeń mokrych”.Zembrowski Jerzy B. „Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych”.Zembrowski Jerzy B. „Ruch ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane”.Zembrowski Jerzy B. „Schody wejściowe – element lekceważony”.Zembrowski Jerzy B. „Tarasy i balkony - współczesne kierunki w projektowaniu”.Zembrowski Jerzy B. „Tarasy nadziemne”.Zembrowski Jerzy B. „Wewnętrzne ocieplenia przegród budowlanych”.Zielecka Maria, Miazga Andrzej „Silikonowe środki hydrofobizujące i farby elewacyjne”.Żenczykowski Wacław „Budownictwo ogólne - problemy fizyki budowli i izolacje”.
2007-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.