porady i konsultacje budowlane
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz poprawnego działania serwisu.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu BDB.
BDB porady budowlane i doradztwo techniczne
jesteś:
architektem, projektantem,
kierownikiem, wykonawcą,
inwestorem
?
jeśli tak, to serwis dla Ciebie
!

porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.


pytania i odpowiedzi
komentarze
Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund",
wciśnij klawisz ENTER, a będą wyświetlone wyniki
zawierające wszystkie odmiany:
ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
list_alt spis treści
? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 1

Clavotemat nr 308-2126
visibility czytano 570 razy

Dom podpiwniczony czy bez piwnicy?


Dzień dobry,
jesteśmy na etapie decyzji, czy projektujemy dom z piwnicą czy parterowy powiększony o część piwnicy aby zmieścić wszystkie pomieszczenia. Ważny element to grunty, opisane w opinii geotechnicznej, której podsumowanie jest na końcu wpisu.

Zastanawiamy się teraz nad trzema rozwiązaniami:
1. Piwnice całkowicie wkopane w grunt. Tutaj będą na pewno dodatkowe koszty a również ze względu na glinę i poziom wód gruntowych nie wiadomo czy będzie to możliwe. Piwnicę myśleliśmy mieć na wysokość 2,5m aby można było zmieścić tam siłownię.
2. Piwnice częściowo wkopane w ziemię (np 1,6m) i 1m podsypać działkę. Kosztowo powinna to być najlepsza opcja, ale przy naszym projekcie nie łatwo będzie o to, aby to ładnie wyglądało ze względu na duże przeszklenie z jednej strony, podjazd do garażu, pewnie kilka schodków do wejścia do domu.
3. Dom parterowy, z dodatkowym przyklejonym pomieszczeniem gospodarczym lub osobnym budynkiem, w którym pomieścimy to, co miało by być w piwnicy (chłodnia, siłownia, pomieszczenie na sprzęty ogrodowe, warsztat, pralnia na górze a nie w piwnicy).

Dylemat polega na tym, że architekt twierdzi, że koszt piwnicy będzie dużo większy niż powiększenie domu i zostawienie go bez piwnic (koszt ścian fundamentowych, hydroizolacji, itp.). Wykonawca dokładnie odwrotnie, że koszt piwnicy jest dużo mniejszy niż tego dodatkowego pomieszczenia ze względu na ściany/okna/dach. Wykonawca robiłby ściany fundamentowe z bloczków, architekt z pełnej ściany.

Z naszego punktu widzenia przyzwyczajenie kierowało by nas ku temu, aby mieć piwnicę, ale nie chcemy sobie narobić problemów z wilgocią, z drugiej strony może rozwiązanie bez piwnicy również będzie ciekawe...

Jeśli można to chcielibyśmy prosić o opinię czy będzie bezpiecznie i sensownie pakować się w piwnicę czy lepiej w naszej sytuacji gruntowej sobie ją odpuścić? Jeżeli decydowalibyśmy się na piwnicę to ława fundamentowa czy płyta fundamentowa?

Jeśli trzeba coś dopowiedzieć to chętnie uzupełnię wpis.

Podsumowanie opinii geotechnicznej:
1) Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora w sierpniu 2021 roku.
2) Odwiercono 3 otwory geotechniczne do głębokości 6,0 m p.p.t. oraz wykonano jedno sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL do głębokości 4 m p.p.t.
3) Na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badań geotechnicznych
stwierdzono, że powierzchnię terenu pokrywa gleba o miąższości do 50 cm. Podłoże rodzime wykształcone zostało w postaci utworów holoceńskich – mułków i piasków rzecznych tarasów zalewowych i den dolinnych.
4) Wykonane rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych ma charakter punktowy. W związku z powyższym nie można wykluczyć możliwości występowania w podłożu innych osadów niż stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej opinii, dotyczy to również miąższości poszczególnych warstw geotechnicznych.
5) Warunki wodne opisano w rozdziale 5 niniejszej opinii geotechnicznej. Z
powyższego, bez względu na sposób posadowienia inwestycji budowlanej, należy bezwzględnie zastosować odpowiednią izolację hydrotechniczną fundamentów (najlepiej przeciwwodną) oraz zastosować odpowiedni system odprowadzania wód, poprzez zastosowanie np. drenażu opaskowego (obwodowego). Nadmiarową wodę (jako wodę deszczową), najlepiej odprowadzić poza granicę opiniowanej działki inwestycyjnej (po otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia), np.: do rowu chłonnego – odwadniającego, kanalizacji ściekowej, burzowej lub (jeżeli istnieje) ogólnospławnej. Również w trakcie prowadzenia prac ziemnych, należy przewidzieć konieczność
zastosowania odpowiedniej technologii odwadniania dna wykopu fundamentowego (uwaga dotyczy również posadowienia projektowanej inwestycji w wariancie bez podpiwniczenia – na podstawie punktu 5 niniejszej opinii geotechnicznej).
6) W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych projektowany budynek proponuje się posadowić bezpośrednio na gruntach rodzimych poniżej normowej głębokości przemarzania równej 1,0 m p.p.t. Z uwagi na płytko zalegającą wodę gruntową – posadowienie budynku z podpiwniczeniem, będzie wiązało się z trudnościami w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz budowlanych. Ponadto, fundamenty projektowanej inwestycji będą narażone, na ciągłe oddziaływanie ze strony infiltrującej wody gruntowej. Powyższe niesie za sobą, konieczność wykonywania dodatkowych prac ziemnych (zabezpieczenie i odwadnianie wykopu fundamentowego), ponadto zachodzi konieczność zastosowania odpowiedniej hydroizolacji przeciwwodnej (ciężkiej). Z powyższego, nie zaleca się posadowienia obiektu w systemie z tradycyjną kondygnacyjną piwnicą. Jedyną opcją, jest maksymalnie wyniesienie kondygnacji piwniczej ponad tradycyjny poziom „0” budynku, jeżeli nie zostaną przekroczone stany graniczne nośności w-w geteochnicznych Ic i Id. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na fakt, iż poziom zwierciadła wody gruntowej, może ulec wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych i pory roku.
7) Dla konkretnych obliczeń statycznych, podaje się w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 6) wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy. Do wartości charakterystycznych należy zastosować współczynniki częściowe, aby zapewnić bezpieczeństwo projektowania zgodnie z Eurokod 7.
8) Zgodnie z pismem o warunkach geologiczno-górniczych (załącznik nr 9) z 2013 r., analizowana działka znajduje się w granicach terenu górniczego. W przedmiotowym rejonie nie prowadzono i nie planuje się (w okresie ważności koncesji) prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby opiniowany teren. Wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą, mogą generować drgania gruntu o przyśpieszeniach do 120 mm/s 2 . Zaleca się wystąpić do przedsiębiorcy górniczego z wnioskiem o aktualną sytuację geologiczno-górniczą dla analizowanej parceli. Obiekt należy zabezpieczyć odpowiednio do stwierdzonych warunków górniczych.
9) Zgodnie z informacją uzyskaną od Projektanta planowana inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza się do I kategorii geotechnicznej obiektu. W świetle rozpoznania geotechnicznego, warunki gruntowo-wodne można uznać jako proste, przy zachowaniu wymogu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego powyżej zwierciadła wód gruntowych oraz nieprzekraczaniu stanów granicznych nośności w-w geotechnicznych Ic i Id.
10) Ostateczna ocena warunków gruntowo-wodnych i zaklasyfikowanie obiektu do kategorii geotechnicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] należy do
Projektanta, w odniesieniu do rozpoznania geotechnicznego oraz w oparciu o
wybrany sposób i głębokość posadowienia projektowanego obiektu, a także biorąc pod uwagę stwierdzone warunki górnicze. Projektant zadecyduje również o wartościach przyjmowanych obciążeń dopuszczalnych na grunty podłoża i
wielkościach dopuszczalnych osiadań.
11) Należy pamiętać, że grunty spoiste należą do gruntów bardzo wysadzinowych, które są podatne na rozmakanie i wpływ sprzętu budowlanego (drgania, wibracje). Nie należy pozostawiać niezabezpieczonego wykopu fundamentowego na niekorzystne wpływy atmosferyczne. Wzrost wilgotności może spowodować szybkie uplastycznienie się gruntów gliniastych, czego następstwem będzie stopniowe pogarszanie ich parametrów geotechnicznych. Nie należy używać sprzętu mechanicznego na odsłoniętym wykopie fundamentowym. Zaleca się unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac.
12) Wg PN-81-B-03020 głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
13) Dla potrzeb wykonania prac ziemnych należy przyjąć kategorię urabialności gruntu III (dla piasków, pyłów i gruntów organicznych) oraz IV (dla glin) – wg normy PN-B-06050 [9].
Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki
"SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW"
Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne domy murowane projekty budowlane projektowanie porady inwestorom

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.
7e3a524abdf978f80cea6f69e25dad0a.webp
c70634f680f2a81ce453d961feaaba39.webp
1864b0865e509fa829cdb3e1ea6c7385.webp
7343fddd4bf6f1c8885c4d553d6ee292.webp

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach w Serwisie BDB

Kontakt

Biuro Doradztwa Budowlanego
home ul. Owocowa 20,
16-070 Porosły Kolonia k/Białegostoku
mail biuro@bdb.com.pl
phone tel. 602-330-355 (po godz. 11:00)
linkedin linked in
linkedin instagram
facebook funpage
facebook
grupa domy
bez błędów
facebook
grupa sekrety budowy
domów bez błędów
facebook
grupa architekt
magister czy inżynier
facebook
grupa 15 tysięcy
porad budowlanych
2007-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.