porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

piśmiennictwo

13th International Conference of the International Building Performance Simulation Association
14th International Conference of the International Building Performance Simulation Association
Anderson B.R. "Calculation of the steady - state heat transfer through a slab-on-ground floor".
Arendarski Jerzy "Poprawa izolacyjności cieplnej budynków mieszkalnych"
Babociński A. "Dyskusja czynników konwersji współczynnika przewodzenia ciepła z uwagi na zawartość wilgoci"
Baggs S.A. "Remote prediction of ground temperature in Australian soils and mapping its distribution".
Bahnfleth W.P. "Three-Dimensional Modelling of Heat Transfer from Slab Floors"
Bahnfleth W.P., Amber J. "Algorithms for Slab-on-Grade Heat Transfer Calculations".
Bęben Damian, Mańko Zbigniew "Wpływ środków hydrofobowych na cechy wytrzymałościowe betonu komórkowego”.
Biernacka Beata "Półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu w rejonie Białegostoku"
Błociszewski S. "Kryteria oceny oporności zewnętrznych ścian budynków na przenikanie wody deszczowej"
Bogosłowski W.N "Fizyka budowli”.
Bogosłowski W.N. "Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach”.
Bogosłowskij W.N. "O potencjale włażnosti”.
Brunarski Lesław "Pełzanie betonu”.
BSI, BS 8104 1992, British Standard Code of practice for assessing the exposure of walls to wind driven rain.
Bzowska D. "Dynamika procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród"
Davies Morris Grenfell "Building Heat Transfer".
Deru M. "A Model for Ground-Coupled Heat and Moisture Transfer from Buildings".
Doleżal Marta U. "Skażenie środowiska mieszkaniowego grzybami domowymi i pleśniowymi".
Duc E. "Aspekty dociepleń ścian zewnętrznych w ujęciu fizyki".
DYREKTYWA w sprawie charakterystyki energetycznej budynków pobierz PDF
Fanger P.O. "Komfort cieplny".
Flaga Kazimierz "Zbrojenie przeciwskurczowe, obliczenia, zalecenia konstrukcyjne w budownictwie powszechnym".
Gogół Wiesław "Wymiana ciepła. Tablice i wykresy".
Grabarczyk Sławomir "Fizyka budowli - komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego".
Gundersen Per "Slab-on-grade foundation and edge wall element design - frost protection and simplified heat loss calculations".
Hagentoft Carl Eric "Heat loss to the ground from a building. Slab on the ground and cellar".
Henriksson R. "Wärmeforluster genom golv lagda direct pa mark"
Hobler Tadeusz "Ruch ciepła i wymienniki".
Holm A., Krus M., Künzel H.M. "Feuchtetransport über Materialgrenzen im Mauerwerk".
Hums Dieter "Skurcz materiałów ściennych".
Januszajtis A., Kalinowski J. "Molekularna budowa ciał".
Judkoff R., Polly B., Bianchi M., Neymark J. "The Building Energy Simulation. Test for Existing Homes (BESTEST-EX) Methodology"
Kisilewicz T. "Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych".
Kledyński Zb., Kon E.: "Ocena wodoszczelności betonu studium porównawcze norm polskich i europejskich"
Klemm P. (praca zbiorowa): "Budownictwo Ogólne, t.2 Fizyka budowli"
Kneule Friedrich "Suszenie".
Kołodziejczyk Leon "Termodynamika".
Koprowicz Robert "Wykwity i zabielenia na cegle klinkierowej".
Kosieradzki J. "Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"
Kostyrko Krystyna, Okołowicz-Grabowska Bożena "Pomiary i regulacja wilgotności w pomieszczeniach".
Krzywobłodzka-Laurów Róża "Hydrofobizacja tworzywa z gipsu syntetycznego".
Künzel H. M., Kießl K., Krus M. "Feuchtemigration und langfristige Feuchteverteilung in exponierten Natursteinmauern"
Künzel H. M., Krus M. "Beurteilung des Feuchteverhaltens von Natursteinfassaden durch Kombination von rechnerischen und experimentellen Untersuchungsmethoden"
Künzel H. M., Krus M. "Vergleich experimenteller und rechnerischer Ergebnisse anhand des Austrocknungsverhaltens von Ziegelwänden"
Künzel H. M., Krus M., Kießl K. "Feuchtetransportvorgänge in Stein und Mauerwerk - Messung und Berechnung"
Künzel H. M., Sedlbauer K. "Long-term performance of external thermal insulation systems (ETICS)" pobierz PDF
Künzel H. M., Sedlbauer K., Holm A., Krus M. "Entwicklung der hygrothermischen Simulation im Bauwesen am Beispiel der Softwarefamilie WUFI"
Künzel H.M. "Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components. One- and two- dimensional calculation using simple parameters"
Künzel H.M., "Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components"
Kurdowski W. "Chemia cementu”.
Laskowski Leszek "Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku"
Łykow A.W. "Jawlenija pierenosa w kapilarnoporistych tiełach"
Machatka M. "Dodatkowe ocieplenie budynków tynkami termoizolacyjnymi".
Malicki M. "Wentylacja i klimatyzacja"
Mehta P.K., Manmohan D.: "Pore size distribution and permeability of cement paste". Proc. of VII Int. Congress on the Chemistry of Cement, Paris 1980, vol.3, VII 1-5.
Mielnicki Stefan J. "Przepływy ciepła przez przegrody w stanach przejściowych".
Mielnicki Stefan J., Żydanowicz W. "Przepływy ciepła przez przegrody w ustalonych stanach periodycznych"
Młodecki j., Stebnicka I. "Domieszki do betonu. Poradnik"
Narodowy Instytut Dziedzictwa "Standardy termomodernizacji obiektów zabytkowych" pobierz PDF
Neville A.M. "Właściwości betonu"
Okoń P., Karolak J. "Wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych w warunkach eksploatacyjnych"
Oleśkowicz-Popiel Cz., Wojtkowiak J., Prętka I. "Effect of surface cover on ground temperature season’s fluctuations"
Piasta Jerzy, Piasta Wojciech Grzegorz "Beton zwykły".
Piątek Zdzisław, Katzer Jacek "Skurcz, pełzanie i przyrost wytrzymałości kompozytów fibropiaskobetonowych"
Pichniarczyk Paweł "Hydrofobizacja tworzywa z gipsu syntetycznego"
Piotrowski J., Stroy A., Olenets M. "Projektowanie fasad wentylowanych ze zredukowanymi stratami ciepła"
Płoński W. "Buduję ciepły dom"
Płoński Władysław, Pogorzelski Jerzy Andrzej "Fizyka budowli".
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN ISO 10077-1:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynników przenikania ciepła. Część 1 Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2003 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynników przenikania ciepła. Część 2 Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN ISO 10211-1:2005 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. cz. 1 Metody ogólne.
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. cz. 2 Liniowe mostki cieplne.
PN-EN ISO 10456:2008 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarownych i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-EN ISO 12390-8:2011 Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
PN-EN ISO 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania.
PN-EN ISO 13788:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania.
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 15459:2008 Charakterystyka energetyczna budynków. Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych w budynkach.
PN-EN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne
PN-EN ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 7726:2001 Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego.
Pogorzelski J.A. "Mostki cieplne w ścianach budynków z zewnętrzną izolacją cieplną"
Pogorzelski Jerzy A. "Fizyka cieplna budowli".
Pogorzelski Jerzy A. "Mostki cieplne w ścianach budynków z zewnętrzną izolacją cieplną"
Pogorzelski Jerzy A. "Opłacalna grubość izolacji cieplnej przegród budowlanych w zakresie cieplno-wilgotnościowym"
Pogorzelski Jerzy A., Rudczyk-Malijewska E. "Optymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych"
Popiel C. O., Wojtkowiak J., Prętka I. "Effect of surface cover on ground temperature season’s fluctuations"
PRAWO BUDOWLANE pobierz PDF
Raszka H. "Skurcz betonu - geneza, objawy i przebieg w czasie"
Recknagel - Sprenger "Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik"
Robakiewicz Maciej "Optymalne izolowanie termiczne zewnętrznych ścian budynków"
Roots Peter, Hagentoft Carl Eric "Heat Loss Due to Thermal Bridges in a Foundation with Floor Heating"
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych pobierz PDF
ROZPORZĄDZENIE w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej pobierz PDF
ROZPORZĄDZENIE w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. pobierz PDF
ROZPORZĄDZENIE w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych pobierz PDF
ROZPORZĄDZENIE w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej pobierz PDF
ROZPORZĄDZENIE w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. pobierz PDF
Rubik M. "Pompy ciepła. Poradnik"
Sosnowski K. "Charakterystyki statyczne mocy cieplnej wodnych nagrzewnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"
Staniszewski B. "Wymiana ciepła - podstawy teoretyczne"
Staniszewski Bogumił "Termodynamika"
Stasiak J., Walden H. "Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej"
Stefanowski Bohdan, Jasiewicz Jan "Podstawy techniki cieplnej"
Szymański E. "Materiały budowlane"
Ściślewski Z. "Ochrona konstrukcji żelbetowych"
Śliwiński Jacek "Betony o niskim skurczu, betony ekspansywne i betony o małej przesiąkliwości"
Trethowen H.A., Delsante A.E. "A four-year site measurement of heat flow in slab-on-ground floors with wet soils"
USTAWA o charakterystyce energetycznej budynków pobierz PDF
USTAWA o wyrobach budowlanych pobierz PDF
Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) pobierz PDF
Walden Henryk, Stasiak Jerzy "Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej"
Wasilewski Witold "Straty ciepła przez przenikanie do gruntu"
Ważny Jerzy i Karyś Jerzy "Ochrona budynków przed korozją biologiczną"
Wiśniewski St., Wiśniewski T. "Wymiana ciepła"
Witczak Konrad, Künzel Hartwig M., Gawin Dariusz "Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy przegród budowlanych w Polsce"
Wnuk R. "Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym"
Wnuk Ryszard "Budowa domu pasywnego w praktyce"
Wskaźniki emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków.
WUFI Wärme- und Feuchtetransport Instationär
Zagórski Józef "Termodynamika techniczna"
Zdzienicki St. "Aerosole biologiczne w zarysie"
Zembrowski Jerzy B. "Akumulacyjność zasobników ciepłej wody użytkowej w stanie przepływu jednokierunkowego". pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Balkony - trudny element w budownictwie" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Baseny kąpielowe wykładane płytkami - część 1”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Baseny kąpielowe wykładane płytkami - część 2”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Beton odporny na mróz" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Beton żywicowy - nowy materiał w budownictwie” pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Beton żywicowy”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Detale hydroizolacji garaży i parkingów podziemnych". pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Detale tarasów i balkonów - część 1”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Detale tarasów i balkonów - część 2”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Docieplając, pamiętajmy o wilgoci”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Drenaż wokół budynku" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Elementy architektoniczne, a fizyka budowli" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Fizyka budowli”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Hydroizolacje pionowe garaży i parkingów podziemnych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Hydroizolacje plomb”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Hydroizolacje poziome garaży i parkingów podziemnych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Izolacje w strefie cokołowej”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Każdy budynek energooszczędny - czyli nowe wyzwania dla architekta" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Nowoczesne izolacje piwnic" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Nowy wymiar energooszczędności w budownictwie" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ocieplajmy świadomie - czyli o czym projektant, wykonawca i inwestor wiedzieć powinien”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ocieplenia stropodachów niewentylowanych w budynkach energooszczędnych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych - część I” pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ocieplenia ścian w obiektach zabytkowych - część II” pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ograniczenie strat ciepła budynków" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Opór dyfuzyjny krajowych przegród budowlanych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Podstawy fizyki budowli - Mostki cieplne". pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Podstawy fizyki budowli - Wymiana ciepła". pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych. Dobór warstw posadzek”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Problem przepływów cyrkulacyjnych w instalacji ciepłej wody użytkowej zasilanej z węzła cieplnego”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Rola symulacji fizycznych, energetycznych i ekonomicznych w projektowaniu współczesnych budynków energooszczędnych" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Rozregulowania hydrauliczne i cieplne wymiennikowych węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej". pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Ruch ciepła i wilgoci przez przegrody budowlane”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Schody wejściowe – element lekceważony”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów"
Zembrowski Jerzy B. "Stolarka w przegrodach". pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Straty ciepła przez podłogi na gruncie”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Tarasy i balkony - współczesne kierunki w projektowaniu”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Tarasy nadziemne”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Tarasy naziemne - modny element budynków jednorodzinnych" pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Wewnętrzne ocieplenia przegród budowlanych”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B. "Wilgoć w piwnicy - można tego uniknąć"
Zembrowski Jerzy B. "Zbiorniki wody pitnej”. pobierz PDF
Zembrowski Jerzy B., Król Władysław "Numeryczne rozwiązanie równania bilansu cieplnego odcinka instalacji ciepłej wody użytkowej”. pobierz PDF
Zielecka Maria, Miazga Andrzej "Silikonowe środki hydrofobizujące i farby elewacyjne”.
Żenczykowski Wacław "Budownictwo ogólne - problemy fizyki budowli i izolacje”.
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.